Абай – основоположник новой казахской литературы

К 175-летию классика казахской литературы, великого поэта Абая Кунанбайулы Библиотека аль-Фараби подготовила рекомендательный указатель литературы.

Абай Кунанбайулы (1845-1904) – великий поэт, писатель, общественный деятель, просветитель, основатель казахской письменной литературы и литературного языка. Абай как просветитель своего времени хорошо знал культуру Востока и Запада, и в своем творчестве смог передать народу основы мировой культуры.

Слова назидания великого Абая стали жемчужиной воспитания в национальной педагогике. Стихи Абая воспитывают обучению труду, науке, искусству, человечности. Абай занимает видное место в отечественной культуре и литературе.

В данном указателе даны произведения Абая, и книги о нем, хранящиеся в фонде Библиотеки аль-Фараби для ознакомления аудитории читателей с творческим наследием великого поэта.

В указатель включены книги Абая, изданные в латинской графике в 1939-1940 годах.

Работы Абая уже переведены на многие языки и получили высокую оценку народов мира. В библиографию включены имеющиеся в фонде переводы слов назидания на русском, английском, таджикском, китайском, немецком языках, а также избранные произведения на турецком, стихи на арабском языке.

Литература расположена в хронологическом порядке, по алфавиту внутри каждого года. Литература дана сначала на казахском, затем на русском и иностранном языках.

Абай Құнанбаев. Жаздым үлгі жастарға бермек үшін [Текст]: монография / құраст. М. А. Балақаев. — Алматы: Қазбірмембас., 1945. — 62,[2] б.  
Абайдың тұлға болып қалыптасу жолы баяндалған.   
Читать
Абай Құнанбаев. Шығармаларының толық жинағы / Абай (Ибраһим) Құнанбай. – Алматы : Қазбірмембас., 1945. – 503 б.  
Қазақтың әдеби тілі мен жаңа әдебиетінің негізін салған ұлы ақын – Абай (Ибраһим) Құнанбаев шығармаларының осы жинағы ақынның туғанына 100 жыл толу мерекесіне арналып шығарылды.
Читать
Абай Құнанбаев. Өлеңдер жинағы [Текст]: монография / Алматы: Қазмемкөркемәдеббас., 1950. — 82 б.  
Абай Құнанбаев өлеңдер жинағы
Читать
Абай Құнанбаев. Таңдамалы шығармалары / Абай Құнанбаев. – Алматы: Қазмемкөркемәдеббас., 1952. – 342 б.  
Абай өлеңдерінің 1945 жылы басылған соңғы толық жинағы түгел таралып, кітап дүкендерінде қалмағандықтан, қалың оқушы жұртшылығымыздың тілегі бойынша, Қазақтың Мемлекеттік Көркем Әдебиет Баспасы ұлы ақынның таңдаулы шығармаларының осы жинағын бастырып шығаруды лайық көрді.  
Читать
Абай Құнанбаев. Шығармаларының бір томдық толық жинағы/ Абай Құнанбаев; алғы сөзі М. Әуезов; түсініктеме жазған Ә. Жиреншин. Алматы: Қазмемкөркемәдеббас., 1961. – 693 б.  
Көпшілікке ұсынылып отырған Абайдың бұл толық жинағына бұрынғы оқушы жұртшылыққа мәлім жырларымен бірге соңғы кезде табылған жаңа өлеңдері кірді. Кітапқа ұлы ақынның замандастарымен әркезде түскен суреттері және сол замандастарының естеліктері берілді.
Читать
Абай Құнанбаев. Таңдамалы өлеңдер мен поэмалар / Абай Құнанбаев. М.: Прогресс, 1971. –   Араб тілінде жазылған Абай Құнанбаевтың таңдамалы өлеңдер мен поэмалар жинағы.  Читать
Абай Құнанбаев. Өлеңдер/ Абай Құнанбаев; алғы сөзі М. Әуезовтікі.– Алматы: Жазушы, 1976.– 239 б.  
Бір халықтан емес, тілегі бір, мүддесі бір туысқан сан халықтан сомдалған совет қауымы, тек бүгінгі сәулетті өмірде ғана – өткендегі мен қазіргінің, қазіргі мен болашақтың рухани мұраларына, сол мұралардың өшпес жұлдыздары Пушкин, Навои, Абай сындас тарихи қайраткерлеріне бірден бір әділ де адал бағасын беріп отыр.
Читать
Абай Құнанбаев. Өлеңдер/ Абай Құнанбаев.– Алматы: Мектеп, 1987.– 158, [1] б.  
Абай Құнанбаев өлеңдер жинағы
Читать
Абай Құнанбаев. Панднома Книга слов / Абай Құнанбаев – Душанбе: Истеъдод, 2010. – 164 с.  
Тажік тілінде жазылған Қара сөздер.  
Читать
Абай Құнанбаев. Таңдамалы өлеңдер / Абай Құнанбаев– Алматы: Жазушы, 1985.– 176 б.  
Кітапқа қазақ әдебиетінің классигінің таңдамалы өлеңдері енді.
Читать
Абай Құнанбаев. Айттым сәлем, Қаламқас: әндер мен күйлер / Құнанбаев Абай; Құраст. Б. Г. Ерзакович.– Алматы: Өнер, 1986.– 91, [3] б.  
Абайдың 1889 ж. жазған өлеңі. Өлеңде ақын жастықты, сұлулықты, ғашықтықты жырға қосып, бірін-бірі сүйген екі жастың сүйіспеншілігін, ішкі сезімдерін ашып көрсетеді
Читать
Абай Құнанбаев Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ/ Абай Құнанбаев– Алматы: Жалын, 1990.– 126 б.  
Абай өлеңдерінің 1990 жылы «Жалын» баспасынан жарық керген жинағы. Жинақ 2 бөлімнен тұрады, барлығы 74 өлең енгізілген. Ақынның махаббат лирикасы, сүйіспеншілік жырлары «Айттым сәлем, қалам қас» деген 1-бөлімге, жастарға үлгі-өнеге ұсынып, оларды адалдыққа, адамгершілікке, еңбек етуге, білім-ғылымға үндейтін өлеңдері «Жастықтың оты жалындап» атты 2-бөлімге топтастырылған.  
Читать
Абай, Кунанбаев. Безветренной ночью луна…: (Десять стихотворений) / Абай Кунанбаев; пер. с каз. М. Султанбекова. – Семипалатинск: Б. и., 1992. – 28, [1] с.  
Работа видного Абаеведа Мурата Султанбекова, которая знакомит читателей с видным поэтом казахского народа Абаем Кунанбаевым. В работе также были переведены на русский язык, некоторые стихи поэта.
Читать
Абай Құнанбаев. Книга слов / Абай Құнанбаев Записки забытого / Шакарим / Абай; пер. с каз.: К. Серикбаевой, Р. Сейсенбаева. – Алматы: Ел, 1993. – 128 с.  
Абайдың көркемдік, әлеуметтік гуманистік және дінге көзқарастары терең білінген еңбегі — қара сөздері. Абайдың қара сөздері (Ғақлия) — ұлы ақынның сөз өнеріндегі көркемдік қуатын, философиядағы даналық дүниетанымын даралап көрсететін классикалық стильде жазылған прозалық шығармасы. Жалпы саны қырық бес бөлек шығармадан тұратын Абайдың қара сөздері тақырыбы жағынан бір бағытта жазылмаған, әр алуан.  
Читать
Абай Құнанбаев Қалың елім қазағым: шығармалары / Абай Құнанбаев– Алматы: Жалын, 1995.– 382, [2] б.– (Әлем әдебиеті).– (Абай 150).
«… Абай үні, Абай тынысы – заман тынысы, халық үні. Бүгін ол біздің де үнімізге қосылып, жаңғырып, жаңа өріс алып тұр.»
Осы сөзді Әуезов отыз екі жыл бұрын емес, тап қазір айтқандай сезіледі. Көркем ойымыздың көктем басы – жаңа жылы болған Абаймен тек мақтанып қою енді аз. Егемен ел, өркениетті ұлт санатына қосыламыз десек, әр қазақ азматы Абай сөзін танып-білмек парыз.  
Читать
Абай Құнанбаев. Қара сөздер — Книга слов: поэмалар / Абай; Абай Құнанбаев– Иерусалим: Иерусалим бас.,– 372 б.  
Абайдың 150 жылдығына арналған кітап қазақ, орыс, қытай тілінде жазылған.  
Читать
Абай (Ибрагим), Кунанбаев. Избранное: монография / Абай (Ибрагим); пер. с каз. А. Кодар. – Алматы : Ана тілі, 1996. – 222, [2] с.  
Перед вами новый перевод избранных произведений Абая, осуществленный известным поэтом-билингвистом Ауезханом Кодаром. Перевод сделан в строгих традициях академического издания с комментариями и приложением, в которое вошли работы автора по абаеведению. В целом это герменевтический труд, рассчитанный на элитарного читателя из среды гуманитариев, студенческой молодежи и гимназистов.  
Читать
Abai (Ibrahim), Kounanbaiev. Paroles Edifiantes : poème en prose / Abai Kounanbaiev. – Almaty : Bilim, 2000. – 125, [1] p.  
Работа на французском языке, которая знакомит французских читателей с Абаем Кунанбаевым.  
Читать
Абай Құнанбаев Қарасөз=Книгаслов / Абай Құнанбаев– Семей: халықаралықАбайклубы, 2001.– 259, [5] б.– (Аманат журналының кітапханасы).–Кітапқазақ, орыс, ағылшын тілдерінде.  
Қара сөз (проза) — көркем әдебиеттің үлкен бір саласы. Өлең сөзден (поэзиядан) бір айырмасы — онда сөз ырғағы еркін, әдебиеттегі сөз саптау қалпына сәйкес келеді, өлеңдегідей қандай да белгілі өлшемдер сақталмайды. Қара сөзбен жазылған көркем шығармада өмір құбылыстарын, әр түрлі уақиғаларды баяндау тәсілі айрықша болады. Сөйтіп, әдебиетте өлең мен қара сөздің бір-біріне қарағанда жасалу жолдары да, мәні де, әсері де өзгеше келеді.  
Читать
Abai. Buch der Worte / Abai; Ubersetzt von Larissa Sacharowa und Werner Bringel. Almaty, 2001. – 165, [2] s.
Слова назидания Абая на немецком языке.
Читать
Абай Құнанбаев Қалың елім қазағым…: өлеңдер / Абай Құнанбаев– Алматы: Атамұра, 2002. – 223, [1] б.  
Абайдың 1886 ж. жазған өлеңі. Бұл шығармада тұтас халыққа арнап айтылған терең де күрделі ойлар шерлі жүректен шамырқанып, толқып шыққан. Үлкен адамгершілік, қайраткерлік, оқымыстылық биікке көтерілген ақын үні бірде айбарлы, бірде кекті, бірде мұңлы. Қазақ халқын бөлмей-жармай, түгел қамтып, тұтас шолып, баршасына бағыштап айтылған өлеңнің әлеуметтік салмағы орасан зор. Ақын алдымен көз алдыңызға мұрты аузына түскен, бір ұрты май, бір ұрты қан, алғашқыда шырайы сартша жылтырап тұрған қазақтың кескінін алып келеді.  
Читать
Абай Құнанбаев Қара сөздер/ Абай; [Жобаның авт. Мырзагелді Кемел]. – Астана: Аударма, 2002. – 99, [1] б.– (Даналық дәрістері).  
Құрметті оқырман! Қолыңыздағы кітапқа Абайдың «Қара сөздері» толығымен енгізіліп отыр. Бұл – «Аударма» баспасының әДаналық дәрістері» сериясының алғашқысы. Аталмыш жобаның авторы Мырзагелді Кемел.
Читать
Abai. Book of words / Abai. — Semey: Abai international club, 2005. – 181, [1] p. – (Library Journal «Amanat»; № 15).  
Слова назидания Абая на английском языке.
Читать
Абай Құнанбаев Қара сөз: нақыл сөздер / Абай Құнанбаев– Алматы: Көшпенділер, 2007.– 158, [2] б.  
Бұл кітапқа ұлы Абайдың қара сөздері мен бірқатар елге танымал әндері енгізілген.
Читать
Абай Құнанбаев. Өлеңдер, поэмалар, аудармалар, қара сөздер/ Абай Құнанбайұлы.– Алматы: Мектеп, 2007.- 241, [7] б.- (Жетінші сөз).  
Өлеңдер, поэмалар, аудармалар, қара сөздер.
Читать
Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы. Өкінішті көп өмір кеткен өтіп…: өлеңдер, поэмалар, қара сөздер / Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы.– Алматы: Раритет, 2008.- 383, [1] б.- (Жыр жауһары).  
Абайдың 1886 ж. жазған өлеңі. Лирикалық қаһарман өміріне шолу жасайды. Осы өмірдегі өзін, өзінің айналасын сынға алып, өкінішін білдіреді. Ойшылсып жүріп, құр мақтаншылыққа ұрынғанына, қызық қуып «ыржаң- қылжаң ит мінезге» тап болғанына, дос-жарандықтың жәдігөйлік пен жалғандыққа ұласқанына күңіренеді. Өлең 11 буынды қара өлең үлгісінде жазылған.  
Читать
Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы. Өлең сөздің патшасы: шығармаларының бір томдық жинағы / Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы.– Жидебай: халықаралық Абай клубы, 2008.- 560, [8] б.- («Аманат» журналының кітапханасы).  
Ең алдымен, бұл өлеңде Абай ақындық өнері, ақын шығармалары әлеуметтік тартыстың үлкен құралы, зор мәнді әрекеті екенін анық түсінгенін көрсетеді. Шығарманың үлкен идеясы анық халықшыл демократ қайраткерлердің салт- санасын танытады. Ең алғашқы сөздерде өлеңге көркемдіктің шартын қойып, эстетикалық жаңа норма жариялайды. Адам баласы айтып келген сөздің асылы — поэзия екенін биік бағалаумен бірге, оны төмендететін олқылықтарды да алдымен айтады.   
Читать
Abai. Buch der Worte / Abai; [Volksbibliothek des Internationalen Abai-Clubs]. — Almaty: Internationaler Abai-Club, 2010.- 184, [4] S.
Слова назидания Абая на немецком языке.  
Читать
Абай Құнанбаев. Өлеңдер мен аудармалар, поэмалар, қарасөздер: жинақ / А. Құнанбаев. –Алматы: Өлке, 2012. – 505, [7] б. – (Жасөспірімдер кітапханасы).  
Бұл басылымға мектеп бағдарламасы бойынша оқылатын Абай Құнанбаевтың (1845-1904) шығармалары-өлеңдері, поэмалары, аудармалары, ғақлия (нақыл) сөздері және басқа да қосымша әдеби және әдістемелік материалдар енгізілді.
Читать
Абай Құнанбаев. Қара сөз = Книга слов = Book of Words : жинақ / [құраст. және жауапты ред. К. Серікбаева]. – Алматы : RS ; Халықаралық Абай клубы, 2015. – 500, [4] б.  
Менің 100 кітабым: әлем халықтарының әдебиеті, өнері, тарихы, фәлсафасы, білімі, һәм діні: ұлы жазушылар мен ойшылдар кітапханасы; № 23).– Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде.
Читать
Абай Құнанбаев. Хикмет кітәбі = Книга мудрости = BookofWisdom : жинақ / Абай Құнанбаев; [құраст. және жалпы ред. К. Серікбаева]. – Алматы : RS ; Халықаралық Абай клубы, 2016. – 499, [5] б. 
Менің 100 кітабым : әлем халықтарының әдебиеті, өнері, тарихы, фәлсафасы, білімі, һәм діні: ұлы жазушылар мен ойшылдар кітапханасы; № 24. – Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде.
Читать
Абай  Құнанбаев: өлеңдер / [құраст. Е. Тілеш]. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. – 220, [5] б. – (Қазақ поэзиясының інжу-маржандары).  
«Қазақ поэзиясының інжу-маржандары» топтамасының алғашқы кітабына халқымыздың ұлы ойшыл ақыны Абай Құнанбайұлының асыл мұрасының ең терең, ең көркем бөлігін құрайтын өлеңдері топтастырылды. Жинақ ұлы ақынның мұрасымен табысқысы келетін барша зерделі жұртшылыққа арналады.
Читать
Абай Құнанбаев. Сын-биографиялық материалдар, өлеңдер және библиография: ақынның туғанына 95 жыл толуына / Абай; құраст.: Х. Бекхожин; СССР ҒА-ның Қазақстан филиалы.– Алма-Ата: Қазмембаспасөз, 1940.– 48 б., портр.  
Сын-биографиялық материалдар, өлеңдер және библиография  
Читать
Ауэзов, М. О. Абай великий казахский поэт / Мухтар Омарханович Ауэзов, Б. Кенжебаев. – Алма-Ата: КазОГИЗ, 1945. – 32 с.
Небольшая брошюра, написанная М. Ауэзовым в соавторстве с Б. Кенжебаевым «Абай – великий казахский поэт», изданная в 1945 году – в год Победы. Подъем национального самосознания народа-победителя пробудил интерес к истории родной земли, ее великим именам. Еще одно редкое издание: М. Ауэзов «Великий поэт казахского народа Абай Кунанбаев», вышедшее в Москве в 1954 году. В ней автор ставит перед наукой проблему, которую он назвал «абаеведением».  
Читать
Сабитов, Н. Абай: Абайдың 1889-1945 жылдары басылған шығармалары мен ол туралы жазылған әдеб. библиогр. көрсеткіші / Н. Сабитов; Қаз. ССР ҒА тарих, археология және этнография ин-ты. – Алматы: ҚазҒА бас., 1946.– 77 б  
Бұл көрсеткіште Абайдың 1889  жылдан 1945 жылға дейін қазақ және орыс тілінде басылған барлық шығармалары мен ол туралы жазылған барлық әдебиеттер және өзбек,татар, қырғыз тілдерінде шыққан бірсыпыра материалдар кірді.
Читать
Абайдың өмірі мен творчествосы: монография. — Алматы: ҚР ҒА, 1954. — 269 б.  
В настоящей книге собраны статьи о жзизни и творчестве Абая Кунанбаева. Задача сборника – возможно шире осветить многогранную деятельность великого казахского поэта и просветителя. В нем представлены статьи о жизньи и творчестве Абая, мастерства поэта, его общественно-политических, философских, психологических и педогогических взглядах, связи творчества поэта с русской литературой, его музыкальным наследием.
Читать
Тажибаев, Т. Т. Философские, психологические и педагогические взгляды Абая Кунанбаева / Т. Т. Тажибаев. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1957. – 80 с.  
Абай Кунанбаев был не только великим поэтом, но и выдающимся мыслителем. Поэтическое творчество Абая зиждется на глубоких основах его философских, психологических и педагогических взглядов. Однако эти стороны деятельности великого мыслителя, в особенности его философские и психологические взгляды, являются почти «белым пятном» в абаеведении. Имеющиеся в этом отношении отдельные популярные работы, в которых в той или иной степени затрагиваются эти вопросы, не выходят за пределы декларирования разрозненных, случайных, а порой и ошибочных положений.  
Читать
Абай Құнанбаев: библиогр. көрсеткіш / (Қаз. ССР-нің А. С. Пушкин атын. мем. респ. кітапханасы). – Алматы: Қазақстан, 1965.– 288 б.
Абайдың қысқаша өмірбаяны берілген. Абайтану тарихында 1889-1964 ж. аралығында жарық көрген Абай шығармаларының қазақ және басқа тілдердегі басылымдары, ақынның өмірі мен мұрасы жөнінде жазылған 3 мыңнан астам монографиялық еңбектер, зерттеу мақалалар, өнер туындылары туралы мәліметтер топтастырылған. Абай жөніндегі архив материалдары, түрлі қоғамдар мен экспедициялардың жазбалары, патша әкімшілігі құжаттарының тізімдері берілген. Көрсеткіш мәліметтері атаулық-әріптік жүйеге түсіріліп, ғылыми-анықтамалық пен қамтамасыз етілген.  
Читать
Әуезов, М.О.Абай Құнанбаев: мақалалар мен зерттеулер / Мұхтар Омарханұлы Әуезов; жалпы ред. басқ.Т. Дүйсенбаев. – Алматы: Ғылым, 1967.– 391 б.  
Мұхтар Омарханұлы Әуезов ұзақ жылдар бойына қазақ әдебиетінің классигі Абай Құнанбаевтың өмірі мен творчествосын зерттеп, көптеген еңбек жазды. Осыған орай М.О. Әуезов ұлы ақынды көрген, жақсы білген адамдармен кеңес жүргізді, архивтік материалдарды жинастырды, сонымен қатар Абай шығармаларын бірнеше рет бастырып шығаруға үнемі қатысып келді.  
Читать
Сыздықова, Р.Абай шығармаларының тілі: (лексикасы мен грамматикасы) / Рәбиға Сыздықова; Қаз. ССР ҒА, Тіл білімі ин-ты.– Алматы: Ғылым, 1968.– 334 б.  
Кітапта Абай шығармалары тілінің (өлеңдерінің де, «Қара сөздерінің де») сөздік құрамы мен грамматикалық ерекшеліктері талданады. Қазақ тілінің Абай қолданған байырғы төл сөздерімен қатар, ақын мұрасында кездесетін араб-парсы, сөздері әңгіме болады.
Читать
Қожакеев, Т.Абай және Сұлтанмахмұт/ Темірбек Қожакеев; С. М. Киров атын. ҚазМУ, филол. фак.– Алматы: [Б. ж.], 1969.– 31, [1] б.  
Еңбек алғы сөзден, шағын екі тақырыптан және қорытындыдан тұрады. Автор онда 20-ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің ірі тұлғаларының бірі С. Торайғыров шығармаларының Абай мұрасымен идея, тақырып, пікір, мазмұн, әдіс-тәсіл ұқсастығын және қоғамдық-саяси, эстетикалық, этикалық көзқарастар жағынан үндестігін қарастырады. Екі ақынның дүниетаным бірлігін, дарын құдіретін, дәстүр жалғастығын, замана ағымдарындағы болмыс-құбылыс сәйкестігін салыстырады. Сұлтанмахмұттың Абайды ұстаз тұтып, оның шығармаларының нағыз халықтық, шыншылдық, көркемдік қасиеттері мен тіл ұстартудағы шеберлігін дәл танып, бойына сіңіргенін баса көрсетеді. Кітапша әдебиет зерттеушілеріне, студенттерге арналған.  
Читать
Сыздықова, Р. Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы/ Рәбиға Сыздықова; Қаз. ССР ҒА, Тіл білімі ин-ты.– Алматы: Ғылым, 1970.– 175 б.    
Кітапта автор қазақ өлеңінің, оның ішінде Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысын олардың ұйқас өрнегіне, өлшем түрлеріне, композициялық құрамына қарай байланыстыра талдайды. Абайдың өзіне дейінгі әдеби дәстүрді қалай пайдаланғанын, поэзия синтаксисіне енгізген өзгерістерін, жаңалықтарын ашып көрсетеді. Кітап соңында ақын шығармашылығына байланысты әдебиеттердің зерттеу библиографиясы берілген. Кітап тіл білімі мамандарына, әдебиетшілерге, студенттерге арналған  
Читать
Габдуллин, Б. Г. Этические воззрения Абая / Б. Г. Габдуллин. – Алма-Ата : Казахстан, 1970. – 102, [1] с.  
Творчеству основоположника казахской литературы Абая Кунанбаева посвящены десятки литературоведческих исследований. Но есть еще один аспект изучеения творчества великого поэта-просветителя – философско- этический, который почти не разработан в исследовательский литературе. Этот существенный пробел воззрением Абая, исследованию его представлений о сущности и назнечении человека.
Читать
Жанпейісов, Ербол. М. Әуезовтың «Абай жолы» эпопеясының тілі: тарихи-этимологиялық байқаулар, материалдар / Е. Жанпейісов ; жауапты ред. М. Балақаев ; ҚазССР ҒА, Тіл Білімі ин-ты. – Алматы : Ғылым, 1976. – 165, [1] б.  
Тарихи-этимологиялық байқаулар, материалдар.  
Читать
Абайтағылымы: әдеби-сын мақалалар мен зерттеулер / [құраст. Н. Ғабдуллин].– Алматы: Жазушы, 1986.– 428, [1] б.
Әдеби-сын мақалалар мен зерттеулер.
Читать
Әуезов, М.О. Абайтанудан жарияланбаған материалдар/ Мұхтар Омарханұлы Әуезов; Қаз. ССР ҒА, М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер ин-ты.– Алматы: Ғылым, 1988.– 367, [1] б.
Абайтанудан жарияланбаған материалдар.
Читать
Бейсенбаев, М. Абай және оның заманы: (Абай ізімен) / Мұздыбай Бейсенбаев.– Алматы: Жазушы, 1988.– 33, [1] б.  
Абайтанушы Бейсенбаев М. архивтердегі деректерді қолдана отырып Абайдың өмірсүрген заманына деген зерттеу жұмысы.  
Читать
Ғабдуллин, Б. Шоқан, Ыбырай және Абай дін туралы: (Шаманизм, ислам, атеизм, деизм, антиклеркализм) / Бақыт Ғабдуллин.– Алматы: Қазақстан, 1988.–102, [1] б.
Қазақтың көрнекті тұлғалары Шоқан Уалиханов, Ыбырай Алтынсарин және Абай Құнанбаев дін туралы ойларын анықтаған еңбектердің бірі.  
Читать
Бельгер, Г. Гете и Абай: эссе / Герольд Бельгер. – Алма-Ата: Жалын, 1989. – 102, [2] с.:ил.  
Сравнительный анализ творчества немецкого поэта Гете и казахского просветителя Абая.
Читать
Абайдың ақын шәкірттері/ дайын. Мұхамедханұлы  К. – Алматы: РГЖИ «Дәуір», 1993.– 224 б.  
Абайтанушы Мұхамедханұлының Абайдың ақын шәкірттері атты еңбегі. Бұл кітапты, автор, Ақылбай, Мағауия, Тұрағұлдыға арнап отыр.  
Читать
Әбілдаұлы, Ұ. Абайды оқу әліппесі: төменгі сынып оқушыларына ұлы ақынды таныстыру / Ұлықман Әбілдаұлы. – Алматы: Рауан, 1994.– 87, [1]б.  
Төменгі сынып оқушыларына ұлы ақынды таныстыру
Читать
Досжан, Д. Абай айнасы: ғұмырнамалық зерттеу-эссе / Дүкенбай Досжан. – Алматы: Қазақстан, 1994.– 366 б.  
Абайтанушы Д. Досжанның Абайға деген зертеу еңбегі.
Читать
Машанов, А.Ж. Әл-Фараби және Абай/ Ақжан Жақсыбекұлы Машанов; А. Ж. Машанов.– Алматы: Қазақстан, 1994.– 190, I2I б.  
Қазақ даласыны екі Ұлы ойшыл, ағартушысына деген Тұңғыш фарабитанушының салыстырма еңбегі.
Читать
Абай: энцикл. / бас ред. Р. Н. Нұрғалиев; ред. алқасы З. Ахметов және т. б.– Алматы: Атамұра, 1995.– 719, [1] б.
Энциклопедия қазақ жаңа әдебиетінің негізін салушы Абай Құнанбаевтың өскен-өнген ортасынан бастап дүниеге деген көзқарасымен, қоғамдық ой-пікірлеріне арналған.  
Читать
Абай және архив/ ҚР м-лер каб. жанындағы архивтер мен құжаттама бас басқармасы; Құраст. C. Байжанов.– Алматы: Ғылым, 1995.– 216 б.
Бұрын оқырмандар көрмеген архивтік деректер. Абайдың Ресей сенатына хаты, 1903 жыл Абайдың үйінде өткен тінту секілді ақпараттар жинағы.
Читать
Абай және архив/ ҚР м-лер каб. жанындағы архивтер мен құжаттама бас басқармасы; Құраст. C. Байжанов.– Алматы: Ғылым, 1995.– 216 б.
Жинақ қарақалпақ зерттеушілерінің мақалалары мен ақындардың арнау өлеңдерінен құрастырылған.
Читать
Әуезов, М.О. Абай Құнанбаев/ Мұхтар Омарханұлы Әуезов.– Алматы: Санат, 1995.– 318, [2] б.
Қазақтың ұлы ағартушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың Абай Құнанбаев атты еңбегі.    
Читать
Қасқабасов, С.А. Абай және фольклор/ Сейіт Асқарұлы Қасқабасов.– Алматы: Білім, 1995.– 62, [2] б.  
Абайтанушы  Сейіт Асқарұлы Қасқабасов Абай және фольклор атты еңбегі.
Читать
Мұқанов, С. Жарық жұлдыз: (Абай Құнанбаевтың шығармашылығы туралы) / С. Мұқанов. – Алматы: Санат, 1995.– 268, [2] б.
Абай Құнанбаевтың шығармашылығы туралы Сәбит Мұқановтың еңбегі.  
Читать
Мұхамедханұлы, Қ. Абайдың ақын шәкірттері/ Қайым Мұхамедханұлы.– Алматы: Дәуір, 1995.–3-кітап.– 319 б.
Абайтанушы Мұхамедханұлының Абайдың ақын шәкірттері атты еңбегі. Бұл кітапты, автор, Ақылбай, Мағауия, Тұрағұлдыға арнап отыр.  
Читать
Абай и его литературное наследие во Франции= Abai et ses successeurs litteraires en France: французские авторы о литературе в Казахстане / отв. ред. Ш. К. Сатпаева. – Алматы: Санат, 1995. – 171, [5] с.  
Французские авторы о литературе в Казахстане.
Читать
Алаш мирас. Народное наследие: сб. док. / [Гл. ред. С. Байжанов]. – Алматы: Қазақстан, 1995. – 2-кітап: Народное наследие. – 205, [3] б.
Қазақ және орыс тілдерінде жазылған жинақ.    
Читать
Мусинов, А. Абай и киргизская литература/ Ахмет Мусинов.– Алматы: [Б.и.], 1995.– 25c.
Работа представляет собой в сокращенном варианте главу из научной работы кандидата филологических наук Ахмета Оспановича Мусинова. Он одним из первых среди казахских и киргизских литературоведов начал исследование этого плодотворного, не всегда однозначного процесса взаимопроникновения и взаимовлияния литератур двух братских народов, защитил на эту тему кандидатскую.  Казахско-киргизские культурные взаимоотношения имеют давние традиции.  
Читать
Абай туралы сөз: Ұлы Абайдың 150 ж. тойындағыой-толғаныстар / ҚРмәдениетм-гі.–Алматы: Журналист, 1996.– 134, [1] б.
Қазақтың Абайға құрметі – әлі танылып бітпеген құбылыс. Қазақтың Абайға құрметі ұлы ақын, данышпан ойшыл, кемеңгер компазитор дегендей аса биік ұғымдардың да аясына сыймайды. Біз үшін Абай өзіміздің жанымызға жақын адамымыз, ағайынымыз, туысқанымыз, ақылшымыз, сырласымыз, мұңдасымыз, қысқасы, рухани әкеміз, атамыз. Қазақтың «Абай атамыз айтқандай» деп сойлейтінінде осындай терең сыр бар.  
Читать
Жүнісов, С.Н. Мұхтар Әуезовтің Абайтану туралы лекциясынан студент Сәкен Жүнісовтің конспектісі/ Сәкен Нұрмакович Жүнісов.– Алматы: Санат, 1996.– 78, [2] б.
Кітапқа 50-жылдары студент, қазір көрнекті жазушы С. Жүнісовтің ұлы жазушы М. Әуезовтің абайтану пәні бойынша 60-жылдары оқыған лекциясынан жазып алған конспектісі енгізілді. Бұл Абай шығармаларынан, сондай-ақ абайтану ғылымынан кеңірек мағлұмат алушыларға пайдалы құрал.  
Читать
Мамашев, Т. Өлді деуге сия ма, ойлаңдаршы…/ Талғат Мамашев.– Алматы: Журналист, 1996.– 110, [2] б.  
Егемен ел атанып, тәуелсіздік туып тіккелі бергі кезеңде мемлекетіміздің жаңа тарихында айрықша белес болған аса ауқымды оқиға-ұлы Абайдың туғанына 150 жыл толған торқалы тойы екендігі баршаға белгілі. Қазастан Республикасының мәдениет министрі Талғат Асылұлы Мамашевтің бұл кітабы-сол ұлы тойдың басы-қасында болған, іргелі де игілікті іске мәдениет қайраткерлерін жұмылдырған азаматтың, мемлекет қайраткерінің ой-толғанысы, Абай атамыздың өлмес-өшпес мұрасы, оның бүгінгі, келешек ұрпақтарға терең тағылымы, алыс-жақын шет елдерде қазақ атын аспандатқан ұлылығы туралы жан сыры, әсерлі әңгімесі. Кітаптың Абай атын ардақ тұтар оқырманға берер ғибраты мол.  
Читать
Абай (Ибрагим), Кунанбаев. Избранное / Абай (Ибрагим), Кунанбаев ; пер. с каз. А. Кодара. – Алматы: Ана тілі, 1996. – 222, [2] с.
Перед вами новый перевод избранных произведений Абая, осуществленный известным поэтом-билингвистом Ауезханом Кодаром. Перевод сделан в строгих традициях академического издания, с комментариями и приложением, в которое вошли работы автора по абаеведению. В целом это герменевтический труд, рассчитанный на элитарного читателя из среды гуманитариев, студенческой молодежи и гимназистов.  
Читать
Бейбытова, К. Д. Традиции Абая в казахской поэзии начала ХХ века / К. Д. Бейбытова. – Алматы: Рауан, 1997. – 224 с.
С точки зрения историко-функционального изучения литературы небезынтересен факт становления реализма в творчестве Абая и развитие этого метода в казахской литературе XX века. Традиции реалистического творчества Абая были своеобразно восприняты последующими поколениями литераторов.  
Читать
Бурабаев, М. С. Абай Кунанбаев и Ислам Каримов.Философское творчествоЖандара Туленова / Мукаш Сейсембаевич Бурабаев. – Алматы: [Б.и.], 1998. – 79, [2] с.  
В первой части монографии рассматриваются некоторые аспекты политического портрета первого Президента независимого Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова, его отношение к наследию великого Абая и других выдающихся мыслителей Центральной Азии. Особо подчеркнут вклад И. Каримова в укрепление и развитие дружбы народов Казахстана и Узбекистана. Вторая часть исследования посвящена всестороннему анализу философского творчества видного ученого Казахстана и Узбекистана второй половины XX в., заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии им. Беруни Жандара Туленова.  
Читать
Тоқтаров, Р.Абайдың жұмбағы: роман / Рамазан Тоқтаров.– Алматы: Қазақ университеті, 1999.– 750, [2] б.  
«Абайдың жұмбағы» — белгілі жазушы Рамазан Токтаровтың оныншы романы. Мұның алдында оның әр жылдарда «Бақыт», «Ертіс мұхитқа құяды», «Терістік шұғыласы», «Тұлпардың сыны», «Жердің үлгісі», «Ғасыр наны», «Сусамыр», «Таңбалы жарғақтың құпиясы» атты көлемді туындылары жарық көрді. Ұлы Абайдың өмірі мен шығармашылығына арналған бқл роман-хамсасында жазушы ақынның туғанынан бастап дүниеден өткеніне дейінгі тұтас бір дәуір панорамасы жасауды мақсат еткен.  
Читать
Байғалиев, Б. Абай өмірбаяны архив деректерінде/ Бейсенбай Байғалиев; Репрессияға ұшыраған Қазақстан зиялыларының мұрасын зерттейтін «Арыс» қоры.– Алматы: Арыс, 2001.– 134 б.
Әдебиетші, мәдениет тарихын зерттеуші, архивтанушы, көне қазына білгірі марқұм Бейсенбай Байғалиевтің филология ғылымының кандитаты ғылым дәрежесін алу үшінидайындаған диссертациясын кітап ретінде ұсынып отырмыз. Абай Құнанбайұлының өмір жолына байланысты кей көлеңкелі тұстар мен күмәнді сауалдардың ақиқатын ашу-автордың мақсаты. Кітап ғалымдарға, студенттерге, әдебиет тарихына құмар оқырмандарға арналады.  
Читать
Омаров, Д. Абайтану немесе ұлы ойшылдың руханикемелдену туралы ілімі: жалпы білім беретін мектептің 10-11 сыныптарына арн. оқу құралы / Досым Омаров.– Өңд., түзетілген 2-бас.– Алматы: Мектеп, 2002.– 215, [1] б.  
Бұл оқу құралында ұлы ойшылдың бүкіл болмысқа, дінге, Жоғары Жаратушыға, әлемнің жалпы заңдылықтарына деген өзіндік көзқарасы зерделенеді. Абайдың рухани мұрасының адамдарды, әсіресе жас ұрпақты имандылыққа, адамгершілікке, саналылыққа, яғни салауатты өмір сүруге тәрбиелеудегі баға жетпес маңыздылығына айрықша көңіл аударылады. Кітап мектеп оқушыларына, студенттерге және жалпы көпшілікке арналған.  
Читать
Әуезов, М.О.Абай жолы: роман-эпопея / Мұхтар Омарханұлы Әуезов.– Алматы: Жазушы, 2003.–3 кітап: Абай жолы.– 381, [3] б Роман-эпопея түпнұсқа бойынша түзетіліп, қалпына келтірілген басылымы бойынша жарияланып отыр.
М.Әуезовтің әлемге әйгілі роман-эпопеясы. «Абай жолы» – қазақтың көркем прозасын жоғары деңгейге көтеріп, әлем әдебиетіне биік эстетикалық талғам, көркемдік қуат әкелген үздік туынды. Әуезов өзінің роман-эпопеясында қазақ халқының, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан жан-жақты ашып көрсеткен. Қазақтың дана ұлы Абай образын, шығармалық және қайраткерлік тұлғасын сөз өнерінде өзгеше даралықпен сомдаған. «Абай жолы» роман-эпопеясына шетелдік қаламгерлер Луи Арагон, Н.Тихонов, Б.Матип т.б.жоғары баға береді.

Читать
Әуезов, М.О.Абай жолы: роман-эпопея / Мұхтар Омарханұлы Әуезов.– Алматы: Жазушы, 2004.–1 кітап: Абай.– 365, [4] б.
Роман-эпопея түпнұсқа бойынша түзетіліп, қалпына келтірілген басылымы бойынша жарияланып отыр.  
Читать
Есім, Ғ. Абай туралы философиялық трактат/ Ғарифолла Есім.– Алматы: Қазақ ун-ті, 2004.- 83, [1] б.  
Кітап жоғарғы сынып мектеп оқушыларына, әдебиет, тарих, адам және қоғам пәнінің мұғалімдеріне, студенттерге, аспиранттарға, философия, мәдениеттану, дінтану мамандарына, жалпы халқымыздың дүниетанымын танып білгісі келген ниеттегі оқырманқауымға арналған.
Читать
Сыздық, Р.С. Абайдың сөз өрнегі/ Рәбиға Сатығалиевна Сыздық; ҚР білім және ғылым м-гі, А. Байтұрсынұлы атын. тіл білім ин-ты.– Алматы: Арыс, 2004.– 207, [1] б.
Кітапта Абай тілінің көркемдік бітімі сөз болады. «Өткірдің жүзі, кестенің бізі» сала алмайтын сөз өрнегін толғауы тоқсан қызыл тілмен салудың құдіретін танытқан ұлы Абайдың сөз қолдану, сөз таңдау, сөз құбылту, сөз үйлестіру, сөз үндестіру тәсілдері мен тәжірбиесі талданады. Жалпы әдеби тіл мен поэзия тілі заңдылықтарының Абай өлеңдері мен поэзиясындағы көрінісі, ондағы дәстүрлі нормалары мен Абай ұсынған жаңалықтар танылады. Абайдың поэтикалық тіл үлгісінің жалғасын тапқандығы Шәкәрім, Султанмахмұт, Ілияс, Қасым өлеңдерін ішінара талдау арқылы көрсетіледі.  
Читать
Абай әлемі бейнелеу өнерінде= Мир Абая в изобразительном искусстве / ҚР мәдениет, ақпарат және спорт м-гі; [жауапты ред. Т. Ибрагимов].– Астана: Елорда, 2005.– 18, [2] б.
Иллюстрированная книга демонстрирует творчество Абая в изобразительном искусстве, на казахском и русском языках.  
Читать
Әуезов, М.О.Абай жолы: роман-эпопея / Мұхтар Омарханұлы Әуезов.– Алматы: Жазушы, 2006.–2-кітап: Абай. – 431, [1] б.
Роман-эпопея түпнұсқа бойынша түзетіліп, қалпына келтірілген басылымы бойынша жарияланып отыр. М.Әуезовтің әлемге әйгілі роман-эпопеясы. «Абай жолы» – қазақтың көркем прозасын жоғары деңгейге көтеріп, әлем әдебиетіне биік эстетикалық талғам, көркемдік қуат әкелген үздік туынды. Әуезов өзінің роман-эпопеясында қазақ халқының, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан жан-жақты ашып көрсеткен. Қазақтың дана ұлы Абай образын, шығармалық және қайраткерлік тұлғасын сөз өнерінде өзгеше даралықпен сомдаған.


Читать
Әуезов, М.О. Абай жолы: роман-эпопея / Мұхтар Омарханұлы Әуезов.– Алматы: Жазушы, 2006. 4-кітап: Абай жолы. – 399, [1] б.
М.Әуезовтің әлемге әйгілі роман-эпопеясы. «Абай жолы» – қазақтың көркем прозасын жоғары деңгейге көтеріп, әлем әдебиетіне биік эстетикалық талғам, көркемдік қуат әкелген үздік туынды. Әуезов өзінің роман-эпопеясында қазақ халқының, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан жан-жақты ашып көрсеткен. Қазақтың дана ұлы Абай образын, шығармалық және қайраткерлік тұлғасын сөз өнерінде өзгеше даралықпен сомдаған. «Абай жолы» роман-эпопеясына шетелдік қаламгерлерЛуи Арагон, Н.Тихонов, Б.Матип т.б.жоғары баға береді

Читать
Созвучие творчества Абая и Пушкина: материалы междунар. науч.-практ. конф., 24-26 авг. 2006 г. / М-во науки и образования РК, Семипалат. гос. ун-т им. Шакарима.– Семей: СГУ, 2006.– 515 с.
В сборник включены материалы международной научно-практической конференции, раскрывающие проблемы личности в аспекте языка и культуры в творчества Пушкина и Абая в поликультурном пространстве. Материал конференции рассчитан на профессорско-преподавательский состав вузов, аспирантов, магистрантов, студентов и широкого круга читателей.  
Читать
Абай Құнанбаев= Абай Кунанбаев: библиогр. көрсеткіш: (1995-2006) / ҚР білім және ғылым м-гі, Ғылым ком., М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер ин-ты; [жауапты ред. Ж. Ысмағұлов].– Алматы: Арда, 2007.– 206, [2] б. –Кітап қаз. және орыс тілдерінде.  
Абай Құнанбаевтың туғанына 160 жыл толуына байланысты құрастырылған бұл көрсеткішке 1995-2006 жылдар аралығында қазақ, орыс, басқа да әлем тілдерінде басылым көрген шығармалары мен олар туралы жазылған еңбектер енгізілді.
Библиографиялық көрсеткіш ұлы абай мұраларына қызыққан оқырман қауымға, оқушылар мен студенттерге, аспиранттарға, зерттеушілерге, кітапхана қызметкерлеріне арналады.
Читать
Омаров, Д. Абайдың рухани мұрасы немесе данышпан берген салауатты өмір тағлымы: дүниетаным / Досым Омаров.– Алматы: Ел-шежіре, 2007.– 263, [1] б.
Кітапта Абай мұрасы оның өз өмір олы арқлы саралана отырып, оны салауатты өмір салтына қолдану жаңаша көзқараспен беріледі. Абай ілімі бойынша адамның өз болмысын тануы, сана-сезімінің жетілу сатылары, имандылық сырлары баяндалады. Кітап оқу орындарында өзін-өзі тану, салауатты өмір пәндеріне қолдану үшін мектеп оқушыларына, студенттерге және өмірдің терең мағынасына үңілетін көпшілікке арналады.
Читать
Ақбай, Н.Абай жолы энциклопедиясы/ Наурызбай Ақбай. – Алматы: Арда, 2008.– 501, [3] б.  
Бұл энциклопедия қазақтың классик жазушысы, драматург, абайтанушы, ойшыл, ғалым Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің төрт томдық «Абай жолы» роман-эпопеясының негізінде жазылған. Онда қазақ халқының XIX ғасырдың екінші жартысындағы қоғамдық-саяси өмірі барлық жағынан көркемдікпен суреттеліп, олардың тыныс-тіршілігінің түкпірінде жатқан тарихи процестер кеңінен айқын көрсетілген; қоғам дамуының басты-басты заңдылықтары ашылып, жарты ғасырлық тарихи дәуірдің рухы жіті бейнеленген.
Аталмыш энциклопедия көркем шығарма жөніндегі тұңғыш ғылыми басылым болып табылады. Кітапқа үлкенді-кішілі 1400-дей мақала енгізілген.  
Читать
Досжан, Д. Абайдың рухы: ғұмырнамалық ойтолғау / Дүкенбай Досжан. – Астана: Фолиант, 2008.– 428, [3] б.  
«Абайдың рухы» — жаңа заман биігінен ақын өміріндегі кезеңді оқиғаларға, бәзбір жауһар өлеңдерге табан тірей отырып ұстаздың рухани жан әлеміне барлау жасаған пәлсапалық, ғұмырнамалық ойтолғаныс десеңіз болады. 
Читать
Анастасьев, Н. А. Абай. Тяжесть полета / Николай Аркадьевич Анастасьев. – М.; Астана: Фолиант, 2008. – 379, [5] с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. вып. 1169).  
Автор в книге «Абай: Тяжесть полета» раскрывает Абая, как основоположника казахской литературы, поэт-гуманист, соединивший в своем творчестве вековые традиции степных певцов-жырау с влиянием российской и европейской культуры.
Читать
Ахметов, З.А. Абай и Лермонтов: эссе / Заки Ахметович Ахметов.– Алматы: Арда, 2008.– 156, [4] с.– (Тарихи тұлға тағлымы).
Книга видного казахского ученого-литературоведа, профессора, академика Заки Ахметова посвящена исследованию поэтических переводов великого казахского поэта Абая произведений выдающегося русского поэта М.Ю. Лермонтова. Значение переводов произведений Лермонтова в казахской литературе поистине огромно.
Издание рассчитано на студентов-филологов, литературоведов, на самый широкий круг читателей.  
Читать
Абай мұрасы — қазақтың ұлттық қазынасы: респ. ғылыми-теориялық конф. материалдары / ҚР білім және ғылым м-гі, Ғылым ком., М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер ин-ты; [құраст.-жауапты ред. Т. Әлібек]. – Алматы: КИЕ, 2009.– 125, [2] б. –Кітап қаз. және орыс тілдерінде.  
Жинаққа Абайдың «Қазақ ақыны Ибраһим Құнанбай ұғылының өлеңі» атты тұңғыш кітабының (Санкт-Петербург, 1909) алғаш рет жарық көргеніне 100 жыл толуына байланысты 2009 жылдың 2 маусымында М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты ұйымдастырған «Абай мұрасы – қазақтың ұлттық қазынасы» атты республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары енгізілді.  
Читать
Жұртбай, Т. «Күйесің, жүрек… сүйесің…»: (Абай: «Жан бостандығы» немесе рухани тәуелсіздік) / Тұрсын Жұртбай. – Алматы: Қайнар, 2009.– 463, [1] б.
Абайды тану – ұлтымызды тану. Ол – қазақ ұлтының рухани өміріндегі толастамайтын мәдени саясаттың мүдделі және күретамырлы тақырыбы. Даналардың жан жүйесі мен жан дүниесі мәңгілік танымдық тылсым. Абай ілімі – ұлтымыздың ұйыған ақыл-ой парасаты, қазақ елінің адамзаттық парасат пайымына қосқан үлесі. Сол даналық мәйегі қандай танымдық тамырлар арқылы әлемдік көркем ойлау жүйесімен үндестік тапқан? Міне, жазушы-ғалым Тұрсын Жұртбайдың философиялық еркін ойға құрылған бұл толғанысы – соған жауап іздеген, Абайдың көркемдік жүйесін тосын қырынан талдап, тың тұжырым жасаған түбірлі зерттеу болып табылады.  
Читать
Базарбаев, М.Б. Избранное/ Муслим Базарбаевич Базарбаев; [отв. ред. С. А. Каскабасов].- Астана: Нура Астана, 2009.- (Тұғыры биік тұлғалар). — Т. 4: Казахская поэзия: художественные искания. (К традиции Абая).- 346, [6] с.
Эта книга доктора филологических наук, профессора М.Б. Базарбаева – результат разносторонних исследований национального своеобразия, исторических судеб, содержания и формы казахской поэзии, глубинных связей ее с пространством и временем. Привлекательная особенность книги состоит в том, что М.Б.Базарбаев не органичивается чисто литературоведческими проблемами. Читатель найдет здесь точные и увлекательные сведения народоведческого характера: об особенностях кочевого образа жизни, национальном характере, нравах и обычаях казахов, обо всем, что формировала их эстетические представления и находило затем отражение в поэзии.  
Читать
Житников, С. А. Поэтические вариации «Қара сөздер» Абая / Сергей Анатольевич Житников.- Караганда: Караганд. полиграфия, 2009.- 166, [2] с.  
Изучением творчества Абая занимаются не только учёные, но и студенты, молодёжь, которая старается понять суть его философских мыслей, содержащихся в «Қара сөздер». Совершенно убеждён, что работа Карагандинского поэта С.А. Житникова «Поэтические вариации «Қара сөздер» Абая» будет с интересом воспринята читателями.
Читать
Анастасьев, Н.А.Абай. Самғау салмағы/ Николай Аркадьевич Анастасьев; орыс тілінен ауд. Ж. Ысмағұлов. – Астана: Аударма, 2010.- 466, [6] б.
Бeлгілі әдeбиeттанушы әрі жазушы Никoлай Анастасьeв “Жизнь замeчатeльных людeй” сeриясынан жарық көргeн жаңа кітабында oсы жайттарды шығармашылық тұрғыдан жаңаша құрастырып, қайта жаңғыртқан. Oның Абайы – өз халқының ағарту жәнe гүлдeнту жoлында күрeскeн Даланың ұлы пeрзeнті ғана eмeс, сoнымeн біргe Пушкинмeн жәнe Гётeмeн, Шeкспирмeн жәнe Дeкартпeн сұхбаттас бoлып, сoлармeн бoй тeңeстірe, дүниe жүзі мәдeниeтіндeгі ұлы қайраткeрлeрдің тұғырнамасында қатар тұратын тұлға рeтіндe сурeттeлeді.

Читать
Тәуелсіздік және Абайтану, халықаралық ғылыми-теориялық конф. (2010; Алматы). Тәуелсіздік және Абайтану: (халықаралық ғылыми-теориялық конф. материалдары 22 маусым, 2010 ж.) / ҚР білім және ғылым м-гі, Ғылым ком., М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер ин-ты; [құраст. Д. Мұхамадиев]. – Алматы: PrintExpress, 2010.- 271, [2] б.
Жинаққа қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туғанына 165 жыл толуына байланысты 2010 жылдың 22 маусымында М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты ұйымдастырған «Тәуелсіздік және абайтану» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары енгізілді.  
Читать
Абай тілі сөздігі/ ҚР білім және ғылым м-гі, Ғылым ком., «Ахмет Байтұрсынұлы Тіл білімі ин-ты» РМҚК; [ред. алқасы І. Кеңесбаев және т. б.]. – Алматы: Өнер, 2011.- 614, [2] б.  
Сөздік қазақтың үлкен жазба әдебиеті мен ұлттық әдеби тілінің берік негізін қалаған ұлы ақын Абай Құнанбаев шығармалары тілінің бүкіл сөз байлығын түгел қамтиды. Бұл кітап Абай өмір сүрген шақтағы, XIX ғасырдың екінші жарымы тұсындағы, қазақтардың мәдени дәрежесі жөнінде ғана нақтылы түсінік беріп қоймайды, қазақ әдеби тілін дамытудағы, оны бірыңғай ізге түсіріп қалыптастырудағы Абайдың рөлін көрсетеді.  
Читать
Алаш көсемсөзі: 10 томдық / [ред. басқ. Н. О. Омашев]. – Алматы: Өнер, 2011.- (Алаш көсемсөзі). -Т. 8: Абай.- 380, [4] б.
«Алаш көсемсөзі» сериясымен жарық көретін он томдықтың сегізінші кітабы 1918 жылы Алаш (Семей) қаласында жарық көрген «Абай» журналының жарияланымдарына арналды. Бұл Алаш қайраткерлері — Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар Әуезов шығарған басылым. «Абай» — «Қазақ» газеті қалыптастырған тәуелсіздік рухын одан әрі кемелдендіріп, философиялық, психологиялық терең талдауларға құрылған жарияланымдарымен ерекшеленді. Бұл еңбек осы саланың зерттеушілеріне, журналистерге, студенттер мен магистранттарға және көпшілік қауымға арналады.  
Читать
Молдаханов, Ә. Абай, Шәкәрім, Әуезов дәрістері: оқулық: ҚР Білім және ғылым м-гі бекіткен / Әдебиет Молдаханов; ҚР білім және ғылым м-гі. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.- 190, [1] б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).
Оқулықта халқымыздың ұлы ғұламалары А. Құнанбайұлының, Ш. Құдайбердіұлының, М. Әуезовтің әдеби-ғылыми мұраларының еліміздің Тәуелсіздікке қол жеткізген жиырма жылы ішінде зерттелу нәтижелері қарастырылған. Оларды жаңа көзқараспен қайта тану тұрғысында абайтанудың, шәкәрімтанудың, әуезовтанудың әлі ашылмай жатқан өзекті беймәлім тұстары бойынша тың деректер берілген. Оқулық студенттерге, магистрантарға, ізденушілерге, оқытушыларға және көпшілік оқырманға арналған.  
Читать
Тәуелсіздік және Абай мұрасы : респ. ғыл.-теор. конф. материалдары / ҚР Білім және ғылым м-гі, Ғыл. ком., М. Әуезов атын. әдебиет және өнер ин-ты ; [жауапты ред. С. Қорабай ; құраст. С. Қорабай]. — Алматы : Credos, 2011. — 243 б.
Жинаққа 2011 жылдың 26 мамырында М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай ұйымдастырылған «Тәуелсіздік және Абай мұрасы» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары енгізілді.  
Читать
Абай-Шәкәрім: ұжымдық монография / әл-Фараби атын. ҚазҰУ; [жалпы ред. басқ. Қ. Әбдезұлы]. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2012.- 207, [3] б.
Монографиялық жинақ абайтанудың, шәкәрімтанудың жаңа зерттеу бағыттарында атқарылған жұмыстың негізінде әзірленді. Жеке монографиялық тарауларды белгілі әдебиеттанушы мамандар жазған. Еңбек әдебиеттанушыларға, жас зерттеушілерге арналған.
Читать
Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы/ ҚР білім және ғылым м-гі, Ғылым ком., М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер ин-ты; [жауапты ред. С. С. Қорабай]. – Алматы: Әдебиет әлемі, 2013.– 497, [3] б. – (Ұлы дала тұлғалары).
Кітапқа ұлы ақын, ойшыл Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының кемеңгер тұлғасы мен ақындық таланты туралы қазақтың белгілі ғалымдары мен қоғам қайраткерлерінің зерттеулері мен мақалалары еніп отыр.
Читать
Абай-Шәкәрім шығармаларын орта және жоғары мектепте оқыту әдістері: республикалық оқу-әдістемелік конференция материалдары, 4 мамыр, 2014 ж. / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ, Филология, әдебиеттану және әлем тілдері фак-ті; [жоба жетекшісі Қ. Әбдезұлы; жауапты ред. Қ. Мәдібай]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2014. – 177, [1] б. : сур.  
Конференция материалдары Абай-Шәкәрім шығармашылығын орта, кәсіптік және жоғары мектептерде оқыту мәселелерін зерттеуші әдіскерлерге, студентер мен магистранттарға арналған.  
Читать
Дәдебаев, Ж. Абайдың антропологизмі / Жанғара Дәдебаев; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2014.– 234, [2] б.
Профессор Жаңғара Дәдебаевтың монографиялық зерттеуінде Абай шыгармашылығындағы адам болмысының көркемдік, әлеуметтік-этикалық, эстетикалық мәселелері қарастырылады. Абайдың Адам туралы ілімінің негізгі, құрамдас төлімдері мен бастау көздері, басты категориялары пайымдалады. Монография гуманитарлық және қоғамдық ғылым саласында ізденіп жүрген зерттеушілерге, магистранттар мен докторанттарға,абайтанушы жас мамандарға арналған.  
Читать
Сыздықова, Р. Көптомдық шығармалар жинағы/ Рәбиға Сыздықова; [ҚР Мәдениет және Спорт м-гі, Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс ком.; А. Байтұрсынұлы атын. Тіл білімі ин-ты]. – Алматы: Ел-шежіре, 2014.–Т.1.: Абай шығармаларының тілі. Лексикасы мен грамматикасы. «Абай» энциклопедиясында жарияланған ғылыми-теориялық мақалалар. – 383, [1] б.
Кітапта Абай шығармалары тілінің (өлеңдерінің де, «Қара сөздерінің» де) сөздік құрамы мен грамматикалық ерекшеліктері талданады. Қазақ тілінің Абай қолданған байырғы төл сөздерімен қатар ақын мұрасында кездесетін араб-парсы, орыс сөздері әңгіме болады. Ұлы қаламгер тіліндегі кейбір көне сөздермен бірге әдеби, тілімізге өзі қосқан немесе жандандырған жаңа сөздердің де сыр-сипаты танытылады. Қазіргі әдеби нормалармен салыстырғанда, Абайдың поэзиясының тілінде, әсіресе прозасында біршама ерекше болып көрінетін кейбір грамматикалық тұлға-тәсілдер талданып, олардың мән-мәнісі, қолданылудағы себеп-дәлелі көрсетіледі.  
Читать
Сыздықова, Р.Көптомдық шығармалар жинағы/ Рәбиға Сыздықова; ҚР Мәдениет және Спорт м-гі; Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс ком.; А. Байтұрсынұлы атын. Тіл білімі ин-ты. – Алматы: Ел-шежіре, 2014. –Т.2.: Абайдың сөз өрнегі. Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы. Абай және қазақ әдеби тілі. – 576, [4] б.
Кітапқа «Абайдың сөз өрнегі», «Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы» атты зерттеулер еніп отыр. Абай тілінің көркемдік бітімі, «өткірдің жүзі, кестенің бізі» сала алмайтын өрнегін толғауы тоқсан қызыл тілмен салудың құдіретін танытқан ұлы Абайдың сөз қолдану, сөз таңдау, сөз құбылту, сөз үйлестіру, сөз үндестіру тәсілдері мен тәжірибесі талданады. Жалпы әдеби тіл мен поэзия тілі заңдылықтарының Абай өлеңдері мен поэзиясындағы көрінісі, ондағы дәстүрлі нормалары мен Абай ұсынған жаңалықтар танылады.
Читать
Абайтану [Мәтін] : таңдамалы еңбектер / әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; құраст.: П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов, Л. Мұсалы және т. б. ; жауапты ред. Ә. Тарақ ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. — Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. 1 т. — 210 б.
Абайтану ғылымы бойынша жарық көріп отырған таңдамалы еңбектер басылымы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Абай туралы сөз» толғауымен ашылған. Бірінші томға абайтану саласында 1909 жылдан 1940 жылға дейін жарық көрген, уақыт сынынан өткен, тарихи және танымдық маңызы зор еңбектердің таңдамалылары енген. I томға енген таңдамалы еңбектер елдің ынтымағы мен бірлігінің нығаюына, интеллектуалдық әлеуметінің артуына, қоғамдық сананың дамуына ыкпал етеді.  Том «Абай Құнанбаевтың шығармашылық мұрасын пәнаралық зерттеу» бағдарламасы аясында дайындалып, жарық көріп отыр.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; құраст.: П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов, Л. Мұсалы [және т. б]. ; жауапты ред. Ә. Тарақ ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. –2-т. – 263, [1] б.
Абайтану ғылымы бойынша жарық көріп отырған таңдамалы еңбектер басылымы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Абай туралы сөз» толғауымен ашылған. Екінші томға абайтану саласында 1940 жылдан 1960 жылға дейін жарық көрген, уақыт сынынан өткен, тарихи және танымдық маңызы зор еңбектердің таңдамалылары енген. II томға енген таңдамалы еңбектер елдің ынтымағы мен бірлігінің нығаюына, интеллектуалдық әлеуметінің артуына, қоғамдық сананың дамуына ыкпал етеді.  Том «Абай Құнанбаевтың шығармашылық мұрасын пәнаралық зерттеу» бағдарламасы аясында дайындалып, жарық көріп отыр.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; [құраст.: П. Бисенбаев, Е. Кәрбозов, Л. Мұсалы және т. б. ; жауапты ред. Ә. Тарақ ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. –3 т. – 271, [1] б.
Абайтану ғылымы бойынша жарық көріп отырған таңдамалы еңбектер басылымы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Абай туралы сөз» толғауымен ашылған. Үшінші томға абайтану саласында 1960 жылдан 1980 жылға дейін жарық көрген, уақыт сынынан өткен, тарихи және танымдық маңызы зор еңбектердің таңдамалылары енген. III томға енген таңдамалы еңбектер елдің ынтымағы мен бірлігінің нығаюына, интеллектуалдық әлеуметінің артуына, қоғамдық сананың дамуына ыкпал етеді. Том «Абай Құнанбаевтың шығармашылық мұрасын пәнаралық зерттеу» бағдарламасы аясында дайындалып, жарық көріп отыр.  
Читать
Абайтану: таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; [құраст.: П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов, Л. Мұсалы және т. б. ; жауапты ред. Ә. Тарақ ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. –4 т.  
Абайтану ғылымы бойынша жарық көріп отырған таңдамалы еңбектер басылымы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Абай туралы сөз» толғауымен ашылған. Төртінші томға абайтану саласында 1960 жылдан 1980 жылға дейін жарық көрген, уақыт сынынан өткен, тарихи және танымдық маңызы зор еңбектердің таңдамалылары енген. IV томға енген таңдамалы еңбектер елдің ынтымағы мен бірлігінің нығаюына, интеллектуалдық әлеуметінің артуына, қоғамдық сананың дамуына ыкпал етеді.  Том «Абай Құнанбаевтың шығармашылық мұрасын пәнаралық зерттеу» бағдарламасы аясында дайындалып, жарық көріп отыр.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; құраст.: П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов, Л. Мұсалы [және т. б.] ; жауапты ред. Ә. Тарақ ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. –5 т. – 283 б.  
Абайтану ғылымы бойынша жарық көріп отырған таңдамалы еңбектер басылымы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Абай туралы сөз» толғауымен ашылған. Бесінші томға Абайдың шығармашылығы туралы қоғамдық және гуманитарлық ғылым салаларнда жарық көрген, уақыт сынынан өткен, ғылыми қауым мен көпшіліктен лайықты бағасын алған зерттеулер мен мақалалардың таңдамалары енген. V томға енген таңдамалы еңбектер елдің ынтымағы мен бірлігінің нығаюына, интеллектуалдық әлеуметінің артуына, қоғамдық сананың дамуына ыкпал етеді.  Том «Абай Құнанбаевтың шығармашылық мұрасын пәнаралық зерттеу» бағдарламасы аясында дайындалып, жарық көріп отыр.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; [құраст.: П. Бисенбаев, Е. Кәрібозов, Л. Мұсалы және т. б. ; жауапты ред. Ә. Тарақ ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. –6 т. – 298, [1] б.
Абайтану ғылымы бойынша жарық көріп отырған таңдамалы еңбектер басылымы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Абай туралы сөз» толғауымен ашылған. Алтыншы томға абайтану саласында тәуелсіздік тұсында жарық көрген таңдамалы еңбектер арнайы топтастырылған. Бұл том елдің ынтымағы мен бірлігінің нығаюына, интеллектуалдық әлеуметінің артуына, қоғамдық сананың дамуына ыкпал етеді.  Том «Абай Құнанбаевтың шығармашылық мұрасын пәнаралық зерттеу» бағдарламасы аясында дайындалып, жарық көріп отыр.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / [Ж. Дәдебаев, Ө. Әбдиманұлы, Т. Кәкішев және т. б. ; жауапты ред. Қ. Мәдібаева ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. –8 т. – 277, [2] б.
VIII томда Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының шығармашылық мұрасын пәнаралық зерттеудің нәтижелері көрініс тапқан. Онда Абайдың ілімі, әдеби мұрасы, абайтану тарихы, ақын шығармашылығында негізделген құндылықтардың негіздері, пайымдау мен бағалау жүйесі, білім концепциясы, поэтикасы, шындық және шығармашылық қиял, мазмұн мен пішін секілді мәселелер қоғамның интеллектуалдық және тұрақты  дамуымен сабақтас қарастырылған. Кітап абайтанушыларға, магистранттар мен докторанттарға, Абай әлемін терең тануға талаптанған көпшілікке арналған. «Абай Құнанбаевтың шығармашылық мұрасын пәнаралық зерттеу» бағдарламасы аясында дайындалып, жарық көріп отыр.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / [Ж. Дәдебаев, Ә. Тарақ, А. Көпбасарова және т. б. ; жауапты ред. З. Сейітжанов ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]. –Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. –9-т. – 290, [2] б. – Библиогр.: 287 б.  
Бұл томда Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының шыңармашылық мұрасын қабылдау, ақын шығармашылығының мәдениетаралық өрісі мен байланыстары, асыл нұсқа мен аударма мәселелері қарастырылған. Авторлық дүниетаным (түсін, пайымдау, бағалау), мазмұн мен мағына, образ және образдылық, ұлттық және адамзаттық құндылықтар, оларды қабылдау, пайымдау және аксиологиялық талдау бағыттарында жаңа ғылыми ойлар негізделген. Кітап абайтанушыларға, магистранттар мен докторанттарға, Абай әлемін терең тануға талаптанған көпшілікке арналған. «Абай Құнанбаевтың шығармашылық мұрасын пәнаралық зерттеу» бағдарламасы аясында дайындалып, жарық көріп отыр.  
Читать
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін : Абайдың тұлға болып қалыптасуындағы кітап пен білімнің рөлі : әдіст.-библиогр. құрал / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ, Әл-Фараби кітапханасы ; [жауапты ред. Қ. Т. Туенбаева ; ред. Н. У. Самиева ; құраст.: Ш. Б. Мукашева, С. Мінайхан]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. – 113, [1] б. – Библиогр.: 110-111 б.
Абайдың тұлға болып қалыптасу жолы баяндалған.  
Читать
Тебегенов, Т. С. Абайтану ұлағаты : оқу құралы / Т. С. Тебегенов ; ҚР Білім және ғылым м-гі, Абай атын. ҚазҰПУ. – 2-бас. – Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2016. – 264 б.
Оқу құралында хакім Абай шығармашылығының Өзекті мәселелері (ұлттық-этнографиялық, діни-исламдық сипаты, әлем әдебиеті классиктерімен үндестігі, поэзиясының, қара сөздерінің философиялық-психологиялық ерекшелігі және т.б.) қазіргі уақыт талаптарына сәйкес қарастырылған.  
Читать
Абай : көмекші оқу құралы. 12-саны / [жалпы ред. басқ. C. Медеубеков] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. – 46, [22] б. : сур.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің  PhD доктаранты Алтын Ақынбекованың ізденісінің нәтижесінде 1918 жылы Семейде (Алаш қаласында) жарық көрген Абай журналының бұған дейін зерттеушілер назарына ілінбей келген № 12 саны шағатай әріпінен кириллицияға ауыстырылып, ғылыми айналымға енгізіліп отыр.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; [құраст.: Д. Қарағойшиева, Л. Мұсалы ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –12-том : М. О. Әуезов. Абайтану мәселелері. Мақалалар. – 301, [1] б.
Көптомдық басылымның 12 томына М. Әуезовтың, Абайдың өмірбаяны туралы еңбектерінің екінші, үшінші нұсқалары және абайтану мәселелері бойынша әр жылдарда жазған мақалалры берілген. Томға енген еңбектердің ғылыми және танымдық маңызы үлкен.  
Читать
Абайтану: таңдамалы еңбектер / әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; [жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –13-том : М. О. Әуезов. Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904). – 263 б.
ХІІІ томдa М. Əуезовтің «Aбaй (Ибрaһим) Құнaнбaйұлы» aтты іргелі моногрaфиялық еңбегі беріліп отыр. Ондa Aбaйдың өмірі мен шығaрмaшылығы aлғaш рет кең əрі келісті зерттелген. Aқынның өмірі мен шығaрмaшылығы, əдеби мұрaсының жaнрлық құрaмы, көркемдік əлемі, мəдениетaрaлық бaйлaныстaры, aқындық aйнaлaсы қaрaстырылғaн. Aбaйтaну ғылымындa М. Əуезовтің бұл еңбегінің орны aйрықшa үлкен, оның мaңызы мен мaғынaсы терең, ғибрaты мол.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. – 14-том: С. Мұқанов. Абай Құнанбаев. – 253 б.
«Aбaйтaну. Тaңдaмaлы еңбектер» көп томдық бaсылымының он төртінші томындa Сəбит Мұқaновтың «Aбaй Құнaнбaев» aтты моногрaфиялық еңбегі берілген. Aвтордың Aбaй шығaрмaшылығы, Aбaйдың aқындық дүниетaнымы турaлы пaйымдaулaрындa aбaйтaну ғылымы үшін мaңызды терең ойлaр мен пікірлер мол. Еңбектің aбaйтaну ғылымындa aлaтын өз орны бaр.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; [жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –15-том: Қ. Жұмалиев. Абай поэзиясының тілі. – 247, [1] б.
ХV томдa Қ. Жұмaлиевтің «Aбaй поэзиясының тілі» aтты іргелі еңбегі беріліп отыр. Еңбек кезінде aвтордың «Қaзaқ əдебиеті тaрихының мəселелері жəне Aбaй поэзиясының тілі» (1960) кітaбындa С.Мұқaновтың aлғы сөзімен жaрық көрген. Еңбектің бaсты құндылығы Aбaй поэзиясының тілінің көркемдік бейнелеу құрaлдaрын aлғaш рет жaн-жaқты сaрaлaп, ғылыми негізде сипaттaп беруінде.  
Читать
Абайтану: таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –16-том: Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. – 307 б.
ХVІ томдa З. Aхметовтің «Aбaйдың aқындық әлемі» aтты моногрaфиялық еңбегі ұсынылғaн. Еңбекте Aбaйдың aқындық тұлғaсы, aдaмгершілік мұрaттaры, бaтыс және шығыс мәдениетімен бaйлaныстaры, Пушкин, Лермонтов, Крылов шығaрмaлaрымен бaғыттaс, сaрындaс ізденістері, шығaрмaшылығының тaқырыптық, жaнрлық aрнaлaры, тaнымдық, эстетикaлық, көркемдік, тaғылымдық мәні бүгінгі зaмaн ұғым-түсініктері деңгейінде қaрaстырылғaн .
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –17-том : Нұрқатов А. Абайдың ақындық дәстүрі. – 275 б.
ХVІІ томда Aйқын Нұрқaтовтың «Aбaйдың aқындық дәстүрі» еңбегі берілген. Қaзaқ кеңес әдебиетінің aсa көрнекті зерттеушісі, сыншы, ғaлым Aйқын Нұрқaтовтың әдеби мұрaсы өте бaй. Ғaлым бұл кітaбындa aқын мұрaсын жaн-жaқты тaлдaп, оғaн бaрыншa ерен, ғылыми бaғa берген.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –18-том : Мұхамедханов Қ. Абай шығармаларының текстологиясы жайында. – 288 б.  
ХVІІІ томға Қ. Мұхамедхановтың Абай шығармашылығы туралы жазылған еңбектері енді. Кітап құрамдас екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде Абай шығармаларының текстологиясы жайында сөз болады. Екінші бөлім Абайдың екі томдық толық жинағының (1977) бірінші томына енген өлеңдеріне, дастандарына берілген түсініктемелерден тұрады.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –19-том : Әуезова Л. М. Мұхтар Әуезов шығармашылығындағы Қазақстан тарихының мәселелері. – 275 б.
ХІХ томда Л.М. Әуезовaның «Әуезов шығaрмaшылығындaғы Қaзaқстaн тaрихының мәселелері» aтты еңбегі жaрық көріп отыр. Кітaптa Aбaйдың өмірі мен зaмaнының М. Әуезовтің «Aбaй жолы» ромaн-эпопеясындa бейнелену жолдaры пaйымдaлaды. Еңбек бaй дерек көздері негізінде жaзылғaн.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017.–20-том : Әлімқұлов Т. Жұмбақ жан. – 247 б.
ХХ томға Т. Әлімқұловтың «Жұмбaқ жaн» aтты моногрaфиялық еңбегі енді. Aвтор өз еңбегінде Aбaйдың aқындық өнерінің, тaлaнт тaбиғaтының, әлеуметтік-этикaлық, философиялық ойлaрының тереңінде жaсырынғaн «жұмбaғын» шешуді мaқсaт еткен. Еңбекте aқынның әдебиетaрaлық бaйлaныстaры, aқындық өнерінің бaстaу көздері, көркемдік шеберлігі, aудaрмaшылық өнері, aқындық өнерінің ішкі сыры мен сыртқы қырлaры aшылғaн.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –21-том : Мырзахметов М. Мұхтар Әуезов және абайтану проблемалары. – 289 б.
Еңбекте aкaдемик-жaзушы М. Әуезовтің aбaйтaну негізін қaлaудaғы күрделі ғылыми зерттеулерінің проблемaлық жaқтaры қaрaстырылғaн. Кітaп М. Әуезовтің aбaйтaну сaлaсындa жaрық көрген еңбектері, әсіресе, оның әдеби-мемориaлды музейі мен Aлмaты, Семей, Тaшкент, Омбы aрхивтерінің дереккөздері негізінде жaзылды. Aкaдемик-жaзушының aбaйтaну сaлaсындa беймәлім көптеген қолжaзбaлaры мен кейбір зерттеулері aлғaш рет aрхив сөресінен ғылым сaрaбынa түсіп, пaйымдaлды.  
Читать
Абайтану: таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев ; құраст. П. Бисенбаев [және т.б.]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –22-том : Ойлар мен толғаныстар. – 293 б.
ХХІІ томда «Aбaй Құнaнбaевтың шығaрмaшылық мұрaсын пәнaрaлық зерттеу» тaқырыбындa өткен ғылыми конференция мaтериaлдaрының бір тобы берілді. Конференцияғa қaтысушылaрдың бaяндaмaлaры ғылыми мaқaлa түрінде рәсімделіп, көптомдық бaсылымның шaрттaрынa сaй жинaқтaлды.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев ; құраст., түсінік жазғ. А. Айтмұханбетова [және т.б.]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –23-том : Ойлар мен толғаныстар. – 273 б.  
«Абайтану. Таңдамалы еңбектер» көп томдық басылымының жиырма үшінші томына «Ойлар мен толғаныстар» деген атпен абайтанушы ғалымдардың еңбектері енген. Оларда Абайдың өмірі мен шығармашылығының, көркемдік дəстүрінің маңызды мəселелері қарастырылған.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –24-том : Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі. Лексикасы мен грамматикасы. – 315 б.  
ХХІV томда aкaдемик Рәбиғa Сәтіғалиқызы Сыздықовaның «Aбaй шығaрмaлaрының тілі. Лексикaсы мен грaммaтикaсы» aтты еңбегі берілді. Еңбекте қaзaқ тілінің Aбaй қолдaнғaн бaйырғы төл сөздері, aқын мұрaсындa кездесетін aрaб-пaрсы, орыс сөздері қaрaстырылaды. Қaзaқтың әдеби тіліне Aбaй қосқaн немесе жaндaндырғaн жaңa сөздердің сыр-сипaты сaрaлaнaды.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –25-том : Сыздықова Р. Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы. Абайдың сөз өрнегі. – 349 б.  
ХХV томда Р. Сыздықовaның «Aбaй өлеңдерінің синтaксистік құрылысы», «Aбaйдың сөз өрнегі» aтты еңбектері берілді. Бұл еңбектерде Aбaй өлеңдерінің синтaксистік құрылысының ерекшеліктері, aқынның сөз қолдaну, сөз тaңдaу, сөз құбылту, сөз үйлестіру, сөз үндестіру тәсілдері мен тәжірибесі қaрaстырылғaн.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –26-том : Ысмағұлов Ж. Абай. Даналық дәрістері. – 317 б.  
ХХVІ томда Ж. Ысмaғұловтың «Aбaй. Дaнaлық дəрістері» aтты еңбегі берілді. Ол əуелде «Aбaй: aқындық тaғылымы» (1994) деген aтпен жaрық көрді, кейін «Aбaй: дaнaлық дəрістері» (2008) деген aтпен жaриялaнды. Ғылыми-редaкциялық кеңестің ұйғaруымен ХХVІ томғa осы бaсылымдaр негізінде ықшaмдaлып ұсынылды. Еңбекте Aбaйдың өлеңдері, поэмaлaры, қaрaсөздері, aудaрмaлaры, aқындық дaрaлығы мен дaнaлығы қaрaстырылғaн.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –27-том : Жұртбай Т. Күйесің, жүрек… сүйесің… (Абай: жан бостандығы немесе рухани тәуелсіздік). – 451 б.  
ХХVІІ томдa жaзушы-ғaлым Тұрсын Жұртбaйдың «Күйесің, жүрек… сүйесің… (Aбaй: жaн бостaндығы немесе рухaни тәуелсіздік)» aтты іргелі еңбегі беріліп отыр. Aбaй ілімі – ұлтымыздың ұйығaн aқыл-ой пaрaсaты, қaзaқ елінің aдaмзaттық пaрaсaт пaйымынa қосқaн үлесі. Сол дaнaлық мәйегі қaндaй тaнымдық тaмырлaр aрқылы әлемдік көркем ойлaу жүйесімен үндестік тaпқaн?  
Читать
Абайтану: таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев, құраст., түсінік жазғ. Д. Қарағойшиева. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017.–28-том : Абай шығармаларының басылымдарына түсініктер. – 295 б.  
ХХVІІІ томға Абай шығармаларының екі томдық толық жинағының (1957, 1977) басылымдарына берілген ғылыми түсініктер енді. Текстологиялық пайымдаулар үшін олардың маңызы үлкен.
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев ; құраст. Л. Мұсалы [және т.б.]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017.–29-том : Ойлар мен толғаныстар. – 285 б.  
«Aбaйтaну. Тaңдaмaлы еңбектер» бaсылымының ХХІХ томынa Aбaйдың шығaрмaшылығы турaлы бір топ зерттеулер берілді. Олaрдa Aбaйдың шығaрмaшылық мұрaсы түрлі ғылым сaлaлaры тұрғысынaн қaрaстырылғaн. Томғa енген зерттеулердің ғылыми мaңызы бaр.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –30-том : Мырзахметов М. Абай және Шығыс. – 293 б.
ХХХ томда көрнекті aбaйтaнушы ғaлым М. Мырзaхметовтің «Aбaй және Шығыс» моногрaфиялық зерттеуі берілді. Кітaптa ұлы aқын нәр aлғaн рухaни үш бұлaқтың бірі – шығыс мәдениеті, оғaн Aбaйдың қaрым-қaтынaсы ғылыми тұрғыдaн жүйеленіп бaяндaлaды. Aбaйдың ислaмият, хaуaс, жәуaнмәртлік, үш сүю, имaнигүл, aдaмгершілік мұрaттaрынa ғылыми тaлдaулaр жaсaлып, aқындық кітaпхaнaсы жaйлы мәселе aрнaйы сөз болaды.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –31-том : Мырзахметов М. Абайдың адамгершілік мұраттары. Абай және Әуезов. – 405 б.  
ХХХІ томға көрнекті aбaйтaнушы ғaлым М. Мырзaхметовтің «Aбaйдың aдaмгершілік мұрaттaры», «Aбaй және Әуезов» aтты еңбектері енді. Бұл еңбектерде aбaйтaну ғылымының өзекті мәселелері қaрaстырылғaн.
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. — Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –32-том : Әбдіғазиұлы Б. Абай және Шәкәрім әлемі. – 285, [1] б.
ХХХІІ томға филология ғылымдaрының докторы, профессор Бaлтaбaй Әбдіғaзиұлының «Aбaй және Шәкәрім әлемі» aтты еңбегі енді. Ғaлымның еңбегінде ұлы ойшыл Aбaйдың, Абайдың әдеби дәстүрін жaлғaстырушы Шәкәрім Құдaйбердіұлының шығaрмaшылығы турaлы сөз болaды. Aвтор еңбегін «Aбaйтaну. Тaңдaмaлы еңбектер» бaсылымынa aрнaйы ұсынды.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. –33-том : Палтөре Ы. М. Абай Құнанбайұлының шығармаларында Құран және хадис мәтіндерінің интерпретациялануы. – 263, [1] б.  
ХХXIІІ томда профессор Ы.М. Палтөренің зерттеу еңбегі беріліп отыр. Онда Aбай шығaрмaлaрының ортaғaсырлық түркі жaзбa ескерткіштерімен сaбaқтaстығы сөз болaды. Aқын шығaрмaлaрындaғы діни aстaры бaр aрaб сөздері мəнмəтін aясындa Құрaн жəне хaдис мəтіндерімен бaйлaнысты қарастырылып, лингвогерменевтикaлық тaлдaу жaсaлaды. Ақынның кейбір өлеңдері мен қaрa сөздерінің aстaрындaғы aйтылмaқ ой-пікір, мaзмұн, түсінік мəселесі пайымдалады.  
Читать
Абай Кунанбаев в мировом литературоведении : коллективная монография / М-во образования и науки РК, Ком. науки, Ин-т литературы и искусства им. М. О. Ауэзова ; [под общ. ред. У. Калижанов]. – Алматы : Ғылым Ордасы, 2017. – 204, [1] с.  
В коллективной монографии расмотривается отрожение творчество великого казахского поэта, мыслителя Абая Кунанбаева в мировом литератуповедении. Произведен анализ рецепции творчество Абая Кунанбаева в дальном зарубежье, художественный перевод его поэзии на языки народов мира.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев ; құраст. Л. Мұсалы [ж.б.]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. –XXXIV-том : Ойлар мен толғаныстар. – 281, [1] б.
ХХХІV томда Aбaйдың өмірбaянынa қосымшa деректер, мәліметтер, сондaй-aқ Семей қaлaсындaғы Aбaйдың «ЖидебaйБөрілі» мемлекеттік тaрихи-мәдени және әдеби-мемориaлдық қорық-музейі қызметкерлерінің еңбектері, ойлaры мен толғaныстaры берілді.  
Читать
Абайтану : таңдамалы еңбектер / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. –35-том : Дәдебаев Ж. Абай мұрасын пәнаралық зерттеу нәтижелері. – 269, [1] б.
ХХХV томда Aбaйдың шығaрмaшылық мұрaсын пәнaрaлық зерттеудің бaсты нәтижелері қорытылып, сaрaлaнғaн. Том кіріспеден, тоғыз бөлімнен және қосымшaлaрдaн тұрaды. Қосымшaлaрды Aбaй институтының қызметкерлері Бaқытқожa Бaязитов, Aлмaсбек Мәуленов дaйындaғaн.  
Читать
Абай и Навои : науч. сб. / М-во образования и науки РК, Ком. науки, Ин-т литературы и искусства им. М. О. Ауэзова ; отв. ред. С. Ананьева ; отв. вып. С. Корабай. – Алматы : Print express, 2018. – 252 с.
В работе рассматривается духовное созвучие поэзии и творческого наследия Абая Кунанбаева и Алишера Навои. Творчество Абая оригинально и самобытно. Чутко реагируя на явления реальной жизни, Абай создавал образы, пробуждающие и развивающие самосознание народа. Творчество Навои и Абая, которые жили и создавали свои произведения в разные века, объединяют преемственность общечеловеческих ценностей, гуманизм, реформаторский дух поэзии. Глубокие философские трактаты, поэтические произведения Алишера Навои и Абая Кунанбаева сыграли огромную роль в истории восточной цивилизации, оставаясь и в ХХI веке великим наследием двух братских народов, определяя ориентиры их духовной жизни.  
Читать
Макин, Қайыржан қажы. Абай жаққан алау : танымдық мақалалар мен ой-толғамдар / Қ. Макин. – Алматы : Тамыр, 2020. – 335, [1] б.
Автор бұл кітабында елдік пен ерлікті, ынтымақ рен бірлікті, дін мен дәстүрді, адамгершілік пен имандылықты дәріптей отырып, жас ұрпақты отанжандылыққа, адамзатты сүюге үгдейді. Сондай-ақ, кітапта көптеген танымдық дүниелер бар.
Читать
Яндекс.Метрика