Режим работы

Абай — основатель казахской письменной литературы

Абай Кунанбайулы (1845-1904) — великий поэт, писатель, общественный деятель, просветитель, основатель казахской письменной литературы и литературного языка. Абай всесторонне изучил восточную и западную культуру, чтобы способствовать просвещению народа, и сумел показать основы этой культуры своему народу.

Слова назидания великого Абая-это педагогические (воспитательные) выводы, которые вошли в Казахскую национальную педагогику как благородный канал. Стихи Абая воспитывают труд, науку, искусство, нравственность. Абай занимает выдающееся место в отечественной культуре и литературе

В указателе, направленном на ознакомление широкого круга читателей с творческим наследием великого поэта, представлены произведения Абая, хранящиеся в фондах библиотеки Аль-Фараби, и книги о нем.

В указатель включены работы Абая, изданные с 1939 по 1940 годы на латинской графике.

Произведения Абая уже переведены на многие языки и получают высокую оценку народов мира. Библиография включает переводы слов назидания поэта на русский, английский, таджикский, китайский, немецкий языки, а также избранные произведения на турецком языке, стихи на арабском языке.

Работы расположены в хронологическом порядке, в алфавитном порядке в течение каждого года. Литература располагается сначала на казахском языке, затем на русском и иностранном языках.


Абай Құнанбаев. Жаздым үлгі жастарға бермек үшін [Текст]: монография / құраст. М. А. Балақаев. — Алматы: Қазбірмембас., 1945. — 62,[2] б.  
Абайдың тұлға болып қалыптасу жолы баяндалған.   
Читать

Абай Құнанбаев. Шығармаларының толық жинағы / Абай (Ибраһим) Құнанбай. – Алматы : Қазбірмембас., 1945. – 503 б.  
Қазақтың әдеби тілі мен жаңа әдебиетінің негізін салған ұлы ақын – Абай (Ибраһим) Құнанбаев шығармаларының осы жинағы ақынның туғанына 100 жыл толу мерекесіне арналып шығарылды.
Читать

Абай Құнанбаев. Өлеңдер жинағы [Текст]: монография / Алматы: Қазмемкөркемәдеббас., 1950. — 82 б.  
Абай Құнанбаев өлеңдер жинағы
Читать

Абай Құнанбаев. Таңдамалы шығармалары / Абай Құнанбаев. – Алматы: Қазмемкөркемәдеббас., 1952. – 342 б.  
Абай өлеңдерінің 1945 жылы басылған соңғы толық жинағы түгел таралып, кітап дүкендерінде қалмағандықтан, қалың оқушы жұртшылығымыздың тілегі бойынша, Қазақтың Мемлекеттік Көркем Әдебиет Баспасы ұлы ақынның таңдаулы шығармаларының осы жинағын бастырып шығаруды лайық көрді.  
ЧитатьАбай Құнанбаев. Шығармаларының бір томдық толық жинағы/ Абай Құнанбаев; алғы сөзі М. Әуезов; түсініктеме жазған Ә. Жиреншин. Алматы: Қазмемкөркемәдеббас., 1961. – 693 б.  
Көпшілікке ұсынылып отырған Абайдың бұл толық жинағына бұрынғы оқушы жұртшылыққа мәлім жырларымен бірге соңғы кезде табылған жаңа өлеңдері кірді. Кітапқа ұлы ақынның замандастарымен әркезде түскен суреттері және сол замандастарының естеліктері берілді.
Читать

Абай Құнанбаев. Таңдамалы өлеңдер мен поэмалар / Абай Құнанбаев. М.: Прогресс, 1971. –   Араб тілінде жазылған Абай Құнанбаевтың таңдамалы өлеңдер мен поэмалар жинағы.  Читать

Абай Құнанбаев. Өлеңдер/ Абай Құнанбаев; алғы сөзі М. Әуезовтікі.– Алматы: Жазушы, 1976.– 239 б.  
Бір халықтан емес, тілегі бір, мүддесі бір туысқан сан халықтан сомдалған совет қауымы, тек бүгінгі сәулетті өмірде ғана – өткендегі мен қазіргінің, қазіргі мен болашақтың рухани мұраларына, сол мұралардың өшпес жұлдыздары Пушкин, Навои, Абай сындас тарихи қайраткерлеріне бірден бір әділ де адал бағасын беріп отыр.
Читать

Абай Құнанбаев. Өлеңдер/ Абай Құнанбаев.– Алматы: Мектеп, 1987.– 158, [1] б.  
Абай Құнанбаев өлеңдер жинағы
Читать

Абай Құнанбаев. Панднома Книга слов / Абай Құнанбаев – Душанбе: Истеъдод, 2010. – 164 с.  
Тажік тілінде жазылған Қара сөздер.  
Читать


Абай Құнанбаев. Таңдамалы өлеңдер / Абай Құнанбаев– Алматы: Жазушы, 1985.– 176 б.  
Кітапқа қазақ әдебиетінің классигінің таңдамалы өлеңдері енді.
Читать

Абай Құнанбаев. Айттым сәлем, Қаламқас: әндер мен күйлер / Құнанбаев Абай; Құраст. Б. Г. Ерзакович.– Алматы: Өнер, 1986.– 91, [3] б.  
Абайдың 1889 ж. жазған өлеңі. Өлеңде ақын жастықты, сұлулықты, ғашықтықты жырға қосып, бірін-бірі сүйген екі жастың сүйіспеншілігін, ішкі сезімдерін ашып көрсетеді
Читать

Абай Құнанбаев Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ/ Абай Құнанбаев– Алматы: Жалын, 1990.– 126 б.  
Абай өлеңдерінің 1990 жылы «Жалын» баспасынан жарық керген жинағы. Жинақ 2 бөлімнен тұрады, барлығы 74 өлең енгізілген. Ақынның махаббат лирикасы, сүйіспеншілік жырлары «Айттым сәлем, қалам қас» деген 1-бөлімге, жастарға үлгі-өнеге ұсынып, оларды адалдыққа, адамгершілікке, еңбек етуге, білім-ғылымға үндейтін өлеңдері «Жастықтың оты жалындап» атты 2-бөлімге топтастырылған.  
Читать

Абай, Кунанбаев. Безветренной ночью луна…: (Десять стихотворений) / Абай Кунанбаев; пер. с каз. М. Султанбекова. – Семипалатинск: Б. и., 1992. – 28, [1] с.  
Работа видного Абаеведа Мурата Султанбекова, которая знакомит читателей с видным поэтом казахского народа Абаем Кунанбаевым. В работе также были переведены на русский язык, некоторые стихи поэта.
Читать

Абай Құнанбаев. Книга слов / Абай Құнанбаев Записки забытого / Шакарим / Абай; пер. с каз.: К. Серикбаевой, Р. Сейсенбаева. – Алматы: Ел, 1993. – 128 с.  
Абайдың көркемдік, әлеуметтік гуманистік және дінге көзқарастары терең білінген еңбегі — қара сөздері. Абайдың қара сөздері (Ғақлия) — ұлы ақынның сөз өнеріндегі көркемдік қуатын, философиядағы даналық дүниетанымын даралап көрсететін классикалық стильде жазылған прозалық шығармасы. Жалпы саны қырық бес бөлек шығармадан тұратын Абайдың қара сөздері тақырыбы жағынан бір бағытта жазылмаған, әр алуан.  
Читать

Абай Құнанбаев Қалың елім қазағым: шығармалары / Абай Құнанбаев– Алматы: Жалын, 1995.– 382, [2] б.– (Әлем әдебиеті).– (Абай 150).
«… Абай үні, Абай тынысы – заман тынысы, халық үні. Бүгін ол біздің де үнімізге қосылып, жаңғырып, жаңа өріс алып тұр.»
Осы сөзді Әуезов отыз екі жыл бұрын емес, тап қазір айтқандай сезіледі. Көркем ойымыздың көктем басы – жаңа жылы болған Абаймен тек мақтанып қою енді аз. Егемен ел, өркениетті ұлт санатына қосыламыз десек, әр қазақ азматы Абай сөзін танып-білмек парыз.  
Читать

Абай Құнанбаев. Қара сөздер — Книга слов: поэмалар / Абай; Абай Құнанбаев– Иерусалим: Иерусалим бас.,– 372 б.  
Абайдың 150 жылдығына арналған кітап қазақ, орыс, қытай тілінде жазылған.  
Читать

Абай (Ибрагим), Кунанбаев. Избранное: монография / Абай (Ибрагим); пер. с каз. А. Кодар. – Алматы : Ана тілі, 1996. – 222, [2] с.  
Перед вами новый перевод избранных произведений Абая, осуществленный известным поэтом-билингвистом Ауезханом Кодаром. Перевод сделан в строгих традициях академического издания с комментариями и приложением, в которое вошли работы автора по абаеведению. В целом это герменевтический труд, рассчитанный на элитарного читателя из среды гуманитариев, студенческой молодежи и гимназистов.  
Читать

Abai (Ibrahim), Kounanbaiev. Paroles Edifiantes : poème en prose / Abai Kounanbaiev. – Almaty : Bilim, 2000. – 125, [1] p.  
Работа на французском языке, которая знакомит французских читателей с Абаем Кунанбаевым.  
Читать

Абай Құнанбаев Қара сөз=Книга слов / Абай Құнанбаев– Семей: халықаралық Абай клубы, 2001.– 259, [5] б.– (Аманат журналының кітапханасы).–Кітап қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде.  
Қара сөз (проза) — көркем әдебиеттің үлкен бір саласы. Өлең сөзден (поэзиядан) бір айырмасы — онда сөз ырғағы еркін, әдебиеттегі сөз саптау қалпына сәйкес келеді, өлеңдегідей қандай да белгілі өлшемдер сақталмайды. Қара сөзбен жазылған көркем шығармада өмір құбылыстарын, әр түрлі уақиғаларды баяндау тәсілі айрықша болады. Сөйтіп, әдебиетте өлең мен қара сөздің бір-біріне қарағанда жасалу жолдары да, мәні де, әсері де өзгеше келеді.  
Читать

Abai. Buch der Worte / Abai; Ubersetzt von Larissa Sacharowa und Werner Bringel. Almaty, 2001. – 165, [2] s.
Слова назидания Абая на немецком языке.
Читать

Абай Құнанбаев Қалың елім қазағым…: өлеңдер / Абай Құнанбаев– Алматы: Атамұра, 2002. – 223, [1] б.  
Абайдың 1886 ж. жазған өлеңі. Бұл шығармада тұтас халыққа арнап айтылған терең де күрделі ойлар шерлі жүректен шамырқанып, толқып шыққан. Үлкен адамгершілік, қайраткерлік, оқымыстылық биікке көтерілген ақын үні бірде айбарлы, бірде кекті, бірде мұңлы. Қазақ халқын бөлмей-жармай, түгел қамтып, тұтас шолып, баршасына бағыштап айтылған өлеңнің әлеуметтік салмағы орасан зор. Ақын алдымен көз алдыңызға мұрты аузына түскен, бір ұрты май, бір ұрты қан, алғашқыда шырайы сартша жылтырап тұрған қазақтың кескінін алып келеді.  
Читать

Абай Құнанбаев Қара сөздер/ Абай; [Жобаның авт. Мырзагелді Кемел]. – Астана: Аударма, 2002. – 99, [1] б.– (Даналық дәрістері).  
Құрметті оқырман! Қолыңыздағы кітапқа Абайдың «Қара сөздері» толығымен енгізіліп отыр. Бұл – «Аударма» баспасының әДаналық дәрістері» сериясының алғашқысы. Аталмыш жобаның авторы Мырзагелді Кемел.
Читать

Abai. Book of words / Abai. — Semey: Abai international club, 2005. – 181, [1] p. – (Library Journal «Amanat»; № 15).  
Слова назидания Абая на английском языке.
Читать

Абай Құнанбаев Қара сөз: нақыл сөздер / Абай Құнанбаев– Алматы: Көшпенділер, 2007.– 158, [2] б.  
Бұл кітапқа ұлы Абайдың қара сөздері мен бірқатар елге танымал әндері енгізілген.
Читать

Абай Құнанбаев. Өлеңдер, поэмалар, аудармалар, қара сөздер/ Абай Құнанбайұлы.– Алматы: Мектеп, 2007.- 241, [7] б.- (Жетінші сөз).  
Өлеңдер, поэмалар, аудармалар, қара сөздер.
Читать

Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы. Өкінішті көп өмір кеткен өтіп…: өлеңдер, поэмалар, қара сөздер / Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы.– Алматы: Раритет, 2008.- 383, [1] б.- (Жыр жауһары).  
Абайдың 1886 ж. жазған өлеңі. Лирикалық қаһарман өміріне шолу жасайды. Осы өмірдегі өзін, өзінің айналасын сынға алып, өкінішін білдіреді. Ойшылсып жүріп, құр мақтаншылыққа ұрынғанына, қызық қуып «ыржаң- қылжаң ит мінезге» тап болғанына, дос-жарандықтың жәдігөйлік пен жалғандыққа ұласқанына күңіренеді. Өлең 11 буынды қара өлең үлгісінде жазылған.  
Читать

Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы. Өлең сөздің патшасы: шығармаларының бір томдық жинағы / Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы.– Жидебай: халықаралық Абай клубы, 2008.- 560, [8] б.- («Аманат» журналының кітапханасы).  
Ең алдымен, бұл өлеңде Абай ақындық өнері, ақын шығармалары әлеуметтік тартыстың үлкен құралы, зор мәнді әрекеті екенін анық түсінгенін көрсетеді. Шығарманың үлкен идеясы анық халықшыл демократ қайраткерлердің салт- санасын танытады. Ең алғашқы сөздерде өлеңге көркемдіктің шартын қойып, эстетикалық жаңа норма жариялайды. Адам баласы айтып келген сөздің асылы — поэзия екенін биік бағалаумен бірге, оны төмендететін олқылықтарды да алдымен айтады.   
Читать

Abai. Buch der Worte / Abai; [Volksbibliothek des Internationalen Abai-Clubs]. — Almaty: Internationaler Abai-Club, 2010.- 184, [4] S.
Слова назидания Абая на немецком языке.  
Читать

Абай Құнанбаев. Өлеңдер мен аудармалар, поэмалар, қарасөздер: жинақ / А. Құнанбаев. –Алматы: Өлке, 2012. – 505, [7] б. – (Жасөспірімдер кітапханасы).  
Бұл басылымға мектеп бағдарламасы бойынша оқылатын Абай Құнанбаевтың (1845-1904) шығармалары-өлеңдері, поэмалары, аудармалары, ғақлия (нақыл) сөздері және басқа да қосымша әдеби және әдістемелік материалдар енгізілді.
Читать

Абай Құнанбаев. Қара сөз = Книга слов = Book of Words : жинақ / [құраст. және жауапты ред. К. Серікбаева]. – Алматы : RS ; Халықаралық Абай клубы, 2015. – 500, [4] б.  
Менің 100 кітабым: әлем халықтарының әдебиеті, өнері, тарихы, фәлсафасы, білімі, һәм діні: ұлы жазушылар мен ойшылдар кітапханасы; № 23).– Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде.
Читать

Абай Құнанбаев. Хикмет кітәбі = Книга мудрости = BookofWisdom : жинақ / Абай Құнанбаев; [құраст. және жалпы ред. К. Серікбаева]. – Алматы : RS ; Халықаралық Абай клубы, 2016. – 499, [5] б. 
Менің 100 кітабым : әлем халықтарының әдебиеті, өнері, тарихы, фәлсафасы, білімі, һәм діні: ұлы жазушылар мен ойшылдар кітапханасы; № 24. – Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде.
Читать

Абай  Құнанбаев: өлеңдер / [құраст. Е. Тілеш]. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2019. – 220, [5] б. – (Қазақ поэзиясының інжу-маржандары).  
«Қазақ поэзиясының інжу-маржандары» топтамасының алғашқы кітабына халқымыздың ұлы ойшыл ақыны Абай Құнанбайұлының асыл мұрасының ең терең, ең көркем бөлігін құрайтын өлеңдері топтастырылды. Жинақ ұлы ақынның мұрасымен табысқысы келетін барша зерделі жұртшылыққа арналады.
Читать

Абай Құнанбаев. Сын-биографиялық материалдар, өлеңдер және библиография: ақынның туғанына 95 жыл толуына / Абай; құраст.: Х. Бекхожин; СССР ҒА-ның Қазақстан филиалы.– Алма-Ата: Қазмембаспасөз, 1940.– 48 б., портр.  
Сын-биографиялық материалдар, өлеңдер және библиография  
Читать

Ауэзов, М. О. Абай великий казахский поэт / Мухтар Омарханович Ауэзов, Б. Кенжебаев. – Алма-Ата: КазОГИЗ, 1945. – 32 с.
Небольшая брошюра, написанная М. Ауэзовым в соавторстве с Б. Кенжебаевым «Абай – великий казахский поэт», изданная в 1945 году – в год Победы. Подъем национального самосознания народа-победителя пробудил интерес к истории родной земли, ее великим именам. Еще одно редкое издание: М. Ауэзов «Великий поэт казахского народа Абай Кунанбаев», вышедшее в Москве в 1954 году. В ней автор ставит перед наукой проблему, которую он назвал «абаеведением».  
Читать

Сабитов, Н. Абай: Абайдың 1889-1945 жылдары басылған шығармалары мен ол туралы жазылған әдеб. библиогр. көрсеткіші / Н. Сабитов; Қаз. ССР ҒА тарих, археология және этнография ин-ты. – Алматы: ҚазҒА бас., 1946.– 77 б  
Бұл көрсеткіште Абайдың 1889  жылдан 1945 жылға дейін қазақ және орыс тілінде басылған барлық шығармалары мен ол туралы жазылған барлық әдебиеттер және өзбек,татар, қырғыз тілдерінде шыққан бірсыпыра материалдар кірді.
Читать

Абайдың өмірі мен творчествосы: монография. — Алматы: ҚР ҒА, 1954. — 269 б.  
В настоящей книге собраны статьи о жзизни и творчестве Абая Кунанбаева. Задача сборника – возможно шире осветить многогранную деятельность великого казахского поэта и просветителя. В нем представлены статьи о жизньи и творчестве Абая, мастерства поэта, его общественно-политических, философских, психологических и педогогических взглядах, связи творчества поэта с русской литературой, его музыкальным наследием.
Читать

Тажибаев, Т. Т. Философские, психологические и педагогические взгляды Абая Кунанбаева / Т. Т. Тажибаев. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1957. – 80 с.  
Абай Кунанбаев был не только великим поэтом, но и выдающимся мыслителем. Поэтическое творчество Абая зиждется на глубоких основах его философских, психологических и педагогических взглядов. Однако эти стороны деятельности великого мыслителя, в особенности его философские и психологические взгляды, являются почти «белым пятном» в абаеведении. Имеющиеся в этом отношении отдельные популярные работы, в которых в той или иной степени затрагиваются эти вопросы, не выходят за пределы декларирования разрозненных, случайных, а порой и ошибочных положений.  
Читать

Абай Құнанбаев: библиогр. көрсеткіш / (Қаз. ССР-нің А. С. Пушкин атын. мем. респ. кітапханасы). – Алматы: Қазақстан, 1965.– 288 б.
Абайдың қысқаша өмірбаяны берілген. Абайтану тарихында 1889-1964 ж. аралығында жарық көрген Абай шығармаларының қазақ және басқа тілдердегі басылымдары, ақынның өмірі мен мұрасы жөнінде жазылған 3 мыңнан астам монографиялық еңбектер, зерттеу мақалалар, өнер туындылары туралы мәліметтер топтастырылған. Абай жөніндегі архив материалдары, түрлі қоғамдар мен экспедициялардың жазбалары, патша әкімшілігі құжаттарының тізімдері берілген. Көрсеткіш мәліметтері атаулық-әріптік жүйеге түсіріліп, ғылыми-анықтамалық пен қамтамасыз етілген.  
Читать

Әуезов, М.О. Абай Құнанбаев: мақалалар мен зерттеулер / Мұхтар Омарханұлы Әуезов; жалпы ред. басқ.Т. Дүйсенбаев. – Алматы: Ғылым, 1967.– 391 б.  
Мұхтар Омарханұлы Әуезов ұзақ жылдар бойына қазақ әдебиетінің классигі Абай Құнанбаевтың өмірі мен творчествосын зерттеп, көптеген еңбек жазды. Осыған орай М.О. Әуезов ұлы ақынды көрген, жақсы білген адамдармен кеңес жүргізді, архивтік материалдарды жинастырды, сонымен қатар Абай шығармаларын бірнеше рет бастырып шығаруға үнемі қатысып келді.  
Читать

Сыздықова, Р. Абай шығармаларының тілі: (лексикасы мен грамматикасы) / Рәбиға Сыздықова; Қаз. ССР ҒА, Тіл білімі ин-ты.– Алматы: Ғылым, 1968.– 334 б.  
Кітапта Абай шығармалары тілінің (өлеңдерінің де, «Қара сөздерінің де») сөздік құрамы мен грамматикалық ерекшеліктері талданады. Қазақ тілінің Абай қолданған байырғы төл сөздерімен қатар, ақын мұрасында кездесетін араб-парсы, сөздері әңгіме болады.
Читать

Қожакеев, Т. Абай және Сұлтанмахмұт/ Темірбек Қожакеев; С. М. Киров атын. ҚазМУ, филол. фак.– Алматы: [Б. ж.], 1969.– 31, [1] б.  
Еңбек алғы сөзден, шағын екі тақырыптан және қорытындыдан тұрады. Автор онда 20-ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің ірі тұлғаларының бірі С. Торайғыров шығармаларының Абай мұрасымен идея, тақырып, пікір, мазмұн, әдіс-тәсіл ұқсастығын және қоғамдық-саяси, эстетикалық, этикалық көзқарастар жағынан үндестігін қарастырады. Екі ақынның дүниетаным бірлігін, дарын құдіретін, дәстүр жалғастығын, замана ағымдарындағы болмыс-құбылыс сәйкестігін салыстырады. Сұлтанмахмұттың Абайды ұстаз тұтып, оның шығармаларының нағыз халықтық, шыншылдық, көркемдік қасиеттері мен тіл ұстартудағы шеберлігін дәл танып, бойына сіңіргенін баса көрсетеді. Кітапша әдебиет зерттеушілеріне, студенттерге арналған.  
Читать

Сыздықова, Р. Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы/ Рәбиға Сыздықова; Қаз. ССР ҒА, Тіл білімі ин-ты.– Алматы: Ғылым, 1970.– 175 б.    
Кітапта автор қазақ өлеңінің, оның ішінде Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысын олардың ұйқас өрнегіне, өлшем түрлеріне, композициялық құрамына қарай байланыстыра талдайды. Абайдың өзіне дейінгі әдеби дәстүрді қалай пайдаланғанын, поэзия синтаксисіне енгізген өзгерістерін, жаңалықтарын ашып көрсетеді. Кітап соңында ақын шығармашылығына байланысты әдебиеттердің зерттеу библиографиясы берілген. Кітап тіл білімі мамандарына, әдебиетшілерге, студенттерге арналған  
Читать

Габдуллин, Б. Г. Этические воззрения Абая / Б. Г. Габдуллин. – Алма-Ата : Казахстан, 1970. – 102, [1] с.  
Творчеству основоположника казахской литературы Абая Кунанбаева посвящены десятки литературоведческих исследований. Но есть еще один аспект изучеения творчества великого поэта-просветителя – философско- этический, который почти не разработан в исследовательский литературе. Этот существенный пробел воззрением Абая, исследованию его представлений о сущности и назнечении человека.
Читать

Жанпейісов, Ербол. М. Әуезовтың «Абай жолы» эпопеясының тілі: тарихи-этимологиялық байқаулар, материалдар / Е. Жанпейісов ; жауапты ред. М. Балақаев ; ҚазССР ҒА, Тіл Білімі ин-ты. – Алматы : Ғылым, 1976. – 165, [1] б.  
Тарихи-этимологиялық байқаулар, материалдар.  
Читать

Абайтағылымы: әдеби-сын мақалалар мен зерттеулер / [құраст. Н. Ғабдуллин].– Алматы: Жазушы, 1986.– 428, [1] б.
Әдеби-сын мақалалар мен зерттеулер.
Читать

Әуезов, М.О. Абайтанудан жарияланбаған материалдар/ Мұхтар Омарханұлы Әуезов; Қаз. ССР ҒА, М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер ин-ты.– Алматы: Ғылым, 1988.– 367, [1] б.
Абайтанудан жарияланбаған материалдар.
Читать

Бейсенбаев, М. Абай және оның заманы: (Абай ізімен) / Мұздыбай Бейсенбаев.– Алматы: Жазушы, 1988.– 33, [1] б.  
Абайтанушы Бейсенбаев М. архивтердегі деректерді қолдана отырып Абайдың өмірсүрген заманына деген зерттеу жұмысы.  
Читать

Ғабдуллин, Б. Шоқан, Ыбырай және Абай дін туралы: (Шаманизм, ислам, атеизм, деизм, антиклеркализм) / Бақыт Ғабдуллин.– Алматы: Қазақстан, 1988.–102, [1] б.
Қазақтың көрнекті тұлғалары Шоқан Уалиханов, Ыбырай Алтынсарин және Абай Құнанбаев дін туралы ойларын анықтаған еңбектердің бірі.  
Читать

Бельгер, Г. Гете и Абай: эссе / Герольд Бельгер. – Алма-Ата: Жалын, 1989. – 102, [2] с.:ил.  
Сравнительный анализ творчества немецкого поэта Гете и казахского просветителя Абая.
Читать

Абайдың ақын шәкірттері/ дайын. Мұхамедханұлы  К. – Алматы: РГЖИ «Дәуір», 1993.– 224 б.  
Абайтанушы Мұхамедханұлының Абайдың ақын шәкірттері атты еңбегі. Бұл кітапты, автор, Ақылбай, Мағауия, Тұрағұлдыға арнап отыр.  
Читать

Әбілдаұлы, Ұ. Абайды оқу әліппесі: төменгі сынып оқушыларына ұлы ақынды таныстыру / Ұлықман Әбілдаұлы. – Алматы: Рауан, 1994.– 87, [1]б.  
Төменгі сынып оқушыларына ұлы ақынды таныстыру
Читать

Досжан, Д. Абай айнасы: ғұмырнамалық зерттеу-эссе / Дүкенбай Досжан. – Алматы: Қазақстан, 1994.– 366 б.  
Абайтанушы Д. Досжанның Абайға деген зертеу еңбегі.
Читать

Машанов, А.Ж. Әл-Фараби және Абай/ Ақжан Жақсыбекұлы Машанов; А. Ж. Машанов.– Алматы: Қазақстан, 1994.– 190, I2I б.  
Қазақ даласыны екі Ұлы ойшыл, ағартушысына деген Тұңғыш фарабитанушының салыстырма еңбегі.
Читать

Абай: энцикл. / бас ред. Р. Н. Нұрғалиев; ред. алқасы З. Ахметов және т. б.– Алматы: Атамұра, 1995.– 719, [1] б.
Энциклопедия қазақ жаңа әдебиетінің негізін салушы Абай Құнанбаевтың өскен-өнген ортасынан бастап дүниеге деген көзқарасымен, қоғамдық ой-пікірлеріне арналған.  
Читать

Абай және архив/ ҚР м-лер каб. жанындағы архивтер мен құжаттама бас басқармасы; Құраст. C. Байжанов.– Алматы: Ғылым, 1995.– 216 б.
Бұрын оқырмандар көрмеген архивтік деректер. Абайдың Ресей сенатына хаты, 1903 жыл Абайдың үйінде өткен тінту секілді ақпараттар жинағы.
Читать

Абай және архив/ ҚР м-лер каб. жанындағы архивтер мен құжаттама бас басқармасы; Құраст. C. Байжанов.– Алматы: Ғылым, 1995.– 216 б.
Жинақ қарақалпақ зерттеушілерінің мақалалары мен ақындардың арнау өлеңдерінен құрастырылған.
Читать

Әуезов, М.О. Абай Құнанбаев/ Мұхтар Омарханұлы Әуезов.– Алматы: Санат, 1995.– 318, [2] б.
Қазақтың ұлы ағартушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың Абай Құнанбаев атты еңбегі.    
ЧитатьҚасқабасов, С.А. Абай және фольклор/ Сейіт Асқарұлы Қасқабасов.– Алматы: Білім, 1995.– 62, [2] б.  
Абайтанушы  Сейіт Асқарұлы Қасқабасов Абай және фольклор атты еңбегі.
Читать

Мұқанов, С. Жарық жұлдыз: (Абай Құнанбаевтың шығармашылығы туралы) / С. Мұқанов. – Алматы: Санат, 1995.– 268, [2] б.
Абай Құнанбаевтың шығармашылығы туралы Сәбит Мұқановтың еңбегі.  
Читать

Мұхамедханұлы, Қ. Абайдың ақын шәкірттері/ Қайым Мұхамедханұлы.– Алматы: Дәуір, 1995.–3-кітап.– 319 б.
Абайтанушы Мұхамедханұлының Абайдың ақын шәкірттері атты еңбегі. Бұл кітапты, автор, Ақылбай, Мағауия, Тұрағұлдыға арнап отыр.  
Читать

Абай и его литературное наследие во Франции= Abai et ses successeurs litteraires en France: французские авторы о литературе в Казахстане / отв. ред. Ш. К. Сатпаева. – Алматы: Санат, 1995. – 171, [5] с.  
Французские авторы о литературе в Казахстане.
Читать

Алаш мирас. Народное наследие: сб. док. / [Гл. ред. С. Байжанов]. – Алматы: Қазақстан, 1995. – 2-кітап: Народное наследие. – 205, [3] б.
Қазақ және орыс тілдерінде жазылған жинақ.    
Читать

Мусинов, А. Абай и киргизская литература/ Ахмет Мусинов.– Алматы: [Б.и.], 1995.– 25c.
Работа представляет собой в сокращенном варианте главу из научной работы кандидата филологических наук Ахмета Оспановича Мусинова. Он одним из первых среди казахских и киргизских литературоведов начал исследование этого плодотворного, не всегда однозначного процесса взаимопроникновения и взаимовлияния литератур двух братских народов, защитил на эту тему кандидатскую.  Казахско-киргизские культурные взаимоотношения имеют давние традиции.  
Читать

Абай туралы сөз: Ұлы Абайдың 150 ж. тойындағыой-толғаныстар / ҚРмәдениетм-гі.–Алматы: Журналист, 1996.– 134, [1] б.
Қазақтың Абайға құрметі – әлі танылып бітпеген құбылыс. Қазақтың Абайға құрметі ұлы ақын, данышпан ойшыл, кемеңгер компазитор дегендей аса биік ұғымдардың да аясына сыймайды. Біз үшін Абай өзіміздің жанымызға жақын адамымыз, ағайынымыз, туысқанымыз, ақылшымыз, сырласымыз, мұңдасымыз, қысқасы, рухани әкеміз, атамыз. Қазақтың «Абай атамыз айтқандай» деп сойлейтінінде осындай терең сыр бар.  
Читать

Жүнісов, С.Н. Мұхтар Әуезовтің Абайтану туралы лекциясынан студент Сәкен Жүнісовтің конспектісі/ Сәкен Нұрмакович Жүнісов.– Алматы: Санат, 1996.– 78, [2] б.
Кітапқа 50-жылдары студент, қазір көрнекті жазушы С. Жүнісовтің ұлы жазушы М. Әуезовтің абайтану пәні бойынша 60-жылдары оқыған лекциясынан жазып алған конспектісі енгізілді. Бұл Абай шығармаларынан, сондай-ақ абайтану ғылымынан кеңірек мағлұмат алушыларға пайдалы құрал.  
Читать


Мамашев, Т. Өлді деуге сия ма, ойлаңдаршы…/ Талғат Мамашев.– Алматы: Журналист, 1996.– 110, [2] б.  
Егемен ел атанып, тәуелсіздік туып тіккелі бергі кезеңде мемлекетіміздің жаңа тарихында айрықша белес болған аса ауқымды оқиға-ұлы Абайдың туғанына 150 жыл толған торқалы тойы екендігі баршаға белгілі. Қазастан Республикасының мәдениет министрі Талғат Асылұлы Мамашевтің бұл кітабы-сол ұлы тойдың басы-қасында болған, іргелі де игілікті іске мәдениет қайраткерлерін жұмылдырған азаматтың, мемлекет қайраткерінің ой-толғанысы, Абай атамыздың өлмес-өшпес мұрасы, оның бүгінгі, келешек ұрпақтарға терең тағылымы, алыс-жақын шет елдерде қазақ атын аспандатқан ұлылығы туралы жан сыры, әсерлі әңгімесі. Кітаптың Абай атын ардақ тұтар оқырманға берер ғибраты мол.  
Читать

Абай (Ибрагим), Кунанбаев. Избранное / Абай (Ибрагим), Кунанбаев ; пер. с каз. А. Кодара. – Алматы: Ана тілі, 1996. – 222, [2] с.
Перед вами новый перевод избранных произведений Абая, осуществленный известным поэтом-билингвистом Ауезханом Кодаром. Перевод сделан в строгих традициях академического издания, с комментариями и приложением, в которое вошли работы автора по абаеведению. В целом это герменевтический труд, рассчитанный на элитарного читателя из среды гуманитариев, студенческой молодежи и гимназистов.  
Читать

Бейбытова, К. Д. Традиции Абая в казахской поэзии начала ХХ века / К. Д. Бейбытова. – Алматы: Рауан, 1997. – 224 с.
С точки зрения историко-функционального изучения литературы небезынтересен факт становления реализма в творчестве Абая и развитие этого метода в казахской литературе XX века. Традиции реалистического творчества Абая были своеобразно восприняты последующими поколениями литераторов.  
Читать

Бурабаев, М. С. Абай Кунанбаев и Ислам Каримов.Философское творчествоЖандара Туленова / Мукаш Сейсембаевич Бурабаев. – Алматы: [Б.и.], 1998. – 79, [2] с.  
В первой части монографии рассматриваются некоторые аспекты политического портрета первого Президента независимого Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова, его отношение к наследию великого Абая и других выдающихся мыслителей Центральной Азии. Особо подчеркнут вклад И. Каримова в укрепление и развитие дружбы народов Казахстана и Узбекистана. Вторая часть исследования посвящена всестороннему анализу философского творчества видного ученого Казахстана и Узбекистана второй половины XX в., заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии им. Беруни Жандара Туленова.  
Читать

Тоқтаров, Р. Абайдың жұмбағы: роман / Рамазан Тоқтаров.– Алматы: Қазақ университеті, 1999.– 750, [2] б.  
«Абайдың жұмбағы» — белгілі жазушы Рамазан Токтаровтың оныншы романы. Мұның алдында оның әр жылдарда «Бақыт», «Ертіс мұхитқа құяды», «Терістік шұғыласы», «Тұлпардың сыны», «Жердің үлгісі», «Ғасыр наны», «Сусамыр», «Таңбалы жарғақтың құпиясы» атты көлемді туындылары жарық көрді. Ұлы Абайдың өмірі мен шығармашылығына арналған бқл роман-хамсасында жазушы ақынның туғанынан бастап дүниеден өткеніне дейінгі тұтас бір дәуір панорамасы жасауды мақсат еткен.  
Читать

Байғалиев, Б. Абай өмірбаяны архив деректерінде/ Бейсенбай Байғалиев; Репрессияға ұшыраған Қазақстан зиялыларының мұрасын зерттейтін «Арыс» қоры.– Алматы: Арыс, 2001.– 134 б.
Әдебиетші, мәдениет тарихын зерттеуші, архивтанушы, көне қазына білгірі марқұм Бейсенбай Байғалиевтің филология ғылымының кандитаты ғылым дәрежесін алу үшінидайындаған диссертациясын кітап ретінде ұсынып отырмыз. Абай Құнанбайұлының өмір жолына байланысты кей көлеңкелі тұстар мен күмәнді сауалдардың ақиқатын ашу-автордың мақсаты. Кітап ғалымдарға, студенттерге, әдебиет тарихына құмар оқырмандарға арналады.  
Читать

Омаров, Д. Абайтану немесе ұлы ойшылдың руханикемелдену туралы ілімі: жалпы білім беретін мектептің 10-11 сыныптарына арн. оқу құралы / Досым Омаров.– Өңд., түзетілген 2-бас.– Алматы: Мектеп, 2002.– 215, [1] б.  
Бұл оқу құралында ұлы ойшылдың бүкіл болмысқа, дінге, Жоғары Жаратушыға, әлемнің жалпы заңдылықтарына деген өзіндік көзқарасы зерделенеді. Абайдың рухани мұрасының адамдарды, әсіресе жас ұрпақты имандылыққа, адамгершілікке, саналылыққа, яғни салауатты өмір сүруге тәрбиелеудегі баға жетпес маңыздылығына айрықша көңіл аударылады. Кітап мектеп оқушыларына, студенттерге және жалпы көпшілікке арналған.  
Читать

Әуезов, М.О. Абай жолы: роман-эпопея / Мұхтар Омарханұлы Әуезов.– Алматы: Жазушы, 2003.–3 кітап: Абай жолы.– 381, [3] б Роман-эпопея түпнұсқа бойынша түзетіліп, қалпына келтірілген басылымы бойынша жарияланып отыр.
М.Әуезовтің әлемге әйгілі роман-эпопеясы. «Абай жолы» – қазақтың көркем прозасын жоғары деңгейге көтеріп, әлем әдебиетіне биік эстетикалық талғам, көркемдік қуат әкелген үздік туынды. Әуезов өзінің роман-эпопеясында қазақ халқының, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан жан-жақты ашып көрсеткен. Қазақтың дана ұлы Абай образын, шығармалық және қайраткерлік тұлғасын сөз өнерінде өзгеше даралықпен сомдаған. «Абай жолы» роман-эпопеясына шетелдік қаламгерлер Луи Арагон, Н.Тихонов, Б.Матип т.б.жоғары баға береді.

Читать

Әуезов, М.О.Абай жолы: роман-эпопея / Мұхтар Омарханұлы Әуезов.– Алматы: Жазушы, 2004.–1 кітап: Абай.– 365, [4] б.
Роман-эпопея түпнұсқа бойынша түзетіліп, қалпына келтірілген басылымы бойынша жарияланып отыр.  
Читать

Есім, Ғ. Абай туралы философиялық трактат/ Ғарифолла Есім.– Алматы: Қазақ ун-ті, 2004.- 83, [1] б.  
Кітап жоғарғы сынып мектеп оқушыларына, әдебиет, тарих, адам және қоғам пәнінің мұғалімдеріне, студенттерге, аспиранттарға, философия, мәдениеттану, дінтану мамандарына, жалпы халқымыздың дүниетанымын танып білгісі келген ниеттегі оқырманқауымға арналған.
Читать

Сыздық, Р.С. Абайдың сөз өрнегі/ Рәбиға Сатығалиевна Сыздық; ҚР білім және ғылым м-гі, А. Байтұрсынұлы атын. тіл білім ин-ты.– Алматы: Арыс, 2004.– 207, [1] б.
Кітапта Абай тілінің көркемдік бітімі сөз болады. «Өткірдің жүзі, кестенің бізі» сала алмайтын сөз өрнегін толғауы тоқсан қызыл тілмен салудың құдіретін танытқан ұлы Абайдың сөз қолдану, сөз таңдау, сөз құбылту, сөз үйлестіру, сөз үндестіру тәсілдері мен тәжірбиесі талданады. Жалпы әдеби тіл мен поэзия тілі заңдылықтарының Абай өлеңдері мен поэзиясындағы көрінісі, ондағы дәстүрлі нормалары мен Абай ұсынған жаңалықтар танылады. Абайдың поэтикалық тіл үлгісінің жалғасын тапқандығы Шәкәрім, Султанмахмұт, Ілияс, Қасым өлеңдерін ішінара талдау арқылы көрсетіледі.  
Читать

Абай әлемі бейнелеу өнерінде= Мир Абая в изобразительном искусстве / ҚР мәдениет, ақпарат және спорт м-гі; [жауапты ред. Т. Ибрагимов].– Астана: Елорда, 2005.– 18, [2] б.
Иллюстрированная книга демонстрирует творчество Абая в изобразительном искусстве, на казахском и русском языках.  
Читать

Әуезов, М.О.Абай жолы: роман-эпопея / Мұхтар Омарханұлы Әуезов.– Алматы: Жазушы, 2006.–2-кітап: Абай. – 431, [1] б.
Роман-эпопея түпнұсқа бойынша түзетіліп, қалпына келтірілген басылымы бойынша жарияланып отыр. М.Әуезовтің әлемге әйгілі роман-эпопеясы. «Абай жолы» – қазақтың көркем прозасын жоғары деңгейге көтеріп, әлем әдебиетіне биік эстетикалық талғам, көркемдік қуат әкелген үздік туынды. Әуезов өзінің роман-эпопеясында қазақ халқының, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан жан-жақты ашып көрсеткен. Қазақтың дана ұлы Абай образын, шығармалық және қайраткерлік тұлғасын сөз өнерінде өзгеше даралықпен сомдаған.


Читать

Әуезов, М.О. Абай жолы: роман-эпопея / Мұхтар Омарханұлы Әуезов.– Алматы: Жазушы, 2006. 4-кітап: Абай жолы. – 399, [1] б.
М.Әуезовтің әлемге әйгілі роман-эпопеясы. «Абай жолы» – қазақтың көркем прозасын жоғары деңгейге көтеріп, әлем әдебиетіне биік эстетикалық талғам, көркемдік қуат әкелген үздік туынды. Әуезов өзінің роман-эпопеясында қазақ халқының, оның ұлттық дәстүрін барлық қырынан жан-жақты ашып көрсеткен. Қазақтың дана ұлы Абай образын, шығармалық және қайраткерлік тұлғасын сөз өнерінде өзгеше даралықпен сомдаған. «Абай жолы» роман-эпопеясына шетелдік қаламгерлерЛуи Арагон, Н.Тихонов, Б.Матип т.б.жоғары баға береді

Читать

Созвучие творчества Абая и Пушкина: материалы междунар. науч.-практ. конф., 24-26 авг. 2006 г. / М-во науки и образования РК, Семипалат. гос. ун-т им. Шакарима.– Семей: СГУ, 2006.– 515 с.
В сборник включены материалы международной научно-практической конференции, раскрывающие проблемы личности в аспекте языка и культуры в творчества Пушкина и Абая в поликультурном пространстве. Материал конференции рассчитан на профессорско-преподавательский состав вузов, аспирантов, магистрантов, студентов и широкого круга читателей.  
Читать

Абай Құнанбаев= Абай Кунанбаев: библиогр. көрсеткіш: (1995-2006) / ҚР білім және ғылым м-гі, Ғылым ком., М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер ин-ты; [жауапты ред. Ж. Ысмағұлов].– Алматы: Арда, 2007.– 206, [2] б. –Кітап қаз. және орыс тілдерінде.  
Абай Құнанбаевтың туғанына 160 жыл толуына байланысты құрастырылған бұл көрсеткішке 1995-2006 жылдар аралығында қазақ, орыс, басқа да әлем тілдерінде басылым көрген шығармалары мен олар туралы жазылған еңбектер енгізілді.
Библиографиялық көрсеткіш ұлы абай мұраларына қызыққан оқырман қауымға, оқушылар мен студенттерге, аспиранттарға, зерттеушілерге, кітапхана қызметкерлеріне арналады.
Читать

Омаров, Д. Абайдың рухани мұрасы немесе данышпан берген салауатты өмір тағлымы: дүниетаным / Досым Омаров.– Алматы: Ел-шежіре, 2007.– 263, [1] б.
Кітапта Абай мұрасы оның өз өмір олы арқлы саралана отырып, оны салауатты өмір салтына қолдану жаңаша көзқараспен беріледі. Абай ілімі бойынша адамның өз болмысын тануы, сана-сезімінің жетілу сатылары, имандылық сырлары баяндалады. Кітап оқу орындарында өзін-өзі тану, салауатты өмір пәндеріне қолдану үшін мектеп оқушыларына, студенттерге және өмірдің терең мағынасына үңілетін көпшілікке арналады.
Читать

Ақбай, Н.Абай жолы энциклопедиясы/ Наурызбай Ақбай. – Алматы: Арда, 2008.– 501, [3] б.  
Бұл энциклопедия қазақтың классик жазушысы, драматург, абайтанушы, ойшыл, ғалым Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің төрт томдық «Абай жолы» роман-эпопеясының негізінде жазылған. Онда қазақ халқының XIX ғасырдың екінші жартысындағы қоғамдық-саяси өмірі барлық жағынан көркемдікпен суреттеліп, олардың тыныс-тіршілігінің түкпірінде жатқан тарихи процестер кеңінен айқын көрсетілген; қоғам дамуының басты-басты заңдылықтары ашылып, жарты ғасырлық тарихи дәуірдің рухы жіті бейнеленген.
Аталмыш энциклопедия көркем шығарма жөніндегі тұңғыш ғылыми басылым болып табылады. Кітапқа үлкенді-кішілі 1400-дей мақала енгізілген.  
Читать

Досжан, Д. Абайдың рухы: ғұмырнамалық ойтолғау / Дүкенбай Досжан. – Астана: Фолиант, 2008.– 428, [3] б.  
«Абайдың рухы» — жаңа заман биігінен ақын өміріндегі кезеңді оқиғаларға, бәзбір жауһар өлеңдерге табан тірей отырып ұстаздың рухани жан әлеміне барлау жасаған пәлсапалық, ғұмырнамалық ойтолғаныс десеңіз болады. 
Читать

Анастасьев, Н. А. Абай. Тяжесть полета / Николай Аркадьевич Анастасьев. – М.; Астана: Фолиант, 2008. – 379, [5] с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. вып. 1169).  
Автор в книге «Абай: Тяжесть полета» раскрывает Абая, как основоположника казахской литературы, поэт-гуманист, соединивший в своем творчестве вековые традиции степных певцов-жырау с влиянием российской и европейской культуры.
Читать

Ахметов, З.А. Абай и Лермонтов: эссе / Заки Ахметович Ахметов.– Алматы: Арда, 2008.– 156, [4] с.– (Тарихи тұлға тағлымы).
Книга видного казахского ученого-литературоведа, профессора, академика Заки Ахметова посвящена исследованию поэтических переводов великого казахского поэта Абая произведений выдающегося русского поэта М.Ю. Лермонтова. Значение переводов произведений Лермонтова в казахской литературе поистине огромно.
Издание рассчитано на студентов-филологов, литературоведов, на самый широкий круг читателей.  
Читать

Абай мұрасы — қазақтың ұлттық қазынасы: респ. ғылыми-теориялық конф. материалдары / ҚР білім және ғылым м-гі, Ғылым ком., М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер ин-ты; [құраст.-жауапты ред. Т. Әлібек]. – Алматы: КИЕ, 2009.– 125, [2] б. –Кітап қаз. және орыс тілдерінде.  
Жинаққа Абайдың «Қазақ ақыны Ибраһим Құнанбай ұғылының өлеңі» атты тұңғыш кітабының (Санкт-Петербург, 1909) алғаш рет жарық көргеніне 100 жыл толуына байланысты 2009 жылдың 2 маусымында М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты ұйымдастырған «Абай мұрасы – қазақтың ұлттық қазынасы» атты республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары енгізілді.  
Читать

Жұртбай, Т. «Күйесің, жүрек… сүйесің…»: (Абай: «Жан бостандығы» немесе рухани тәуелсіздік) / Тұрсын Жұртбай. – Алматы: Қайнар, 2009.– 463, [1] б.
Абайды тану – ұлтымызды тану. Ол – қазақ ұлтының рухани өміріндегі толастамайтын мәдени саясаттың мүдделі және күретамырлы тақырыбы. Даналардың жан жүйесі мен жан дүниесі мәңгілік танымдық тылсым. Абай ілімі – ұлтымыздың ұйыған ақыл-ой парасаты, қазақ елінің адамзаттық парасат пайымына қосқан үлесі. Сол даналық мәйегі қандай танымдық тамырлар арқылы әлемдік көркем ойлау жүйесімен үндестік тапқан? Міне, жазушы-ғалым Тұрсын Жұртбайдың философиялық еркін ойға құрылған бұл толғанысы – соған жауап іздеген, Абайдың көркемдік жүйесін тосын қырынан талдап, тың тұжырым жасаған түбірлі зерттеу болып табылады.  
Читать

Базарбаев, М.Б. Избранное/ Муслим Базарбаевич Базарбаев; [отв. ред. С. А. Каскабасов].- Астана: Нура Астана, 2009.- (Тұғыры биік тұлғалар). — Т. 4: Казахская поэзия: художественные искания. (К традиции Абая).- 346, [6] с.
Эта книга доктора филологических наук, профессора М.Б. Базарбаева – результат разносторонних исследований национального своеобразия, исторических судеб, содержания и формы казахской поэзии, глубинных связей ее с пространством и временем. Привлекательная особенность книги состоит в том, что М.Б.Базарбаев не органичивается чисто литературоведческими проблемами. Читатель найдет здесь точные и увлекательные сведения народоведческого характера: об особенностях кочевого образа жизни, национальном характере, нравах и обычаях казахов, обо всем, что формировала их эстетические представления и находило затем отражение в поэзии.  
Читать

Житников, С. А. Поэтические вариации «Қара сөздер» Абая / Сергей Анатольевич Житников.- Караганда: Караганд. полиграфия, 2009.- 166, [2] с.  
Изучением творчества Абая занимаются не только учёные, но и студенты, молодёжь, которая старается понять суть его философских мыслей, содержащихся в «Қара сөздер». Совершенно убеждён, что работа Карагандинского поэта С.А. Житникова «Поэтические вариации «Қара сөздер» Абая» будет с интересом воспринята читателями.
Читать

Анастасьев, Н.А.Абай. Самғау салмағы/ Николай Аркадьевич Анастасьев; орыс тілінен ауд. Ж. Ысмағұлов. – Астана: Аударма, 2010.- 466, [6] б.
Бeлгілі әдeбиeттанушы әрі жазушы Никoлай Анастасьeв “Жизнь замeчатeльных людeй” сeриясынан жарық көргeн жаңа кітабында oсы жайттарды шығармашылық тұрғыдан жаңаша құрастырып, қайта жаңғыртқан. Oның Абайы – өз халқының ағарту жәнe гүлдeнту жoлында күрeскeн Даланың ұлы пeрзeнті ғана eмeс, сoнымeн біргe Пушкинмeн жәнe Гётeмeн, Шeкспирмeн жәнe Дeкартпeн сұхбаттас бoлып, сoлармeн бoй тeңeстірe, дүниe жүзі мәдeниeтіндeгі ұлы қайраткeрлeрдің тұғырнамасында қатар тұратын тұлға рeтіндe сурeттeлeді.

Читать

Тәуелсіздік және Абайтану, халықаралық ғылыми-теориялық конф. (2010; Алматы). Тәуелсіздік және Абайтану: (халықаралық ғылыми-теориялық конф. материалдары 22 маусым, 2010 ж.) / ҚР білім және ғылым м-гі, Ғылым ком., М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер ин-ты; [құраст. Д. Мұхамадиев]. – Алматы: PrintExpress, 2010.- 271, [2] б.
Жинаққа қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туғанына 165 жыл толуына байланысты 2010 жылдың 22 маусымында М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты ұйымдастырған «Тәуелсіздік және абайтану» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары енгізілді.  
Читать

Абай тілі сөздігі/ ҚР білім және ғылым м-гі, Ғылым ком., «Ахмет Байтұрсынұлы Тіл білімі ин-ты» РМҚК; [ред. алқасы І. Кеңесбаев және т. б.]. – Алматы: Өнер, 2011.- 614, [2] б.  
Сөздік қазақтың үлкен жазба әдебиеті мен ұлттық әдеби тілінің берік негізін қалаған ұлы ақын Абай Құнанбаев шығармалары тілінің бүкіл сөз байлығын түгел қамтиды. Бұл кітап Абай өмір сүрген шақтағы, XIX ғасырдың екінші жарымы тұсындағы, қазақтардың мәдени дәрежесі жөнінде ғана нақтылы түсінік беріп қоймайды, қазақ әдеби тілін дамытудағы, оны бірыңғай ізге түсіріп қалыптастырудағы Абайдың рөлін көрсетеді.  
Читать

Алаш көсемсөзі: 10 томдық / [ред. басқ. Н. О. Омашев]. – Алматы: Өнер, 2011.- (Алаш көсемсөзі). -Т. 8: Абай.- 380, [4] б.
«Алаш көсемсөзі» сериясымен жарық көретін он томдықтың сегізінші кітабы 1918 жылы Алаш (Семей) қаласында жарық көрген «Абай» журналының жарияланымдарына арналды. Бұл Алаш қайраткерлері — Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар Әуезов шығарған басылым. «Абай» — «Қазақ» газеті қалыптастырған тәуелсіздік рухын одан әрі кемелдендіріп, философиялық, психологиялық терең талдауларға құрылған жарияланымдарымен ерекшеленді. Бұл еңбек осы саланың зерттеушілеріне, журналистерге, студенттер мен магистранттарға және көпшілік қауымға арналады.  
Читать

Молдаханов, Ә. Абай, Шәкәрім, Әуезов дәрістері: оқулық: ҚР Білім және ғылым м-гі бекіткен / Әдебиет Молдаханов; ҚР білім және ғылым м-гі. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011.- 190, [1] б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы).
Оқулықта халқымыздың ұлы ғұламалары А. Құнанбайұлының, Ш. Құдайбердіұлының, М. Әуезовтің әдеби-ғылыми мұраларының еліміздің Тәуелсіздікке қол жеткізген жиырма жылы ішінде зерттелу нәтижелері қарастырылған. Оларды жаңа көзқараспен қайта тану тұрғысында абайтанудың, шәкәрімтанудың, әуезовтанудың әлі ашылмай жатқан өзекті беймәлім тұстары бойынша тың деректер берілген. Оқулық студенттерге, магистрантарға, ізденушілерге, оқытушыларға және көпшілік оқырманға арналған.  
Читать

Тәуелсіздік және Абай мұрасы : респ. ғыл.-теор. конф. материалдары / ҚР Білім және ғылым м-гі, Ғыл. ком., М. Әуезов атын. әдебиет және өнер ин-ты ; [жауапты ред. С. Қорабай ; құраст. С. Қорабай]. — Алматы : Credos, 2011. — 243 б.
Жинаққа 2011 жылдың 26 мамырында М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай ұйымдастырылған «Тәуелсіздік және Абай мұрасы» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары енгізілді.  
Читать

Абай-Шәкәрім: ұжымдық монография / әл-Фараби атын. ҚазҰУ; [жалпы ред. басқ. Қ. Әбдезұлы]. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2012.- 207, [3] б.
Монографиялық жинақ абайтанудың, шәкәрімтанудың жаңа зерттеу бағыттарында атқарылған жұмыстың негізінде әзірленді. Жеке монографиялық тарауларды белгілі әдебиеттанушы мамандар жазған. Еңбек әдебиеттанушыларға, жас зерттеушілерге арналған.
Читать

Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы/ ҚР білім және ғылым м-гі, Ғылым ком., М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер ин-ты; [жауапты ред. С. С. Қорабай]. – Алматы: Әдебиет әлемі, 2013.– 497, [3] б. – (Ұлы дала тұлғалары).
Кітапқа ұлы ақын, ойшыл Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының кемеңгер тұлғасы мен ақындық таланты туралы қазақтың белгілі ғалымдары мен қоғам қайраткерлерінің зерттеулері мен мақалалары еніп отыр.
Читать

Абай-Шәкәрім шығармаларын орта және жоғары мектепте оқыту әдістері: республикалық оқу-әдістемелік конференция материалдары, 4 мамыр, 2014 ж. / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ, Филология, әдебиеттану және әлем тілдері фак-ті; [жоба жетекшісі Қ. Әбдезұлы; жауапты ред. Қ. Мәдібай]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2014. – 177, [1] б. : сур.  
Конференция материалдары Абай-Шәкәрім шығармашылығын орта, кәсіптік және жоғары мектептерде оқыту мәселелерін зерттеуші әдіскерлерге, студентер мен магистранттарға арналған.  
Читать

Дәдебаев, Ж. Абайдың антропологизмі / Жанғара Дәдебаев; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы: Қазақ ун-ті, 2014.– 234, [2] б.
Профессор Жаңғара Дәдебаевтың монографиялық зерттеуінде Абай шыгармашылығындағы адам болмысының көркемдік, әлеуметтік-этикалық, эстетикалық мәселелері қарастырылады. Абайдың Адам туралы ілімінің негізгі, құрамдас төлімдері мен бастау көздері, басты категориялары пайымдалады. Монография гуманитарлық және қоғамдық ғылым саласында ізденіп жүрген зерттеушілерге, магистранттар мен докторанттарға,абайтанушы жас мамандарға арналған.  
Читать

Сыздықова, Р. Көптомдық шығармалар жинағы/ Рәбиға Сыздықова; [ҚР Мәдениет және Спорт м-гі, Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс ком.; А. Байтұрсынұлы атын. Тіл білімі ин-ты]. – Алматы: Ел-шежіре, 2014.–Т.1.: Абай шығармаларының тілі. Лексикасы мен грамматикасы. «Абай» энциклопедиясында жарияланған ғылыми-теориялық мақалалар. – 383, [1] б.
Кітапта Абай шығармалары тілінің (өлеңдерінің де, «Қара сөздерінің» де) сөздік құрамы мен грамматикалық ерекшеліктері талданады. Қазақ тілінің Абай қолданған байырғы төл сөздерімен қатар ақын мұрасында кездесетін араб-парсы, орыс сөздері әңгіме болады. Ұлы қаламгер тіліндегі кейбір көне сөздермен бірге әдеби, тілімізге өзі қосқан немесе жандандырған жаңа сөздердің де сыр-сипаты танытылады. Қазіргі әдеби нормалармен салыстырғанда, Абайдың поэзиясының тілінде, әсіресе прозасында біршама ерекше болып көрінетін кейбір грамматикалық тұлға-тәсілдер талданып, олардың мән-мәнісі, қолданылудағы себеп-дәлелі көрсетіледі.  
Читать

Сыздықова, Р. Көптомдық шығармалар жинағы/ Рәбиға Сыздықова; ҚР Мәдениет және Спорт м-гі; Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс ком.; А. Байтұрсынұлы атын. Тіл білімі ин-ты. – Алматы: Ел-шежіре, 2014. –Т.2.: Абайдың сөз өрнегі. Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы. Абай және қазақ әдеби тілі. – 576, [4] б.
Кітапқа «Абайдың сөз өрнегі», «Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы» атты зерттеулер еніп отыр. Абай тілінің көркемдік бітімі, «өткірдің жүзі, кестенің бізі» сала алмайтын өрнегін толғауы тоқсан қызыл тілмен салудың құдіретін танытқан ұлы Абайдың сөз қолдану, сөз таңдау, сөз құбылту, сөз үйлестіру, сөз үндестіру тәсілдері мен тәжірибесі талданады. Жалпы әдеби тіл мен поэзия тілі заңдылықтарының Абай өлеңдері мен поэзиясындағы көрінісі, ондағы дәстүрлі нормалары мен Абай ұсынған жаңалықтар танылады.
Читать

Жаздым үлгі жастарға бермек үшін : Абайдың тұлға болып қалыптасуындағы кітап пен білімнің рөлі : әдіст.-библиогр. құрал / Әл-Фараби атын. ҚазҰУ, Әл-Фараби кітапханасы ; [жауапты ред. Қ. Т. Туенбаева ; ред. Н. У. Самиева ; құраст.: Ш. Б. Мукашева, С. Мінайхан]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. – 113, [1] б. – Библиогр.: 110-111 б.
Абайдың тұлға болып қалыптасу жолы баяндалған.  
Читать

Тебегенов, Т. С. Абайтану ұлағаты : оқу құралы / Т. С. Тебегенов ; ҚР Білім және ғылым м-гі, Абай атын. ҚазҰПУ. – 2-бас. – Қарағанды : Ақнұр баспасы, 2016. – 264 б.
Оқу құралында хакім Абай шығармашылығының Өзекті мәселелері (ұлттық-этнографиялық, діни-исламдық сипаты, әлем әдебиеті классиктерімен үндестігі, поэзиясының, қара сөздерінің философиялық-психологиялық ерекшелігі және т.б.) қазіргі уақыт талаптарына сәйкес қарастырылған.  
Читать

Абай : көмекші оқу құралы. 12-саны / [жалпы ред. басқ. C. Медеубеков] ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. – 46, [22] б. : сур.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің  PhD доктаранты Алтын Ақынбекованың ізденісінің нәтижесінде 1918 жылы Семейде (Алаш қаласында) жарық көрген Абай журналының бұған дейін зерттеушілер назарына ілінбей келген № 12 саны шағатай әріпінен кириллицияға ауыстырылып, ғылыми айналымға енгізіліп отыр.  
Читать

Абай Кунанбаев в мировом литературоведении : коллективная монография / М-во образования и науки РК, Ком. науки, Ин-т литературы и искусства им. М. О. Ауэзова ; [под общ. ред. У. Калижанов]. – Алматы : Ғылым Ордасы, 2017. – 204, [1] с.  
В коллективной монографии расмотривается отрожение творчество великого казахского поэта, мыслителя Абая Кунанбаева в мировом литератуповедении. Произведен анализ рецепции творчество Абая Кунанбаева в дальном зарубежье, художественный перевод его поэзии на языки народов мира.  
Читать

Абай и Навои : науч. сб. / М-во образования и науки РК, Ком. науки, Ин-т литературы и искусства им. М. О. Ауэзова ; отв. ред. С. Ананьева ; отв. вып. С. Корабай. – Алматы : Print express, 2018. – 252 с.
В работе рассматривается духовное созвучие поэзии и творческого наследия Абая Кунанбаева и Алишера Навои. Творчество Абая оригинально и самобытно. Чутко реагируя на явления реальной жизни, Абай создавал образы, пробуждающие и развивающие самосознание народа. Творчество Навои и Абая, которые жили и создавали свои произведения в разные века, объединяют преемственность общечеловеческих ценностей, гуманизм, реформаторский дух поэзии. Глубокие философские трактаты, поэтические произведения Алишера Навои и Абая Кунанбаева сыграли огромную роль в истории восточной цивилизации, оставаясь и в ХХI веке великим наследием двух братских народов, определяя ориентиры их духовной жизни.  
Читать

Макин, Қайыржан қажы. Абай жаққан алау : танымдық мақалалар мен ой-толғамдар / Қ. Макин. – Алматы : Тамыр, 2020. – 335, [1] б.
Автор бұл кітабында елдік пен ерлікті, ынтымақ рен бірлікті, дін мен дәстүрді, адамгершілік пен имандылықты дәріптей отырып, жас ұрпақты отанжандылыққа, адамзатты сүюге үгдейді. Сондай-ақ, кітапта көптеген танымдық дүниелер бар.
Читать

Абай, Құнанбаев. Айттым сәлем, қаламқас [Текст] : әндер мен күйлер / Құраст. Б. Г. Ерзакович. -Алматы : Өнер, 1986. — 91,[3] б.
Жинақ Қазақ ССР Ғылым академиясы М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтында мақұлданған.
Читать

Абай әлемі бейнелеу өнерінде [Текст] : монография / ҚР мәдениет, ақпарат және спорт м-гі; [жауапты ред. Т. Ибрагимов]. -Астана : Елорда, 2005. — 18,[2] б.
Абай Құнанбаев Семей қаласындағы Ресей Географиялық қоғамы бөлімшесінің жанынан 1883 жылы ашылған өлкетану мұражайының қорын экспонаттармен толықтыруға көмектескені белгілі. Өз уақытында, өз заманында мұражайдың маңызын түсініп, болашақ ұрпақтарға зор тәрбиелік мәні бар, қазақ даласына бейтаныс жаңа бастаманы қолдап, атсалысты.
Читать

Абай шығармаларының толық жинағы [Текст] : монография / (. Қ. Абай. -Алматы : Қазбірмембас., 1945. — 503 б.
Қазақтың әдеби тілі мен жаңа әдебиетінің негізін салған ұлы ақын — Абай (Ибраһим) Құнанбаев шығармаларының осы жыйнағы ақынның туғанына 100 жыл толу мерекесіне арналып шығарылды.
Читать

Абай Құнанбаев [Текст] : библиогр. көрсеткіш / (Қаз. ССР-нің А. С. Пушкин атын. мем. респ. кітапханасы). -Алматы : Қазақстан, 1965. — 288 б.
Абай шығармаларының баспа жүзiндe жариялануы мен ол туралы әртүрлі деректердің 75 жылдык ұзак мерзімін қамтитын бұл ұлы ақынымыз туралы жасалған алғашқы толық библиографиялық көрсеткіш.
Читать

Абай. Қалың елім қазағым[Текст] : Шығармалары / . Абай. -Алматы : Жалын, 1995. — 382,[2] б.
Ұлы ақынның туғанына 150 жыл толатын торқалы тойына арналды.
Читать

Абай – гениальный мыслитель и гуманист [Текст] : к 170-летию Абая / Ж. М. Абдильдин, Р. Ж. Абдильдина; МОН РК, ЕНУ им. Л. Н. Гумилева. — Астана : Фолиант, 2015. — 228, [4] с.
Книга посвящена исследованию и осмыслению фило­софско-этического учения великого Абая, раскрывшего перед казахским народом новые горизонты развития, поднявшего его духовную культуру и мышление на новую ступень, открывшего перед ним новое духовное пространство, разработавшего новые образцы художественного освоения действительности.
Читать

Абай тілі сөздігі [Текст] : сөздік / ҚР білім және ғылым м-гі, Ғылым ком., «Ахмет Байтұрсынұлы Тіл білімі ин-ты» РМҚК; [ред. алқасы І. Кеңесбаев және т. б.]. -Алматы : Өнер, 2011. — 614,[2] б.
Бұл кітап Абай өмip сүрген шақтағы, XIX ғасырдың екінші жарымы тұсындағы, қазақтардың мәдени дәрежеci жөнінде ғана нақтылы түсінік бepiп қоймайды, қазақ әдеби тілін дамытудағы, оны бірыңғай iзгe түcipiп калыптастырудағы Абайдың рөлін керсетеді.
Читать

Таңдамалы даналық сөздер [Текст] : / Абай (Ибраһим) Құнанбаев. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2019 . . – ISBN 978-601-04-3824-8.
1-кітап : Абай институтының еңбектері / әл-Фараби атын. ҚазҰУ, Абай ғыл.-зерттеу ин-ты ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев ; [ред. М. Үмбетаев ; ғыл.-ред. алқа: Ө. Әбдиманұлы және т.б.]. – 95, [1] б.

Кітапта Абайдын даналык сөздерінін тандамалы бір тобы берілген. Даналык сөздер үлкенге де, кішіге де өмір, өмірдін мэні туралы ой салып, үлгі үсынады.
Читать

Абай, Кунанбаев. Слова назидания [Текст] : сборник / К. Абай. — Алма-Ата : Жазушы, 1970. — 128 с.
Эта книга является первым полным изданием на русском языке «Слов назидания».
Читать

“Абайдың ақындық мектебі” халықаралық ғылыми-теориялық конференция(10 желтоқсан 2013 жыл; Алматы).”Абайдың ақындық мектебі” халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары [Текст] : / әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; [жалпы ред. басқ. Қ. Әбдезұлы ; жауапты ред. Қ. Мәдібаева]. – Алматы : Қазақ ун-ті , 2014. – 306, [2] б.
Жинаққа 10.12.2013 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен «Абайдың ақындық мектебі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары енгізілді. Конференция материалдары ГФ 1957 «Абай-Шәкәрім шығармашылығын зерттеудің жаңа ғылыми бағыттарын негіздеу мәселелері» ғылыми жобасы қаржысы есебімен шығарылды.
Читать

Абайтану. Махамбеттану [Текст] : ғылыми-әдістемелік жинақ / әл-Фараби атын. ҚазҰУ; [жоба жетекшісі Қ. Мәдібай]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2012. – 99, [1] б.
Жинақ әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті қазақ әдебиетінің  тарихы  және теориясы  кафедрасының 3-курс қазақ тілі мен әдебиеті –  5В011700, қазақ филологиясы – 5В020500 мамандығы студенттерінің «Абайтану», «Махамбет – азаттық  жыршысы» таңдауы бойынша піндердңң өзңндңк жұмыстарынан құрастырылды. Еңбек студенттер мен магистранттарға, әдебиеттанушы мамандарға арналады.
Читать

Қара сөз [Мәтін] : жинақ / Абай. – Семей : Халықаралық Абай клубы, 2007. – 383, [1] б.
Қазақстан Республикасының 10 жылдығына арналады.
Читать

Книга слов [Текст] : сборник / Абай. – Алматы : Жазушы, 1992. – 120, [8] с.
Сборник представляет читателям переводы великого мыслителя казахского народа Абая Кунанбаева «Книга слов» и философские эссе-размышления ученика Абая Шакарима Кудайбердиева «Записки Забытого».
Читать

Абай, Кунанбаев. Избранное [Текст] : поэзия / К. Абай ; [сост. М. Магауин]. – М. : Худож. лит., 1981. – 223 с.
Абай Кунанбаев (1846—1904) – казахский поэт и мыслитель. В книгу «Избранное» вошли его лучшие стихотворения, позмы и написанные прозой «Слова-назидания», в которых поэт изложил свои социальные и философские воззрения.
Читать

Абай, Кунанбаев. Стихотворения и поэмы [Текст] : сборник / К. Абай. -М.; Л. : Сов. писатель, 1966. – 291 с.
На­стоящее издание объединяет все наиболее значительное из стихотворного наследия поэта. Наряду с переводами уже публи­ковавшимися, сюда вошли и новые пере­воды, выполненные видными советскими поэтами-переводчиками.
Читать

Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы шығармаларының екі томдық толық жинағы [Мәтін] : жинақ / Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы. – Алматы : Жазушы, 2005. 2-т. : Өлеңдер мен аудармалар. Поэмалар. Қара сөздер. – 335 б.
Қазақ халқының ұлы ақыны Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының шығармаларының екі томдық толық жинағының екінші томына ақынның 1896 жылдан кейінгі өлеңдері мен аудармалары және поэмалары, қарасөздері, сондай-ақ “Үкімет билігіндегі” сенатқа атты шағым пікірі еніп отыр.
Читать

Абай әуендері [Текст] : альбом / құраст. Х. Тілемісов. — Алматы : Қайнар, 1995. — 304 б.
Абай шығармаларына құрылған бұл альбом оқырманды жылдың әр мезгілінде түсірілген Қазақстан табиғаты байлығымен таныстырады. Көпшілік оқырманға арналған.
Читать

Слова назидания [Текст] : сборник / К. Абай. – Алматы : Б-ка Олжаса, 2012. – 155, [1] с.
Это издание является новой редакцией книги, осуществленной переводчиком. Несмотря на то, что данная книга написана более ста лет тому назад, она до сих пор вызывает интерес у современного читателя, так как содержит мудрые мысли и наставления, не потерявшие ак­туальности и в настоящее время.
Читать

Абай, Кунанбаев. Избранное [Текст] : поэзия / К. Абай. – М. : Худож. лит., 1970. – 271 с.
Перевод с казахского.
Читать

Абай (Ибраһим) Құнанбаев шығармаларының екі томдық толық жинағы [Текст] : жинақ / Абай (Ибраһим) Құнанбаев ; ред. кол.: З. Ахметов, Ы. Дүйсенбаев, Ә. Дербісәлин ; жалпы ред. басқ. Ы. Дүйсенбаев. – Алматы : Ғылым, 1977. 2-т. : Аудармалар мен қара сөздер / ред. кол.. – 309 с.
Қазақ әдебиетінің классигі Абай Құнанбаев шығармаларының екі томдығын баспаға дайындау үстінде бұрынғы басылымдарындағы жетістіктер мен кемістіктер тугелдей ескеріле отырып, текстологиялық тексерулер жүргізілді, түсіндірме сөздер толықтырылып, түзетілді. Сондай-ақ Абай шығармаларының текстологиясы жөнінде бұрын-соңды айтылып келген орынды пікір мен ұтымды ұсыныстар қабылданды.
Читать

Абай, Кунанбаев. Собрание сочинений в одном томе [Текст] : стихотворения, поэмы, проза / К. Абай. – М. : Госполитиздат, 1954. – 416 с.Читать

Абай Кунанбаев. Избранные стихи [Текст] : поэзия / К. Абай. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 168 с.
В книгу вошли русские переводы избранных стихов классика казахской литературы.
Читать

Құнанбайұлы Абай (Ибрахим) шығармаларының екі томдық толық жинағы [Мәтін] : жинақ / ҚР ҰҒА, М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер ин-ты. – Алматы : Жазушы, 1995 . . – ISBN 5-605-01525-7. 1-т. : Өлеңдер мен аудармалар. – 335, [1] б.
Қазақ халқының ұлы ақыны Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының туғанына 150 жыл толуы ЮНЕСКО шешімі бойынша бүкіл дүниежүзі  көлемінде тойланғалы отыр. Осы мерейлі мерекеге орай екі томдық толық жинағын баспаға дайындау үстінде бүрынғы басылымдарда айтылып жүрген ескертпелер ескерілді, жаңадан текстологиялық тексерулер жүргізілді, ғылыми түсініктер толықтырылып қайтадан жазылды. Абай шығармаларының екі томдық толық жинағының бірінші томына ақынның 1855 жылдан 1896  жылға дейінгі өлеңдері мен аудармалары  енгізілді.
Читать

Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Өлеңдер, поэмалар, аудармалар мен қара сөздер [Текст] : / Абай (Ибраһим) Құнанбаев. – Алматы : Жібек жолы, 2005. – 487, [1] б.
Ұлы ақын Абайдың асыл мұрасын мезгіл-мезгіл қайтадан жариялау – уақыт талабы, қауым тілегі. Абай сөзін ардақ тұтатын оқырмандарға ақынның шығармалар жинағы жаңадан ұсынылып отыр. Бұл жинақта өлеңдері, поэмалары, аудармалары мен қара сөздері қамтыған. Абай шығармаларының біржола орныққан, тұрақты (канондық) текстін жариялау ісін Мұхтар Әуезов жүзеге асырған еді. Қолдарыңыздағы кітап сол негізде дайындалды. Тек соңғы басылымдарда қате басылған, жаңсақ кеткен жекелеген сөздерге ғылыми дәлелді түзетулер жасалды.
Читать

Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы шығармаларының екі томдық толық жинағы [Текст] : / Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы. – Алматы : Жазушы, 2005. 1-т. : Өлеңдер мен аудармалар. – 294, [2] б.
Қазақ халкыньщ ұлы ақыны Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының екі томдык толық жинағын баспаға дайындау үстінде бұрынғы басылымдарда айтылып жүрген ескертпелер ескерілді, жаңадан текстологиялық тексерулер жүргізілді, ғылыми түсініктер толықтырылып қайтадан жазылды. Абай шығармаларының екі томдық толық жинағының бірінші томына ақынның 1855 жылдан 1896 жылға дейінгі өлеңдері мен аудармалары енгізілді.
Читать

Абай. Шығармалар [Мәтін] : жинақ / Абай ; әзірлеп, шығ. жауапты Р. Рустамова. — Алматы : Мөр, 1994. — 414, [2] б.
Ұлы Абайдың 150 жылдық мерейтойы қарсаңында оқырман қауымға кәдесый ретінде ұсынылып отырған бұл жинағына өлеңдері мен бірқатар аудармалары енгізілді.
Читать

Абай тілі сөздігі [Текст] : [алғы сөзін жазған және ред. басқ. А. Ысқақов] / . – Алматы : Ғылым, 1968. – 735 б.Читать

Абай, Кунанбаев. Я — человек — загадка… [Текст] : поэзия / К. Абай ; сост. Г. Бельгер. — Астана : Аударма, 2009. — 503, [1] с.Читать

Абай Кунанбаев. Слова назидания [Текст] : сборник / К. Абай. – 2-е изд. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 159, [1] с.Читать

Абай, Кунанбаев. Слова назидания [Текст] : сборник / К. Абай. – Алматы : Өнер, 2006. – 131, [5] с.Читать

Абай Кунанбаев. Стихи, поэмы, проза [Текст] : сборник / К. Абай. – Алматы : Мектеп, 2006. – 189, [3] с.Читать

Абай Кунанбаев. Стихи. Слова назидания [Текст] : поэзия / К. Абай. – М. : Рус. кн., 2003. – 232, [7] с.Читать

Абайды оқы, таңырқа… [Текст] : монография / Ред. С. Бақтыгереев. – Алматы : Ана тілі, 1993. – 156,[3] б.Читать

Абдрахманов Сауытбек. Перевод поэзии и поэзия перевода [Текст] : монография / С. Абдрахманов. – Астана : Аударма, 2008. – 469, [3] с.Читать

Абай Құнанбаев. Өлеңдер [Текст] : монография / Қ. Құнанбаев. Абай. – Алматы : Жазушы, 1966. – 48 б.Читать

Абай Кунанбаев. Двадцать стихотворений Абая [Текст] : поэзия / К. Абай. – Алматы : [б. и.], 2005. – 286, [2] с.Читать

Абай Құнанбаев. Шығармаларының толық жинағы [Текст] : / Абай Қ.. – Алматы : ҚР ҒА, 1954 . 1-т. – 321, [1] б.Читать

Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Екі томдық шығармалар жинағы [Текст] : / А. Құнанбаев. – Алматы : Жазушы, 1986. 2-т. : Аудармалар мен қара сөздер. – 199, [1] б.Читать

Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Екі томдық шығармалар жинағы [Текст] : / Абай (Ибраһим) Құнанбаев ; А. Құнанбаев. – Алматы : Жазушы, 1986. 1-т. : Өлеңдер мен поэмалар. – 250, [1] б.Читать

Абай Құнанбаев. Шығармаларының толық жинағы [Текст] : / Абай Қ.. – Алматы : ҚР ҒА, 1954. 2-т. – 325 б.Читать

Абай Кунанбаев. Избранное [Текст] : поэзия / К. Абай. – Алма-Ата : Казгосизд. худож. лит., 1951. – 140 с.Читать

Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы шығармаларының екі томдық толық жинағы [Текст] : / Абай (Ибрахим) Құнанбайұлы. – Алматы : Ғылым, 1977. 1 том : Өлеңдер мен поэмалар. – 454, [1] б.Читать

Абай Құнанбаев. Шығармалар [Текст] : 2 томдық / А. Құнанбаев. – Алматы : Жазушы, 1968. 1-т. : Өлеңдер. – 319 б.Читать

Абай Құнанбаев. Шығармалар [Текст] : 2 томдық / А. Құнанбаев. -Алматы : Жазушы, 1968. 2-т. : Поэмалар. – 250 б.Читать

Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Таңдамалы шығармалар [Текст] : екі томдық / Абай (Ибраһим) Құнанбаев ; [жалпы ред. басқ., құраст. Ж. Дәдебаев, жауапты ред. Л. Мұсалы]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2021 . . – ISBN 978-601-04-5586-3. I том : Өлеңдер, поэмалар. – 241, [1] б.Читать

Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Таңдамалы шығармалар [Текст] : екі томдық / Абай (Ибраһим) Құнанбаев ; [жалпы ред. басқ., құраст. Ж. Дәдебаев, жауапты ред. М. Үмбетаев]. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2021 . . – ISBN 978-601-04-5594-8. II том : Қара сөздер, аудармалар. – 195, [1] б.Читать

Анастасьев Н. А. Абай. Самғау салмағы[Текст] : монография / орыс тілінен ауд. Ж. Ысмағұлов. -Астана : Аударма, 2010. – 466,[6] б.Читать

Анастасьев Николай Аркадьевич. Абай. Тяжесть полета [Текст] : монография / Н. А. Анастасьев. – М. : Фолиант, 2008. – 379 с.Читать

М. Ауэзов. Абай [Текст] : трагедия в четырех актах, шести картинах / . – М. ; Л. : Государственное издательство “Искусство”, 1945. – 129 с.Читать

Ауэзов Мухтар Омарханович. Путь Абая [Текст] : роман-эпопея / М. О. Ауэзов ; пер. А. Кима. – Алматы : Жибек Жолы, 2012 . . – ISBN 978-601-294-109-8. Кн. 2. – 555 с.Читать

Ауэзов Мухтар Омарханович. Путь Абая [Текст] : роман-эпопея / пер. А. Ким. – Алматы : Жибек Жолы, 2012 . . – ISBN 978-601-294-110-4. Кн. 3. – 501 с.Читать


Ауэзов Мухтар Омарханович. Путь Абая [Текст] : роман-эпопея / пер. А. Ким. – Алматы : Жибек Жолы, 2012 . . – ISBN 978-601-294-111-1. Кн. 4. – 527 с.
Читать

Ауэзов Мухтар Омарханович. Путь Абая [Текст] : роман-эпопея / М. О. Ауэзов ; [пер. А. Ким]. – Алматы : Жибек Жолы, 2012 . . – ISBN 978-601-294-108-1. Кн. 1. – 567 с.Читать

Ауэзов Мухтар Омарханович. Абай великий казахский поэт [Текст] : сборник / М. О. Ауэзов. – Алма-Ата : КазОГИЗ, 1945. – 32 с.Читать

Ауэзов Мухтар Омарханович. Абай [Текст] : роман / М. О. Ауэзов ; пер. с каз. под ред. Л. Соболева. – М. : Гослитиздат, 1950. – 584 с.Читать

Ауэзов Мухтар Омарханович. Путь Абая [Текст] : роман-эпопея / М. О. Ауэзов. – Алматы : Ана тілі, 1997 . . – ISBN 5-630-00344-5. Т. 2. – 350 с.Читать

Ауэзов Мухтар Омарханович. Путь Абая [Текст] : роман-эпопея / М. О. Ауэзов. – Алматы : Ана тілі, 1997 . . – ISBN 5-630-00345-3. Т. 3. – 318 с.Читать

Ауэзов Мухтар Омарханович. Путь Абая [Текст] : роман-эпопея / М. О. Ауэзов. – Алматы : Ана тілі, 1997 . . – ISBN 5-630-00346-1. Т. 4. – 365 с.Читать

Ауэзов Мухтар Омарханович. Путь Абая [Текст] : роман-эпопея / М. О. Ауэзов. – Алматы : Ана тілі, 1997 . . – ISBN 5-630-00343-7. Кн. 1. – 335 с.Читать

Ауэзов Мухтар Омарханович. Путь Абая [Текст] : роман-эпопея : в 2 т. / М. О. Ауэзов. – М. : Худож. лит., 1965. Т. 1 : Абай. – 783 с.Читать

Ауэзов Мухтар Омарханович. Абай [Текст] : роман / М. О. Ауэзов ; пер. с каз.: А. Никольска, Т. Нуртазин ; под ред. Л. Соболева. – М. : Сов. писатель, 1945. – 390 с.Читать

Ауэзов Мухтар Омарханович. Абай [Текст] : роман-эпопея : в 2 кн. / М. О. Ауэзов ; [пер. с каз. Л. Соболев]. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. Кн. 2. – 418 с.Читать

Ауэзов Мухтар Омарханович. Абай [Текст] : роман-эпопея: в 2-х кн. / М. О. Ауэзов ; [пер. с каз. Л. Соболев]. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. Кн. 1. – 411 с.Читать

Ауэзов Мухтар Омарханович. Абай [Текст] : роман / М. О. Ауэзов ; пер. с каз. под ред. Л. Соболева. – М. : Сов. писатель, 1955. – 590 с.Читать

Ауэзов Мухтар Омарханович. Абай [Текст] : роман-эпопея : в 2 кн. / М. О. Ауэзов. – М. : Гослитиздат, 1958. Кн. 2. – 774 с.Читать

Ахметов Закий. Лермонтов и Абай [Текст] : о переводах Абая Кунанбаева из произведений М. Ю. Лермонтова / З. Ахметов. – Алма-Ата : Изд-во АН КазССР, 1954. – 64 с.Читать

Ахметов Заки Ахметович. Поэтика эпопеи «Путь Абая» в свете истории ее создания [Текст] : сборник / З. А. Ахметов; АН КазССР, Ин-т лит. и искусства им. М. О. Ауэзова. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 254, [2] с.Читать

Ахметов Зәки. Абайдың ақындық әлемі [Текст] : монография / Ахметов, Зәки. – Алматы : Ана тілі, 1995. – 271 б.Читать

Бейсембиев Касым. Мировоззрение Абая Кунанбаева [Текст] : сборник / К. Б. Бейсембиев. – Алма-Ата : Изд-во АН КазССР, 1956. – 171 с.Читать

Бельгер Герольд Карлович. Земные избранники (Гете. Абай) [Текст] : литературно- критические очерки-эссе / Г. К. Бельгер. – Алматы : Жазушы, 1995. – 251, [4] с.Читать

Божеев Мұратбек. Абайдың ақындық айналасы [Текст] : зерттеу / М. Божеев. – Алматы : Жазушы, 1971. – 112 б.Читать

Болатова Гульжан Жамбыловна. Воссоздание национального своеобразия [Текст] : романа-эпопеи М. О. Ауэзова «Путь Абая» в переводах на русский язык / Г. Ж. Болатова. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2010. – 317, [1] с.Читать

Гизатов Бисенгали. Абай и музыка [Текст] : монография / Б. Гизатов. – Алматы : Гылым, 1995. – 122, [2] с.Читать

Есім Ғарифолла. Хакім Абай [Мәтін] : монография / Ғ. Есім. – Астана : Фолиант, 2012. – 395, [5] б.Читать

Есим Гарифулла. Хаким Абай [Текст] : сборник / Г. Есим; М-во культуры и информации РК, Ком. информации и архивов. – Астана : Фолиант, 2012. – 373, [11] с.Читать

Есимов Гарифлла. Хаким Абай [Текст] : монография / Г. Есимов. -Алматы : Білім, 1995. – 189, [1] с.Читать

Есим Гарифолла. Философия слов [Текст] : сборник / Г. Есим; КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2005. – 135, [2] с.Читать

Жұбанов Ахмет Қуанұлы. Абай [Текст] : 4-перделі опера: либреттосы М. Әуезовтікі: 2 томдық / Ахмет Қуанұлы Жұбанов. – Алматы : Таймас, 2007 . . – ISBN 9965-806-63-2. Т. 1 : Абай. – 247, [1] б.Читать

Жеменей Ислам. Абай Құнанбайұлының шығармасындағы түркі-парсы ақындары (шығыстық дүниетаным) [Текст] : монография / И. Жеменей. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2020. – 174, [3] б.Читать

Жеменей Ислам. Қазақ әдебиеті мен тарихы [Метін] : монография / И. Жеменей. – Алматы : Нұрлы Әлем, 2017. – 295 б.Читать

Жиреншин Әбіш. Абай және орыстың ұлы революцияшыл демократтары [Текст] : монография / Жиреншин, Әбіш. – Алматы : Қазмембас., 1959. – 266 б.Читать

Жиреншин, Әбіш. Абай Құнанбаев [Текст] : қаз. халқының ұлы ақыны және ойшысы / Ә. Әбіш. Жиреншин. – Алматы : Қазмембас., 1950. – 221,[3] б.Читать

Жиренчин, А. Абай и его русские друзья [Текст] : монография / А. Жиренчин; АН КазССР. – Алма-Ата : АН КазССР, 1949. – 126, [1] с.Читать

Исабек, Әзімхан. Абайдың «Китаб тасдиқ» шығармасы [Текст] : / Ә. Исабек ; [ред. кеңес төрайымы Д. Қожамжарова ; кеңес мүшелері: М. Мырзахметұлы және т. б.]; М. Әуезов атын. Оңтүстік Қазақстан мем. ун-ті, «Мұхтартану» ғыл.-зерттеу орт.. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2020. – 182, [32] б.Читать

Исин, А. “Абай” журналы. 1992-2000 [Текст] : Библиогр. көрсеткіш / А. Исин. – Семей : Тенгри, 2003. – 55,[1] б.Читать

Күмісбаев Өтеген. Абай және Шығыс [Текст] : монография / әл-Фараби атын. ҚазМҰУ. – Алматы : ҚазМҰУ, 1995. – 342 б.Читать

Көбесов Ауданбек. Абайтану дәрістері [Текст] : Оқу құралы / А. Көбесов; ҚР білім ж/е ғылым м-гі. – Алматы : Ы. Алтынсарин атын. қазақтың білім акад. респ. баспа каб., 2000. – 83,[1] б.Читать

Калмырзаев Абдеш Сарсенович. Эстетическое в творчестве Абая [Текст] : / А. С. Калмырзаев. – Алма-Ата : Казахстан, 1979. – 160 с.Читать

Каракузова Женискуль Кумекбаевна. Изучение эпопеи М. Ауэзова «Путь Абая» в русской школе [Текст] : монография / Ж. К. Каракузова. – Алма-Ата : Рауан, 1991. – 68, [1] с.Читать

Карпык Аль-Халел. Абай [Текст] : монография / А. Карпык. – Алматы : Аль-Халел, 1995. – 301, [3] с.Читать

Кенжебаев Б. Абай қазақ халқының реалистік әдебиетінің негізін салушы [Текст] : (Абайдың қайтыс болуына 50-жыл толуына арн.) / ҚазССР Мәдениет м-нің мәдени-ағарту мекемелері істерінің басқармасы, Респ. лекция бюросы. – Алматы : [б. ж.], 1954. – 30,[2] б.Читать

Крылов, И. А. Мысалдар [Текст] : монография / И. А. Крылов; ред. М. Әуезов, Б. Кенжебаев, Қ. Сатыбалдин. – Алматы : Қазбірмембас., 1944. – 142 б.Читать

Мұхамедханов Қайым. Абай мұрагерлері [Текст] : монография / Қ. Қайым. Мұхамедханов. – Алматы : Атамұра, 1995. – 202,[3] б.Читать

Мәдібаева Қанипаш Қайсақызы. Абайтану [Мәтін] : жинақ / Қ. Қ. Мәдібаева; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2013. – 202, [2] б.Читать

Мәдібай Қанипаш Қайсақызы. Абай және Абай дәуіріндегі қазақ өлеңі [Текст] : («Абайтану» арн. курсына көмекші құрал) / Қ. Қ. Мәдібай; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2007. – 99, [1] б.Читать

Мұхамедханұлы Қайым. Абайдың ақын шәкірттері [Текст] : / Қ. Мұхамедханұлы. – Алматы : Дәуір, 1997 . . – ISBN 9965-01-023-4. 4-кітап. – 240 б.Читать

Мусинов, А. Ахмет. Абай и киргизская литература[Текст] : монография / А. Мусинов. -Алматы : Б.и., 1995. – 25 с.Читать

Мырзахметұлы Мекемтас. Абай лұғаты [Текст] : / М. Мырзахметұлы. – Алматы : Мектеп, 2017. – 143, [1] б.Читать

Мырзахметұлы Мекемтас. Абайтану [Мәтін] : жинақ / ҚР Мәдениет м-гі. – 2-бас., өңд., толықт. – Астана : Interactiv Kazakhstan, 2014 . . – ISBN 978-601-80211-9-0. 1-кітап. – 429, [3] б.Читать

Мырзахметұлы Мекемтас. Абайтану [Мәтін] : жинақ / ҚР Мәдениет м-гі. – 2-бас., өңд., толықт. -Астана : Interactiv Kazakhstan, 2014. – ISBN 978-601-7564-00-1. 2-кітап. – 520, [4] б.Читать

Мырзахметов Мекемтас. Мұхтар Әуезов және Абайтану проблемалары [Текст] : монография / Қаз. ССР ҒА, М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер ин-ты. – Алматы : Ғылым, 1982. – 289, [3] б.Читать

Мырзахметулы Мекемтас. Восхождение Мухтара Ауезова к Абаю [Текст] : сборник / М. Мырзахметулы. – Алматы : Санат, 1994. – 317, [3] с.Читать

Мырзахметұлы Мекемтас. Әуезов және Абай [Текст] : монография / Мырзахметұлы, Мекемтас. – Алматы : Қазақстан, 1997. – 272 б.Читать

Мырзахмет Мекемтас. Абайтану тарихы [Текст] : монография / Мырзахмет, Мекемтас. – Алматы : Ана тілі, 1994. – 191,[1] б.Читать

На земле Абая и Джамбула [Текст] : дни советской лит. в Казахстане / [сост.: В Ларин, С. Санбаев ; редкол. А. Алимжанов]. – Алма-Ата : Жазушы, 1974. – 244 с.Читать

Оразалин Кәмен. Абайдан соң [Мәтін] : роман / К. Оразалин. – Алматы : Жазушы, 1989 . . – ISBN 5-605-00435-2. 3-кітап. – 446 б.Читать

Омаров Досым. Ұлылар үндестігі [Текст] : Абай мен Мұхтар Әуезов дүниетанымдары туралы философиялық толғамдар / Д. Омаров. – Алматы : Санат, 1999. – 173, [3] б.Читать

Оразбекова Фатима Койлыбаевна. Абай – духовный символ казахской степи [Текст] : монография / Ф. К. Оразбекова, А. А. Шауханов. – Алматы : Б.и., 2020. – 194 [2] с.Читать

Оразалин Кәмен. Абай ауылына саяхат [Текст] : (орта мектеп оқушыларына, мұғ. және көпшілік оқырмандарға арн. көмекші құрал) / Оразалин, Кәмен. – Алматы : Мектеп, 1976. – 120 б.Читать

Оразалин Кәмен. Абай ауылына саяхат [Текст] : Деректі әңгімелер / Оразалин, Кәмен. – Алматы : Жалын, 1994. – 286 б.Читать

Орешникова Инна Михайловна. Абай в русской школе [Текст] : пособие для преподавателей казахской литературы в русской школе / И. М. Орешникова. – Алма-Ата : Мектеп, 1968. – 78, [1] с.Читать

Орынбеков Муханмадияр Серикбекович. Философские воззрения Абая [Текст] : монография / М. С. Орынбеков. — Алматы : Білім, 1995. — 135, [1] с. Читать

Пушкин А. С. Шығармалары [Текст] : / А. С. Пушкин. – Астана : Аударма, 2008. – 644,[4] б.Читать

Рысбекова Ш. С. Проблема бога в мировоззрении Абая [Текст] : учеб. пособие / КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2007. – 131,[2] с.Читать

Сүйіншәлиев Х. Ж. Абайдың қара сөздері [Текст] : / Х. Ж. Сүйіншәлиев. – Алматы : Қазмемкөркемәдеббас., 1956. – 150 б.Читать

Сүйіншәлиев Х. Ж. Абай қазақ халқының ұлы ақыны және ағартушысы [Текст] : (Абайдың қайтыс болуына 50 жыл толуына байланысты лекторларға көмек ретінде ұсынылады) / ҚазССР мәдениет м-нің мәдени-ағарту мекемелері істерінің басқармасы, Респ. лекция бюросы. – Алматы : [б. ж.], 1954. – 41,[1] б.Читать

Сәбден Оразалы. Абай және қазақ елінің болашағы [Мәтін] : қара сөздерін ХХІ ғасырда іске асыру тетіктері / О. Сәбден. – Алматы : [б. ж.], 2016. – 186 б.Читать

Сәбден Оразалы. Абай және қазақ елінің болашағы [Мәтін] : [моногр.] / О. Сәбден ; сый. Білім және ғылым м-тірлігі. – Алматы : [б. ж.], 2017. – 215 б.Читать

Сильченко М. С. Абай [Текст] : очерки жизни и творчества / М. С. Сильченко; Казахский филиал АН СССР, Ин-т языкаи литературы. – Алма-Ата : КазОГИЗ, 1945. – 111, [1] с.Читать

Сильченко М. С. Творческая биография Абая [Текст] : монография / М. С. Сильченко. – Алма-Ата : АН КазССР, 1957. – 292,[2]Читать

Сильченко М. С. Абай классик казахской литературы [Текст] : стенограмма публичной лекции / М. С. Сильченко; Общ. по распрост. полит. и науч. знаний КазССР. – Алма-Ата : КазОГИЗ, 1949. – 29, [1] с.Читать

Суюншалиев Х. Ж. Абай Кунанбаев и русская классическая литература [Текст] : (в помощь лекторам) / гл. упр. по делам культурно-просветительных учреждений М-ва культуры КазССР, Респ. лекционное бюро. – Алма-Ата : [б. и.], 1954. – 39 с.Читать

Тажибаев Тулеген Тажибаевич. Абай Кунанбаев о воспитании молодежи [Текст] : сборник / Т. Т. Тажибаев; Общ. по распрост. полит. и науч. знаний КазССР. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1954. – 34, [1] с.Читать

Тайшыбай, З. С. Абай және баспасөз [Текст] : 19 ғ. аяғы, 20 ғ. басындағы қазақ баспасөзінің материалдары бойынша / З. С. Тайшыбай. – Қарағанды : ҚарМУ, 1996. – 175,[1] б.Читать

Тарақов Әнуар Саутович. Абайдың аудармашылық таланты [Мәтін] : оқу құралы / Ә. С. Тарақов; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. – 258 б. Читать

Темірболат Алуа Берікбайқызы. Абайдың поэтикалық әлемі [Мәтін] : монография / А. Б. Темірболат, Н. Ж. Кенжеғараев; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. – 189, [1] б.Читать

Шаймерденова К. Ш. Педагогические взгляды Абая Кунанбаева [Текст] : монография / К. Ш. Шаймерденова. – Алма-Ата : Рауан, 1990. – 54,[2] с.Читать

Қазақтың бас ақыны, ғылыми-теориялық конф.(2004; Алматы). Қазақтың бас ақыны [Мәтін] : халықаралық ғылыми-теориялық конф. материалдары / ҚР Білім және ғылым м-гі, М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер ин-ты ; [құраст. С. Қорабай]. – Алматы : Дәуір, 2004. – 119, [1] б.Читать

Қасқабасов Сейіт Асқарұлы. Абай [Мәтін] : жинақ / С. А. Қасқабасов. – Алматы : Алматы баспа үйі, 2010. – 109, [2] б.Читать

Қожакеев Темірбек. Абай-сатирик [Мәтін] : монография / Т. Қожакеев. – Алматы : [б. ж.], 1970. – 30 Читать

Қозы Көрпеш – Баян сұлу [Мәтін] : Абай жазып алған нұсқасы / [ред. О. Кенжебеков]. – Алматы : Жазушы, 1988. – 93, [1]Читать

Абай Құнанбаев. Хикмет кітабы [Текст] : / А. Құнанбаев. – Алматы : ИП «RS», 2011. – 537, [3] б.Читать

Құнанбаев Тұрағүл. Әкем Абай туралы [Мәтін] : монография / Т. Құнанбаев. – Алматы : Ана тілі, 1993. – 55, [1] б.Читать

Әбдіғазиев Балтабай. Асыл арна [Мәтін] : Абай дәстүрі және Шәкәрім / Б. Әбдіғазиев. – Алматы : ҚазМУ, 1992. – 126, [2] б.Читать

Әлімқұлов Т. Абай [Текст] : ақынның қайтыс болуының елу жылдығына арналған әдеби сын мақала / Т. Әлімқұлов ; сый Х. Ж. Сүйіншәлі . – Алматы : Қазмемкөркемәдеббас., 1954. – 40 б.Читать

Әуезов М. О. Абайтану дәрістері [Мәтін] : һашия, баяндама, ой-пікір, сын-рецензия / М. О. Әуезов. -Алматы : Рауан, 1994. – 157, [1] б.Читать

Әуезов Мұхтар Омарханұлы. Абай жолы [Мәтін] : роман-эпопея / ҚР Білім және ғылым м-гі. – Алматы : Жазушы, 2007 . . – ISBN 9965-666-59-8. 1 т. – 365, [3] б.Читать

Әуезов М. О. Абай [Мәтін] : төрт перделі, жеті суретті трагедия / М. О. Әуезов. – Алматы : Қазмемкөркемәдеббас., 1950. – 87, [1] б. – 10.00 тг.Читать

Өзбекұлы Сәкен. Абай және адам құқы [Мәтін] : монография / С. Өзбекұлы. – Алматы : Жеті жарғы, 1995. – 109, [3] б.Читать

Өмірәлиев Құлмат. Абай афоризмі [Мәтін] : жинақ / Қ. Өмірәлиев. – Алматы : Қазақстан, 1993. – 123, [4] б.Читать

Тарақов Әнуар Сауатұлы. Ғаламның жыр данасы (Қазақтың ұлы классигі Абай Құнанбаевтың поэзиясын талдап, жаңаша бағалау). / Әнуар Сауатұлы Тарақов. — Алматы: «Сардар» баспа үйі, 2020. — 272 бет. Читать

Тоғжанұлы Ғаббас. Абай. Монография. Кітап ғалымдарға, докторанттар мен магистранттарға арналған. — Алматы: Шабыт, 2020. — 168 бетЧитать

Яндекс.Метрика