The Law of the Republic of Kazakhstan “On Access to Information”

Ақпаратқа қол жеткізу туралы заң

Мазмұны

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

     Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) ақпарат – ақпарат иеленуші алған немесе жасаған, кез келген жеткізгішке түсірілген және оны сәйкестендіруге мүмкіндік беретін деректемелері бар тұлғалар, заттар, фактілер, оқиғалар, құбылыстар және процестер туралы мәліметтер;
2) ақпаратқа қол жеткізу – мемлекет кепілдік берген, Қазақстан Республикасының Конституциясында және заңдарында бекітілген, ақпаратты заңмен тыйым салынбаған кез келген тәсілмен әркімнің еркін алу және тарату құқығы;
3) ақпарат пайдаланушы – ақпаратты сұрататын және (немесе) пайдаланатын жеке немесе заңды тұлға;
4) ашық бюджеттердің интернет-порталы – бюджеттік есептілікті, шоғырландырылған қаржылық есептілікті, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін орналастыруды, сондай-ақ бюджеттік бағдарламалар жобаларын және бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есептерді жария талқылауды қамтамасыз ететін “электрондық үкімет” веб-порталының құрамдасы;
5) ашық деректер – машинада оқылатын түрде ұсынылған және өзгермеген түрде одан әрі пайдалануға, қайталап жариялауға арналған, жалпыға бірдей қолжетімді электрондық ақпараттық ресурстар;
6) ашық деректердің интернет-порталы – ашық деректер бойынша сипаттаушы және сілтемелік ақпараттың орталықтандырылған сақталуын қамтамасыз ететін “электрондық үкімет” веб-порталының құрамдасы;
7 ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталы – заң жобалары тұжырымдамаларының және нормативтік құқықтық актілердің жобаларын орналастыруды қамтамасыз ететін “электрондық үкімет” веб-порталының құрамдасы;
8) қол жеткізу шектелген ақпарат – мемлекеттік құпияларға, жеке басының, отбасылық, дәрігерлік, банктік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияларға жатқызылған ақпарат, сондай-ақ “Қызмет бабында пайдалану үшін” деген белгісі бар қызметтік ақпарат;
9) мемлекеттік органдар бірінші басшыларының блог-платформасы – азаматтардың сұрау салуларды жіберу және мемлекеттік органдардың бірінші басшыларынан оларға жауаптар алу мүмкіндігін қамтамасыз ететін “электрондық үкімет” веб-порталының құрамдасы;
10) мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарының бірыңғай платформасы – мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарын орналастыруға арналған технологиялық платформа;
11) мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау интернет-порталы – мемлекеттік органдардың қызметін бағалау туралы ақпаратты, стратегиялық жоспарлардың және аумақтарды дамыту бағдарламаларының мақсатты индикаторларына қол жеткізу туралы есептерді орналастыруды, сондай-ақ мемлекеттік органдар қызметін жария талқылауды қамтамасыз ететін “электрондық үкімет” веб-порталының құрамдасы;
12) сұрау салу – ақпарат иеленушіге осы Заңда белгіленген тәртіппен айтылған немесе жіберілген, ауызша немесе жазбаша нысандағы, оның ішінде электрондық құжат түріндегі ақпарат беру туралы өтініш.

2-бап. Қазақстан Республикасының ақпаратқа қол жеткізу туралы заңнамасы

1. Қазақстан Республикасының ақпаратқа қол жеткізу туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.
2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше қағидалар белгiленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

1. Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағында қолданылады және қол жеткізу шектелген ақпаратқа жатпайтын ақпаратқа қол жеткізумен байланысты қоғамдық қатынастарда пайдаланылады.
2. Осы Заңның күші қаралу тәртібі Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында, Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік, азаматтық процестік заңнамасында белгіленген жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне қолданылмайды.
3. Осы Заңның күші “Ұлттық архив қоры және архивтер туралы” Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген сұрау салуларды қарау тәртібіне қолданылмайды.
4. Осы Заңның күші “Бұқаралық ақпарат құралдары туралы” Қазақстан Республикасының Заңында көзделген бұқаралық ақпарат құралдарына ақпарат беру тәртібіне қолданылмайды.

4-бап. Ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз етудің негізгі қағидаттары

     Ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету мынадай қағидаттарға негізделеді:
1) заңдылық;
2) ақпарат иеленушілер қызметінің ашықтығы мен айқындығы;
3) анықтығы мен толықтығы;
4) өзектілігі мен уақтылығы;
5) ақпаратқа тең қол жеткізу;
6) мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияларды жария етпеу;
7) жеке өмірге, жеке басының және отбасының құпиясына қол сұқпау;
8) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау.

5-бап. Ақпаратқа қол жеткізу құқығын шектеу

   Ақпаратқа қол жеткізу құқығы тек заңдармен және конституциялық құрылысты қорғау, қоғамдық тәртіпті, адамның құқықтары мен бостандықтарын, халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтау мақсатында қажетті шамада ғана шектелуі мүмкін.

6-бап. Қол жеткізуге шектеу қойылмайтын ақпарат

     Мынадай:
1) азаматтардың қауіпсіздігі мен денсаулығына қатер төндіретін төтенше жағдайлар мен апаттар және олардың салдарлары туралы, сондай-ақ дүлей зілзалалар, олардың ресми болжамдары мен салдарлары туралы;
2) денсаулық сақтау саласының, санитарияның, демографияның, көші-қонның, білім берудің, мәдениеттің, әлеуметтік қорғаудың, экономиканың, ауыл шаруашылығының жай-күйі туралы, сондай-ақ қылмыстық ахуал туралы;
3) терроризм актілерін жасау фактілері туралы;
4) экологияның, өрт қауіпсіздігінің жай-күйі туралы, сондай-ақ санитариялық-эпидемиологиялық және радиациялық жағдай, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы;
5) жеке және заңды тұлғаларға мемлекет беретін артықшылықтар, өтемақылар және жеңілдіктер туралы;
6) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының бұзылу фактілері туралы;
7) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтын-валюта резервінің мөлшері туралы;
8) мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын нормативтік құқықтық актілерді қоспағанда, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мәтінін, сондай-ақ олардың жобаларын қамтитын;
9) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қоспағанда, республикалық және жергілікті бюджеттер қаражатының қалыптастырылуы мен олардың жұмсалуы туралы;
10) мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтерді қоспағанда, республикалық және жергілікті бюджеттерден қаражаттың жұмсалуын бақылау туралы;
11) ақпарат иеленушілердің, олардың лауазымды адамдарының заңдылықты бұзу фактілері туралы;
12) Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызылатын ақпаратты қоспағанда, саяси, әлеуметтік және басқа да себептер бойынша жаппай қуғын-сүргін туралы, оның ішінде архивтегі ақпаратқа қол жеткізу шектелуге жатпайды.

7-бап. Ақпарат пайдаланушының құқықтары мен міндеттері

1. Ақпарат пайдаланушының:
1) заңмен тыйым салынбаған кез келген тәсілмен ақпарат алуға және таратуға;
2) ақпарат беру туралы сұрау салумен өтініш жасауға;
3) алынатын ақпараттың нақтылығы мен толықтығын тексеруге;
4) сұрау салуды кері қайтарып алуға;
5) ақпарат алу қажеттілігін негіздемеуге;
6) ақпаратқа қол жеткізу құқығының заңсыз шектелуіне, лауазымды адамдардың әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасауға;
7) өзінің ақпаратқа қол жеткізуге құқығын бұзумен келтірілген материалдық залалдың және моральдық зиянның заңда белгіленген тәртіппен өтелуін талап етуге құқығы бар.
2. Ақпарат пайдаланушы осы Заңның талаптарын сақтауға міндетті.

8-бап. Ақпарат иеленуші

Мыналар:
1) мемлекеттік биліктің, жергілікті мемлекеттік басқарудың және өзін-өзі басқарудың заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарының органдары мен мекемелері;
2) мемлекеттік орган болып табылмайтын мемлекеттік мекемелер;
3) квазимемлекеттік сектор субъектілері;
4) мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаражатты пайдалануға қатысты ақпарат бөлігінде – бюджет қаражатын алушылар болып табылатын заңды тұлғалар;
5) өздері өндіретін (өткізетін) тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларына қатысты ақпарат бөлігінде – мемлекеттік монополия субъектілері;
6) экологиялық ақпаратқа, төтенше жағдайлар, табиғи және техногендік апаттар, олардың болжамдары мен салдарлары, өрт қауіпсіздігінің жай-күйі, санитариялық-эпидемиологиялық және радиациялық жағдай, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және азаматтардың денсаулығына, елді мекендердің және өндірістік объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге теріс әсер ететін басқа да факторлар туралы ақпарат бөлігінде – заңды тұлғалар ақпарат иеленушілер болып танылады.

9-бап. Ақпарат иеленушінің құқықтары мен міндеттері

1. Ақпарат иеленушінің:
1) құзыретіне сұратылатын ақпаратты беру кіретін тиісті ақпарат иеленушіге сұрау салу жіберуге;
2) сұрау салумен өтініш жасаған адамнан сұрау салудың мазмұнын нақтылауға;
3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда және негіздер бойынша ақпарат беруден бас тартуға құқығы бар.
2. Ақпарат иеленуші:
1) ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз етуге;
2) ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз етуге қажетті ұйымдастырушылық-техникалық және басқа да жағдайларды өз өкілеттіктері шегінде қамтамасыз етуге;
3) анық және толық ақпарат беруге;
4) берілетін ақпаратта лауазымды адам туралы мәліметтердің сәйкестендіру үшін жеткілікті көлемде болуын қамтамасыз етуге;
5) ақпарат берудің заңда белгіленген мерзімдерінің сақталуын қамтамасыз етуге;
6) сұрау салулардың есебін, жинақтап қорытуды және талдауды жүргізуге;
7) ақпарат беру кезінде мүгедектер үшін қажетті жағдайлар жасауға;
8) ақпарат қамтылған интернет-ресурстардың іркіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуге;
9) ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету саласындағы лауазымды адамдар мен қызметкерлердің біліктілігін арттыруды қамтамасыз етуге;
10) ақпарат берудің сапасы мен уақтылығына ішкі бақылау жүргізуге;
11) Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар және заңмен қорғалатын өзге де құпиялар туралы заңнамасын сақтауға;
12) қол жеткізу шектелген ақпаратқа жатқызылмайтын ашық деректер интернет-порталында ашық деректер түріндегі ақпаратты тұрақты негізде орналастыруға;
13) осы Заңда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.
3. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген міндеттерге қосымша ретінде орталық атқарушы органдардың (Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігін қоспағанда) басшылары, әкімдер және ұлттық жоғары оқу орындарының басшылары халық алдында атқарылған жұмыс туралы есеп беруге міндетті.

10-бап. Ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету тәсілдері

      Ақпаратқа қол жеткізу мынадай тәсілдермен қамтамасыз етіледі:
1) сұрау салу бойынша ақпаратты беру;
2) ақпарат иеленушілер орналасқан үй-жайларда және осы мақсаттарда бөлініп берілген өзге де орындарда ақпаратты орналастыру;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдар алқаларының отырыстарына қол жеткізуді және Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының ашық отырыстарын, оның ішінде бірлескен отырыстарын, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті өкілді органдарының ашық отырыстарын және мемлекеттік органдардың жыл қорытындылары бойынша өткізілетін алқаларын интернет-ресурстарда онлайн-трансляциялауды қамтамасыз ету;
4) орталық атқарушы органдар (Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігін қоспағанда) басшыларының, әкімдердің және ұлттық жоғары оқу орындары басшыларының есептерін тыңдау және талқылау;
5) ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру;
6) ақпаратты ақпарат иеленушінің интернет-ресурсында орналастыру;
7) ақпаратты “электрондық үкімет” веб-порталының тиісті құрамдастарында орналастыру;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де тәсілдер.

11-бап. Сұрау салу бойынша ақпарат беру

1. Сұрау салу бойынша ақпарат тегін беріледі.
2. Қол жеткізу шектелген ақпаратты қоспағанда, сұрау салу бойынша кез келген ақпарат беріледі.
3. Сұрау салу құзыретіне сұратылатын ақпаратты беру кіретін ақпарат иеленушіге жіберілуге тиіс.
Сұрау салу ауызша немесе жазбаша нысанда, оның ішінде электрондық құжат түрінде берілуі мүмкін.
4. Ақпарат пайдаланушы өзі келіп немесе телефон арқылы ауызша сұрау салып өтініш жасай алады.
Ауызша сұрау салуға мынадай ақпарат бойынша жауап беріледі:
1) ақпарат иеленушінің жұмыс кестесі;
2) ақпарат иеленушілердің, олардың құрылымдық бөлімшелерінің, аумақтық органдарының және ведомстволық бағынысты ұйымдарының пошта мекенжайы, электрондық поштасының және (немесе) интернет-ресурстарының мекенжайы, анықтама қызметтерінің телефондары, сондай-ақ олардың басшылары туралы мәліметтер;
3) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау тәртібі;
4) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін, сұрау салуларын, арыздарын және шағымдарын қарау тәртібі;
5) мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібі;
6) сот істерін қарау кестелері;
7) ашық конкурстық сауда-саттықтар (аукциондар, тендерлер) өткізу күні мен орны туралы мәліметтер;
8) жергілікті қоғамдастық жиынын, жергілікті қоғамдастық жиналысын шақыру уақыты, орны және талқыланатын мәселелер;
9) ақпарат иеленуші құрған бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәліметтер (болған жағдайда);
10) бос лауазымдардың бар екендігі туралы ақпарат алу үшін телефон нөмірлері.
Ауызша сұрау салуға жауап берілген жағдайда, жауапты берген адамның есімі мен лауазымы көрсетіледі.
5. Жазбаша сұрау салуда:
1) ақпаратты сұрататын жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), жеке сәйкестендіру нөмірі;
2) заңды тұлға атынан өтініш жасалған кезде – заңды тұлғаның толық атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі, шығыс нөмірі және күні, сұрау салуға қол қойған адамның тегі, аты-жөні мен лауазымы көрсетілуге тиіс.
Сұрау салуда пошта мекенжайы немесе электрондық поштасының мекенжайы, телефон немесе телефакс нөмірі, өзге де байланыс құралдары көрсетілуге тиіс.
Жазбаша сұрау салуға жеке тұлға немесе заңды тұлғаның өкілі қол қоюға тиіс. Электрондық құжат түріндегі сұрау салу электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылуға тиіс.
Мемлекеттік органдар бірінші басшыларының блог-платформасы арқылы жіберілген электрондық нысандағы сұрау салу жазбаша сұрау салуға теңестіріледі.
Ақпарат пайдаланушының “электрондық үкіметтің” веб-порталында есепке алу жазбалары болған және оған ұялы байланыс операторы берген ақпарат пайдаланушының абоненттік нөмірі қосылған жағдайда, мемлекеттік органдар бірінші басшыларының блог-платформасы арқылы жіберілетін сұрау салуға оның қол қоюы талап етілмейді.
6. Ақпарат иеленушіге тікелей өтініш жасаған және жазбаша нысанда сұрау салу берген ақпарат пайдаланушыға күні мен уақыты, сұрау салуды қабылдаған адамның тегі және инициалдары көрсетілген талон беріледі.
7. Анонимдік сұрау салуларды қоспағанда, осы Заңда белгіленген тәртіппен берілген жазбаша сұрау салулар міндетті түрде қабылдануға, тіркелуге, есепке алынуға және қаралуға жатады.
8. Жазбаша сұрау салулар жеке немесе заңды тұлғаның өкілдері арқылы енгізілуі мүмкін. Өкілдікті ресімдеу Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
9. Көпшілікке қолжетімді ақпараттық жүйелер арқылы келіп түскен және Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін сұрау салулар осы Заңда белгіленген тәртіппен қаралуға жатады.
10. Жазбаша сұрау салуға жауап ақпарат иеленушіге сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде беріледі.
Сұратылатын ақпарат бірнеше ақпарат иеленушінің құзыретіне кіретін және жазбаша сұрау салуға жауап беру кезінде өзге де ақпарат иеленушілерден ақпарат алу талап етілетін жағдайларда, ақпарат иеленушінің басшысы қарау мерзімін күнтізбелік он бес күннен аспайтын мерзімге бір рет ұзартуы мүмкін, бұл туралы қарау мерзімі ұзартылған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде ақпарат пайдаланушыға хабар беріледі.
11. Құзыретіне сұратылатын ақпарат беру кірмейтін ақпарат иеленушіге келіп түскен жазбаша сұрау салу ол келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде тиісті ақпарат иеленушіге жіберіледі, бір мезгілде бұл туралы сұрау салуды жіберген ақпарат пайдаланушы хабардар етіледі.
12. Жазбаша сұрау салуға жауап өтініш жасалған тілде ақпарат пайдаланушының таңдауы бойынша қағаз және (немесе) электрондық нысандарда беріледі.
Ауызша сұрау салуға жауап өтініш жасалған тілде ауызша нысанда беріледі.
13. Егер жазбаша сұрау салуға жауап көшірме жасауды немесе басып шығаруды көздейтін болса, онда ақпарат пайдаланушы ақпарат иеленушінің көшірме жасауға немесе басып шығаруға жұмсаған нақты шығындарын өтеуге міндетті.
Көшірме жасауға немесе басып шығаруға жұмсалатын нақты шығындардың мөлшерін және оларды төлеу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды. Көшірме жасауға немесе басып шығаруға арналған тарифтер және оларды төлеу тәртібі Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында міндетті түрде жариялануға және ақпарат иеленушілердің интернет-ресурстарында орналастырылуға тиіс.
Халықтың әлеуметтік осал топтары Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен көшірме жасауға немесе басып шығаруға жұмсалатын нақты шығындарды төлеуден босатылады.
14. Жазбаша сұрау салуға жауапта ақпарат иеленушінің атауы, пошта мекенжайы, жауапқа қол қойған адамның лауазымы, сұрау салудың тіркелген күні және нөмірі көрсетіледі.
15. Егер сұратылатын ақпарат осы Заңда белгіленген тәртіппен орналастырылса, онда ақпарат иеленуші ақпарат пайдаланушыға сұратылатын ақпаратқа қол жеткізу тәсілдері мен орны туралы мәліметтерді бір мезгілде жібере отырып, бұл туралы үш жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлайды.
Қайталап өтініш жасалған кезде, ақпарат иеленуші сұратылатын ақпаратты осы бапта көзделген тәртіппен береді.
16. Ақпаратқа қол жеткізуден:
1) егер сұрау салу мазмұны сұратылатын ақпаратты анықтауға мүмкіндік бермесе;
2) егер сұрау салу осы Заңның талаптарына сәйкес келмесе;
3) егер сұратылатын ақпарат қол жеткізу шектелген ақпаратқа жатқызылса;
4) егер сұрау салуда ақпарат иеленуші қабылдаған актілерді құқықтық бағалау, ақпарат иеленушінің не оған ведомстволық бағынысты органдар мен ұйымдардың қызметіне талдау жүргізу немесе өзге де талдамалық жұмысты жүргізу аяқталғанға дейін ол туралы мәселе қойылса;
5) мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберінде жүргізілетін тексерулер нәтижелері бойынша шешімдер қабылданғанға дейін;
6) ведомствоаралық және ведомствоішілік хат-хабар алмасу негізінде немесе мемлекеттік органдардағы кеңестер негізінде тұжырымдалатын түпкілікті шешімдер қабылданғанға дейін;
7) шет мемлекеттерден немесе халықаралық ұйымдардан келіп түскен құжаттарды ашу шарттары туралы өзара келісім қабылданғанға дейін бас тартылады.
17. Жазбаша сұрау салу бойынша ақпарат беруден бас тарту туралы уәжді жауап сұрау салу тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ақпарат пайдаланушының назарына жеткізіледі.
18. Сұрау салулармен жұмысты ұйымдастыруға, оларды қабылдаудың, тіркеудің, есепке алудың және қараудың жай-күйі үшін ақпарат иеленушілердің басшылары жеке жауапты болады.

12-бап. Ақпарат иеленушілер орналасқан үй-жайларда ақпаратты орналастыру

1. Ақпарат иеленушілер өздері орналасқан үй-жайларда өз қызметі туралы ақпараты бар ақпараттық стенділерді және (немесе) ұқсас мақсаттағы басқа да техникалық құралдарды орналастырады.
Ақпараттық стенділерді және (немесе) ұқсас мақсаттағы басқа да техникалық құралдарды орналастырған кезде ақпарат иеленушілер:
• тәулік бойы бұларға еркін қол жеткізуді қамтамасыз етуге;
• мүгедектердің оларға еркін қол жеткізуіне жағдайлар жасауға міндетті.
2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген ақпарат:
1) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау тәртібін қоса алғанда, ақпарат иеленушінің жұмыс тәртібін;
2) ақпарат алу шарттары мен тәртібін;
3) өзге де мәліметтерді қамтиды.

13-бап. Мемлекеттік органдардың алқалы органдары отырыстарына қол жеткізуді қамтамасыз ету

1. Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және орталық атқарушы органдардың және облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті өкілді және атқарушы органдары алқалы органдарының отырыстары, жабық отырыстарды қоспағанда, ашық болып табылады.
Ақпарат пайдаланушылардың ашық отырыстарға қол жеткізуі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қамтамасыз етіледі.
2. Қазақстан Республикасы Парламентінің Палаталары, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті өкілді органдары ашық отырыстарды, ал мемлекеттік органдар – жыл қорытындылары бойынша өткізілетін алқаларды интернет-ресурстарда онлайн режимде трансляциялауды қамтамасыз етеді.

14-бап. Орталық атқарушы органдар басшыларының, әкімдердің және ұлттық жоғары оқу орындары басшыларының есептері

     Орталық атқарушы органдардың(Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінқоспағанда)басшылары, әкімдер және ұлттық жоғары оқу орындарының басшылары жылына бір реттен сиретпей атқарылған жұмыс туралы халық алдында есеп береді.
Есепті кездесулерді өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалады.

15-бап. Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат орналастыру

      Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат орналастыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

16-бап. Интернет-ресурстарда ақпарат орналастыру

1. Ақпарат иеленушілер интернет-ресурстар құрады.
2. Осы Заңның 8-бабының 1) тармақшасында көрсетілген ақпарат иеленушілер интернет-ресурстарды мемлекеттік органдар интернет-ресурстарының бірыңғай платформасында орналастырады.
3. Ақпарат иеленушілер өз құзыреті шегінде интернет-ресурстарда:
1) ақпарат иеленушінің қызметі туралы жалпы ақпаратты:
• ақпарат иеленушілердің ұйымдық құрылымын, олардың басшылары туралы мәліметтерді;
• ақпарат иеленушілердің қызметі туралы ресми жаңалықтарды (баспасөз релиздерін);
• ақпарат иеленушілердің қызметінде болатын алдағы оқиғалардың ресми күнтізбелерін;
• ақпарат иеленушілердің басшылары мен олардың орынбасарларының ресми сөйлеген сөздерінің және ресми мәлімдемелерінің мәтіндерін;
• мемлекеттік және салалық бағдарламалар, тұжырымдамалар, доктриналар, аумақтарды дамыту бағдарламалары мен жоспарлары, стратегиялық жоспарлар, тиісті саланы дамытудың стратегиялары мен жоспарлары, нысаналы бағдарламалардың және тұжырымдамалардың жобалары туралы мәліметтерді;
• ақпарат иеленуші жұмыс органы болып табылатын консультативтік-кеңесші органдардың (кеңестердің, комиссиялардың) қызметі туралы ақпаратты;
• республикалық және жергілікті бюджеттер, Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры қаражаттарының пайдаланылуы туралы ақпаратты;
• ақпарат иеленушінің нысаналы және өзге де бағдарламаларға, халықаралық ынтымақтастыққа қатысуы туралы ақпараттық хабарларды;
• мемлекеттік орган, оның аумақтық органдары, жергілікті өзін-өзі басқару органы, ведомстволық бағынысты ұйымдар өз құзыреті шегінде жүргізген тексерулер нәтижелері туралы, сондай-ақ мемлекеттік органда, оның аумақтық органдарында, жергілікті өзін-өзі басқару органында, ведомстволық бағынысты ұйымдарда жүргізілген тексерулер нәтижелері туралы ақпараттық хабарларды;
• атқарылған жұмыс туралы есептер мен баяндамаларды;
• орталық және жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметінің тиімділігін бағалау қорытындыларын;
• мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын қоғамдық бағалау нәтижелерін;
2) ақпарат иеленушінің және оның ведомстволық бағынысты ұйымдары құрылымдық бөлімшелерінің тізбесін, олардың міндеттері мен функцияларын, сондай-ақ олардың басшылары туралы мәліметтерді;
3) ақпарат иеленушінің аумақтық органдарының тізбесін (олар болған жағдайда), олардың міндеттері мен функцияларын, сондай-ақ олардың басшылары туралы мәліметтерді;
4) ақпарат иеленушінің құзыретін, өкілеттіктерін, міндеттері мен функцияларын регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерді;
5) ақпарат иеленушінің норма шығармашылық қызметі туралы ақпаратты:
• ақпарат иеленуші қабылдаған нормативтік құқықтық актілер тізбесін;
• ақпарат иеленуші қабылдаған және қол қойылған телнұсқаларға толық сәйкестікте қолданысқа енгізілген нормативтік құқықтық актілерді;
• ақпарат иеленуші әзірлейтін нормативтік құқықтық актілер жобаларының мәтіндерін, сондай-ақ түсіндірме жазбаларды, салыстырма кестелерді, ғылыми сараптамалардың қорытындыларын және жеке кәсіпкерлік субъектілерінің сараптама қорытындыларын;
• ақпарат иеленуші әзірлейтін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарының жобаларын, сондай-ақ олардың жария талқылануы аяқталғаны туралы есептерді;
6) ақпараттық ресурстар мен көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты:
• ақпарат иеленуші құрған бұқаралық ақпарат құралдары туралы мәліметтерді (болған жағдайда);
• ақпарат иеленушінің қарамағындағы дерекқорды, тізілімдерді, тіркелімдерді, кадастрларды;
• көпшілікке қолжетімді электрондық ақпараттық ресурстар мен жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін электрондық қызметтер тізбелерін;
• Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында көзделген тәртіппен жүргізілетін мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді;
7) статистикалық ақпаратты:
• ведомстволық статистикалық дерекқорды;
• ақпарат иеленушінің құзыретіне жататын бөліктегі саланың (аяның) жай-күйін және даму серпінін сипаттайтын ақпаратты;
8) ақпарат иеленушінің қызметі туралы талдамалық баяндамаларды және ақпараттық сипаттағы шолуларды;
9) халықаралық ұйымдардың ақпарат иеленушілердің қызметі мәселелері бойынша қорытындыларын, сараптамалық бағаларын, ұсынымдарын және басқа да талдамалық материалдарын;
10) ақпарат иеленушінің жұмыс тәртібі туралы ақпаратты:
• ақпарат иеленушінің рұқсат беру әрекеттерін (лицензиялау, аккредиттеу, тіркеу және басқалар) (мұндай өкілеттіктері болған жағдайда) жүзеге асыру тәртібін;
• Қазақстан Республикасының заңдарына және өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес ақпарат иеленуші қарау үшін қабылдайтын өтініштер мен сұрау салулардың үлгілерін;
11) конкурстар, тендерлер өткізу туралы ақпаратты:
• ашық конкурстық сауда-саттықтар (аукциондар, тендерлер), сараптамалар мен басқа да іс-шаралар туралы мәліметтерді және оларды өткізу шарттарын;
• бұларға жеке және заңды тұлғалардың қатысу шарттарын;
• өткізілген ашық конкурстық сауда-саттықтар (аукциондар, тендерлер) хаттамаларын;
12) жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау тәртібін;
13) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібін;
14) алқалы органдардың ашық отырыстарының стенограммаларын және (немесе) хаттамаларын;
15) халыққа жүргізілген сауалнамалар туралы деректерді, ақпарат алуға арналған сұрау салуларды жинақтап қорытуды және талдауды;
16) “Сұрақ-жауап” сервисінің болуын;
17) азаматтарға жүргізілген интерактивті сауалнамаларды;
18) жаңалықтар легін;
19) ақпарат иеленушілердің, олардың құрылымдық бөлімшелерінің, аумақтық органдарының және ведомстволық бағынысты ұйымдарының пошталық мекенжайын, электрондық поштасының мекенжайын, анықтама қызметтерінің телефондарын;
20) ақпарат пайдаланушылар бірнеше рет (кезегімен келетін күнтізбелік үш ай ішінде екі және одан да көп рет) сұрататын ақпаратты;
21) Қазақстан Республикасының заңнамасында орналастырылуы міндетті деп белгіленген өзге де ақпаратты немесе ақпарат иеленуші орналастырылуы қажет деп санайтын ақпаратты орналастыруға міндетті.
4. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген мәліметтермен қатар мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде интернет-ресурстарында:
1) бюджет қаражаты саласындағы ақпаратты:
• республикалық және жергілікті бюджеттердің жобаларын;
• бюджеттік есептілікті;
• шоғырландырылған қаржылық есептілікті;
• мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін;
2) әкімшілік мемлекеттік қызметтің бос лауазымдарына орналасуға жарияланған конкурстар туралы ақпаратты;
3) кадрлық және қаржылық мәселелерді, ведомствоішілік жұмысты ұйымдастыру мәселелерін реттейтін құқықтық актілерді қоспағанда, құқықтық актілерді;
4) мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары мен регламенттерін;
5) шет мемлекет, халықаралық немесе шетелдік ұйым және (немесе) қор ұсынған, алынған және пайдаланылған гранттар туралы ақпаратты да орналастыруға тиіс.
5. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген мәліметтермен қатар Архивтерді және құжаттаманы басқару жөніндегі орталық мемлекеттік орган өзінің интернет-ресурсында
Ұлттық архив қоры құжаттарының құрамы мен мазмұны туралы деректер жиынтығын (каталогін) орналастырады.
6. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген мәліметтермен қатар Қазақстан Республикасы соттарының интернет-ресурстарында:
1) ашық қол жеткізуде орналастыруға жатпайтындарды қоспағанда, сот актілері;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер ескеріле отырып, сот актілерін қарау кестелері де орналастырылуға тиіс.
7. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген мәліметтермен қатар ауданның, облыстық маңызы бар қаланың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының интернет-ресурстарында:
1) кадрлық және қаржылық мәселелерді реттейтін құқықтық актілерді қоспағанда, құқықтық актілер;
2) мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттары мен регламенттері;
3) жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар басшыларының есептері;
4) шет мемлекет, халықаралық немесе шетелдік ұйым және (немесе) қор ұсынған, алынған және пайдаланылған гранттар туралы ақпарат;
5) әкімшілік мемлекеттік қызметтің бос лауазымдарына орналасуға жарияланған конкурстар туралы ақпарат та орналастырылуға тиіс.
8. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген мәліметтермен қатар жергілікті өзін-өзі басқару органдарының интернет-ресурстарында:
1) жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген бюджет қаражатының пайдаланылуына жүргізілген мониторинг нәтижелері және жергілікті өзін-өзі басқарудың кіріс көздері туралы есеп;
2) жергілікті қоғамдастық жиынын, жергілікті қоғамдастық жиналысын шақыру уақыты, орны және талқыланатын мәселелер;
3) жергілікті қоғамдастық жиынының немесе жергілікті қоғамдастық жиналысының хаттамалары, сондай-ақ оларда қабылданған шешімдер де орналастырылуға тиіс.
9. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген мәліметтермен қатар квазимемлекеттік сектор субъектілерінің интернет-ресурстарында:
1) жарияланған бос лауазымдар туралы мәліметтер;
2) бос лауазымдарға орналасуға кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптары;
3) бос лауазымдар туралы ақпарат алуға арналған телефон нөмірлері де орналастырылуға тиіс.
10. Бюджет қаражатын алушылардың интернет-ресурстарында мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаражатты пайдалануға қатысты және қол жеткізу шектелген ақпаратқа жатқызылмаған ақпарат орналастырылады.
11. Монополиялық жағдайға ие нарық субъектілерінің интернет-ресурстарында монополиялық жағдайға ие нарық субъектілері өндіретін және өткізетін тауарларға баға белгілеу мәселелерін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілер, сондай-ақ олар өндіретін (өткізетін) тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағалар орналастырылады.
12. Өзінің интернет-ресурсында ақпарат орналастыруға техникалық мүмкіндігі жоқ ақпарат иеленуші оны жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында орналастырады.
13. Ақпарат иеленушінің интернет-ресурсында жаңалықтар легін жаңарту күн сайын жүзеге асырылуға тиіс, өзге бөлімдерді жаңарту ақпарат алынған немесе құрылған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.
14. Интернет-ресурстағы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде берілуге тиіс. Ақпарат иеленушінің интернет-ресурсының басқа тілдердегі нұсқалары да болуы мүмкін.
15. Ақпарат иеленушінің интернет-ресурсында қол жеткізу шектелген ақпарат орналастырылуға жатпайды.
16. Интернет арқылы нормативтік құқықтық актілерге тегін қол жеткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес “электрондық үкіметтің” веб-порталы арқылы да қамтамасыз етіледі.

17-бап. “Электрондық үкіметтің” веб-порталында ақпарат орналастыру

1. Ақпарат пайдаланушылар осы Заңға сәйкес “электрондық үкімет” веб-порталының құрамдастарында орналастырылатын ақпаратты ала алады және пайдалана алады, сондай-ақ “электрондық үкіметтің” веб-порталында тіркелген жағдайда оны талқылауға қатыса алады.
2. Осы Заңның 8-бабының 1) тармақшасында көрсетілген ақпарат иеленушілер ашық деректер интернет-порталында ашық деректерді орналастырады.
Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган ақпарат иеленушілерден ашық деректер интернет-порталында орналастыру үшін Қазақстан Республикасы халқының ашық деректерге қажеттіліктері туралы “электрондық үкіметтің” веб-порталында қоғамдық пікірлерді сұрау нәтижелері бойынша ашық деректерді сұратуға құқылы.
Ақпарат иеленушілер өз бастамасы бойынша ашық деректер интернет-порталында ақпаратты орналастыруға да құқылы.
Ашық деректер интернет-порталында ақпарат орналастыру Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
3. Ашық бюджеттер интернет-порталында осы Заңның 8-бабының 1) тармақшасында көрсетілген ақпарат иеленушілер бюджеттік есептілікті, шоғырландырылған қаржылық есептілікті, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін орналастырады, сондай-ақ бюджеттік бағдарламалардың жобаларын және бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есептерге жария талқылау жүргізіледі.
Ашық бюджеттер интернет-порталында ақпарат орналастыру мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады.
4. Ашық нормативтік құқықтық актілер интернет-порталында нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуші мемлекеттік органдар мүдделі мемлекеттік органдармен келісуге жібергенге дейін заң жобалары тұжырымдамаларының және нормативтік құқықтық актілердің жобаларын оларға түсіндірме жазбаларымен және салыстырма кестелерімен бірге (заңнамалық актілерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайларда) жария талқылау үшін орналастырады. Жария талқылау нәтижелері бойынша есептер де ашық нормативтік құқықтық актілер интернет-порталында орналастырылады.
Ашық нормативтік құқықтық актілер интернет-порталында ақпарат орналастыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
5. Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау интернет-порталында осы Заңның 8-бабының 1) тармақшасында көрсетілген ақпарат иеленушілер өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдардың қызметін бағалау туралы ақпаратты, стратегиялық жоспарлардың және аумақтарды дамыту бағдарламаларының мақсатты индикаторларына қол жеткізу туралы есептерді орналастырады, сондай-ақ мемлекеттік органдардың қызметіне жария талқылау жүргізіледі.
Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау интернет-порталында ақпарат орналастыру мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады.

18-бап. Ақпаратқа қол жеткізу құқығының заңсыз шектелуіне шағым жасау

1. Ақпаратқа қол жеткізу құқығының заңсыз шектелуіне жоғары тұрған мемлекеттік органға (жоғары тұрған лауазымды адамға) немесе сотқа шағым жасалуы мүмкін.
2. Лауазымды адамдардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), сондай-ақ мемлекеттік органдардың шешімдеріне шағым әрекет жасалғаны немесе тиісті лауазымды адамның немесе органның шешім қабылдағаны туралы азаматқа белгілі болған кезден бастап үш айдан кешіктірілмей жоғары тұрған лауазымды адамға немесе органға не сотқа беріледі. Шағым жасау үшін өтіп кеткен мерзім мемлекеттік орган немесе лауазымды адам не сот үшін шағымды қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылмайды. Мерзімді өткізіп алу себептері шағымды мәні бойынша қарау кезінде анықталады және шағымды қанағаттандырудан бас тарту негіздерінің бірі болуы мүмкін.

19-бап. Ақпаратқа қол жеткізу мәселелері жөніндегі комиссия

    Ақпаратқа қол жеткізу саласындағы қоғамдық мүдделерді ескеру және қорғау, сондай-ақ ақпарат пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын уәкілетті орган жанынан консультативтік-кеңесші орган – Ақпаратқа қол жеткізу мәселелері жөніндегі комиссия құрылады.
Ақпаратқа қол жеткізу мәселелері жөніндегі комиссияның қызметі оның құзыретіне кіретін мәселелерді талқылау және шешу кезінде айқындылық пен ашықтық негізінде жүзеге асырылады.
Ақпаратқа қол жеткізу мәселелері жөніндегі комиссия қызметінің тәртібі туралы ережені Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

20-бап. Қазақстан Республикасының ақпаратқа қол жеткізу туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

   Қазақстан Республикасының ақпаратқа қол жеткізу туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

21-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

    Осы Заң, 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 10-баптың 3) тармақшасын және 17-баптың 5-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Закон о доступе к информации

Оглавление

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, полученные или созданные обладателем информации, зафиксированные на любом носителе и имеющие реквизиты, позволяющие ее идентифицировать;
2) доступ к информации – гарантированное государством, закрепленное в Конституции и законах Республики Казахстан право каждого свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом;
3) пользователь информации – физическое или юридическое лицо, запрашивающее и (или) использующее информацию;
4) интернет-портал открытых бюджетов – компонент веб-портала “электронного правительства”, обеспечивающий размещение бюджетной отчетности, консолидированной финансовой отчетности, результатов государственного аудита и финансового контроля, а также публичное обсуждение проектов бюджетных программ и отчетов о реализации бюджетных программ;
5) открытые данные – общедоступные электронные информационные ресурсы, представленные в машиночитаемом виде и предназначенные для дальнейшего использования, повторной публикации в неизменном виде;
6) интернет-портал открытых данных – компонент веб-портала “электронного правительства”, обеспечивающий централизованное хранение описательной и ссылочной информации по открытым данным;
7) интернет-портал открытых нормативных правовых актов – компонент вебпортала “электронного правительства”, обеспечивающий размещение проектов концепций законопроектов и нормативных правовых актов;
8) информация с ограниченным доступом – информация, отнесенная к государственным секретам, личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иным охраняемым законом тайнам, а также служебная информация с пометкой “Для служебного пользования”;
9) блог-платформа первых руководителей государственных органов – компонент веб-портала “электронного правительства”, обеспечивающий возможность направления гражданами запросов и получения ответов на них от первых руководителей государственных органов;
10) единая платформа интернет-ресурсов государственных органов – технологическая платформа, предназначенная для размещения интернет-ресурсов государственных органов;
11) интернет-портал оценки эффективности деятельности государственных органов – компонент веб-портала “электронного правительства”, обеспечивающий размещение информации об оценке деятельности государственных органов, отчетов о достижении целевых индикаторов стратегических планов и программ развития территорий, а также публичное обсуждение деятельности государственных органов;
12) запрос – просьба в устной или письменной форме, в том числе в виде электронного документа, о предоставлении информации, озвученная или направленная обладателю информации в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о доступе к информации

1. Законодательство Республики Казахстан о доступе к информации основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

1. Настоящий Закон действует на территории Республики Казахстан и распространяется на общественные отношения, связанные с доступом к информации, не относящейся к информации с ограниченным доступом.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на обращения физических и юридических лиц, порядок рассмотрения которых установлен законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях, уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.
3. Действие настоящего Закона не распространяется на порядок рассмотрения запросов, установленный Законом Республики Казахстан “О Национальном архивном фонде и архивах”.
4. Действие настоящего Закона не распространяется на порядок предоставления информации средствам массовой информации, предусмотренный Законом Республики Казахстан “О средствах массовой информации”.

Статья 4. Основные принципы обеспечения доступа к информации

     Обеспечение доступа к информации основывается на принципах:
1) законности;
2) открытости и прозрачности деятельности обладателей информации;
3) достоверности и полноты;
4) актуальности и своевременности;
5) равного доступа к информации;
6) неразглашения государственных секретов и иных охраняемых законом тайн;
7) неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны;
8) соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Статья 5. Ограничение права на доступ к информации

    Право на доступ к информации может быть ограничено только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

Статья 6. Информация, доступ к которой не подлежит ограничению

     Не подлежит ограничению доступ к следующей информации:
1) о чрезвычайных ситуациях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях;
2) о состоянии здравоохранения, санитарии, демографии, миграции, образования, культуры, социальной защиты, экономики, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;
3) о фактах совершения актов терроризма;
4) о состоянии экологии, пожарной безопасности, а также о санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов;
5) о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых государством физическим и юридическим лицам;
6) о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
7) о размерах золотовалютного резерва Национального Банка Республики Казахстан;
8) содержащей тексты нормативных правовых актов Республики Казахстан, за исключением нормативных правовых актов, содержащих государственные секреты и иные охраняемые законом тайны, а также их проекты;
9) о формировании и расходовании средств из республиканского и местного бюджетов, за исключением сведений, содержащих государственные секреты;
10) о контроле за расходованием средств из республиканского и местного бюджетов, за исключением сведений, содержащих государственные секреты;
11) о фактах нарушения законности обладателями информации, их должностными лицами;
12) о массовых репрессиях по политическим, социальным и другим мотивам, в том числе находящейся в архивах, за исключением информации, относимой к государственным секретам Республики Казахстан.

Статья 7. Права и обязанности пользователя информации

1. Пользователь информации имеет право:
1) получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом;
2) обращаться с запросом о предоставлении информации;
3) проверять достоверность и полноту получаемой информации;
4) отозвать запрос;
5) не обосновывать необходимость получения информации;
6) обжаловать незаконное ограничение права на доступ к информации, действия (бездействие) должностных лиц;
7) требовать в установленном законом порядке возмещения материального ущерба и морального вреда, причиненного ему нарушением его права на доступ к информации.
2. Пользователь информации обязан соблюдать требования настоящего Закона.

Статья 8. Обладатель информации

     Обладателями информации признаются:
1) органы и учреждения законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти, местного государственного управления и самоуправления;
2) государственные учреждения, не являющиеся государственными органами;
3) субъекты квазигосударственного сектора;
4) юридические лица, являющиеся получателями бюджетных средств, – в части информации, касающейся использования средств, выделенных из государственного бюджета;
5) субъекты государственной монополии – в части информации, касающейся цен на производимые (реализуемые) ими товары (работы, услуги);
6) юридические лица – в части обладаемой ими экологической информации, информации о чрезвычайных ситуациях, природных и техногенных катастрофах, их прогнозах и последствиях, состоянии пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановки, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на здоровье и обеспечение безопасности граждан, населенных пунктов и производственных объектов.

Статья 9. Права и обязанности обладателя информации

1. Обладатель информации имеет право:
1) направлять запрос соответствующему обладателю информации, в компетенцию которого входит предоставление запрашиваемой информации;
2) уточнять содержание запроса у лица, обратившегося с запросом;
3) отказать в предоставлении информации в случаях и по основаниям, установленными законами Республики Казахстан.
2. Обладатель информации обязан:
1) обеспечивать доступ к информации;
2) обеспечивать в рамках своих полномочий организационно-технические и другие условия, необходимые для обеспечения доступа к информации;
3) предоставлять достоверную и полную информацию;
4) обеспечивать в предоставляемой информации наличие сведений о должностном лице в объеме, достаточном для идентификации;
5) обеспечивать соблюдение установленных законом сроков предоставления информации;
6) вести учет, обобщение и анализ запросов;
7) создавать необходимые условия для инвалидов при предоставлении информации;
8) обеспечивать бесперебойное функционирование интернет-ресурсов, содержащих информацию;
9) обеспечивать повышение квалификации должностных лиц и работников в области обеспечения доступа к информации;
10) проводить внутренний контроль за качеством и своевременностью предоставления информации;
11) соблюдать законодательство Республики Казахстан о государственных секретах и иные охраняемые законом тайны;
12) размещать на постоянной основе в виде открытых данных информацию на интернет-портале открытых данных, не относящуюся к информации с ограниченным доступом;
13) осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан.
3. В дополнение к обязанностям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, руководители центральных исполнительных органов (за исключением Министерства обороны Республики Казахстан), акимы и руководители национальных высших учебных заведений обязаны отчитываться перед населением о проделанной работе.

Статья 10. Способы обеспечения доступа к информации

    Доступ к информации обеспечивается следующими способами:
1) предоставлением информации по запросу;
2) размещением информации в помещениях, занимаемых обладателями информации, и в иных отведенных для этих целей местах;
3) обеспечением доступа на заседания коллегий государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и онлайн-трансляцией открытых заседаний Палат Парламента Республики Казахстан, в том числе совместных, местных представительных органов области, города республиканского значения, столицы и коллегий государственных органов, проводимых по итогам года, на интернет-ресурсах;
4) заслушиванием и обсуждением отчетов руководителей центральных исполнительных органов (за исключением Министерства обороны Республики Казахстан), акимов и руководителей национальных высших учебных заведений;
5) размещением информации в средствах массовой информации;
6) размещением информации на интернет-ресурсе обладателя информации;
7) размещением информации на соответствующих компонентах веб-портала “электронного правительства”;
8) иными способами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан.

Статья 11. Предоставление информации по запросу

1. Информация по запросу предоставляется бесплатно.
2. По запросу предоставляется любая информация, за исключением информации с ограниченным доступом.
3. Запрос должен адресоваться обладателю информации, в компетенцию которого входит предоставление запрашиваемой информации.
Запрос может быть представлен в устной или письменной форме, в том числе в виде электронного документа.
4. Пользователь информации может обращаться с устным запросом лично или по телефону.
Ответ на устный запрос предоставляется по следующей информации:
1) график работы обладателя информации;
2) почтовые адреса, адреса электронной почты и (или) интернет-ресурсов, телефоны справочных служб обладателей информации, их структурных подразделений, территориальных органов и подведомственных организаций, а также сведения об их руководителях;
3) порядок приема физических лиц и представителей юридических лиц;
4) порядок рассмотрения обращений, запросов, заявлений и жалоб физических и юридических лиц;
5) порядок оказания государственных услуг;
6) графики рассмотрения судебных дел;
7) сведения о дате и месте проведения открытых конкурсных торгов (аукционов, тендеров);
8) время, место созыва схода местного сообщества, собрания местного сообщества и обсуждаемые вопросы;
9) сведения о средствах массовой информации, учрежденных обладателем информации (при наличии);
10) номера телефонов для получения информации об имеющихся вакантных должностях.
В случае предоставления ответа на устный запрос указывается имя и должность лица, предоставившего ответ.
5. В письменном запросе указываются:
1) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер физического лица, запрашивающего информацию;
2) при обращении от имени юридического лица – полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, исходящий номер и дата, фамилия, инициалы и должность лица, подписавшего запрос.
В запросе должны быть указаны почтовый адрес или адрес электронной почты, номер телефона или телефакса, иные средства связи.
Письменный запрос должен быть подписан физическим лицом или представителем юридического лица. Запрос в виде электронного документа должен быть заверен электронной цифровой подписью.
К письменному запросу приравнивается запрос в электронной форме, направленный посредством блог-платформы первых руководителей государственных органов.
Запрос, направляемый посредством блог-платформы первых руководителей государственных органов, не требует его подписания пользователем информации при условии наличия у него учетной записи на веб-портале “электронного правительства” и подключения к ней абонентского номера пользователя информации, предоставленного оператором сотовой связи.
6. Пользователю информации, непосредственно обратившемуся к обладателю информации и представившему запрос в письменной форме, выдается талон с указанием даты и времени, фамилии и инициалов лица, принявшего запрос.
7. Письменные запросы, поданные в порядке, установленном настоящим Законом, за исключением анонимных запросов, подлежат обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению.
8. Письменные запросы могут вноситься через представителя физического или юридического лица. Оформление представительства производится в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.
9. Запросы, поступившие по общедоступным информационным системам и соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим Законом.
10. Ответ на письменный запрос предоставляется в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления к обладателю информации.
В случаях, когда запрашиваемая информация входит в компетенцию нескольких обладателей информации и при ответе на письменный запрос требуется получение информации от иных обладателей информации, срок рассмотрения может быть однократно продлен руководителем обладателя информации не более чем на пятнадцать календарных дней, о чем пользователю информации сообщается в течение трех рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.
11. Письменный запрос, поступивший к обладателю информации, в компетенцию которого не входит предоставление запрашиваемой информации, в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления запроса, направляется соответствующему обладателю информации с одновременным уведомлением об этом пользователя информации, направившего запрос.
12. Ответ на письменный запрос предоставляется по выбору пользователя информации в бумажной и (или) электронной формах на языке обращения.
Ответ на устный запрос предоставляется в устной форме на языке обращения.
13. В случае если ответ на письменный запрос предусматривает копирование или печать, то пользователь информации обязан возместить обладателю информации фактические затраты на копирование или печать.
Размер фактических затрат на копирование или печать и порядок их оплаты определяются Правительством Республики Казахстан. Тарифы на копирование или печать и порядок их оплаты подлежат обязательному опубликованию в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, и размещению на интернет-ресурсах обладателей информации.
От оплаты фактических затрат на копирование или печать освобождаются социально уязвимые слои населения в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
14. В ответе на письменный запрос указываются наименование, почтовый адрес обладателя информации, должность лица, подписавшего ответ, дата и номер регистрации запроса.
15. Если запрашиваемая информация размещена в порядке, установленном настоящим Законом, то обладатель информации может уведомить об этом пользователя информации, но не позднее трех рабочих дней, с одновременным направлением ему сведений о способах и месте доступа к запрашиваемой информации.
При повторном обращении обладатель информации предоставляет запрашиваемую информацию в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
16. В предоставлении доступа к информации отказывается:
1) если содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
2) если запрос не соответствует требованиям настоящего Закона;
3) если запрашиваемая информация относится к информации с ограниченным доступом;
4) если в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых обладателем информации, проведении анализа деятельности обладателя информации либо подведомственных им органов и организаций или проведении иной аналитической работы до ее завершения;
5) до принятия решения по результатам проверок, проводимых в рамках государственного контроля и надзора;
6) до принятия окончательного решения, вырабатываемого на основе межведомственной и внутриведомственной переписки или на основе совещаний в государственных органах;
7) до принятия взаимного соглашения об условиях раскрытия документов, поступивших от иностранных государств или международных организаций.
17. Мотивированный ответ об отказе в предоставлении информации по письменному запросу доводится до сведения пользователя информации в течение пяти рабочих дней со дня регистрации запроса.
18. Личную ответственность за организацию работы с запросами, за состояние их приема, регистрации, учета и рассмотрения несут руководители обладателей информации.

Статья 12. Размещение информации в помещениях, занимаемых обладателями информации

1. Обладатели информации в занимаемых ими помещениях размещают информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения с информацией о своей деятельности.
При размещении информационных стендов и (или) других технических средств аналогичного назначения обладатели информации обязаны:
• обеспечить круглосуточный свободный доступ к ним;
• создать условия свободного доступа к ним инвалидов.
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, содержит:
1) порядок работы обладателя информации, включая порядок приема физических лиц и представителей юридических лиц;
2) условия и порядок получения информации;
3) иные сведения.

Статья 13. Обеспечение доступа на заседания коллегиальных органов государственных органов

1. Заседания Палат Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и коллегиальных органов центральных исполнительных органов и местных представительных и исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) Республики Казахстан являются открытыми, за исключением закрытых заседаний.
Доступ пользователей информации к открытым заседаниям обеспечивается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Палаты Парламента Республики Казахстан, местные представительные органы области, города республиканского значения, столицы Республики Казахстан обеспечивают трансляцию открытых заседаний, а государственные органы – коллегий, проводимых по итогам года, в режиме онлайн на интернет-ресурсах.

Статья 14. Отчеты руководителей центральных исполнительных органов, акимов и руководителей национальных высших учебных заведений

   Руководители центральных исполнительных органов (за исключением Министерства обороны Республики Казахстан), акимы и руководители национальных высших учебных заведений не реже одного раза в год отчитываются перед населением о проделанной работе.
Порядок проведения отчетных встреч определяется законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Размещение информации в средствах массовой информации

Размещение информации в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 16. Размещение информации на интернет-ресурсах

1. Обладатели информации создают интернет-ресурсы.
2. Обладатели информации, указанные в подпункте 1) статьи 8 настоящего Закона, размещают интернет-ресурсы на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов.
3. Обладатели информации в пределах своей компетенции обязаны размещать на интернет-ресурсах:
1) общую информацию о деятельности обладателя информации:
организационную структуру обладателей информации, сведения об их руководителях;
• официальные новости (пресс-релизы) о деятельности обладателей информации;
• официальные календари предстоящих событий в деятельности обладателей информации;
• тексты официальных выступлений и официальных заявлений руководителей обладателей информации и их заместителей;
• сведения о государственных и отраслевых программах, концепциях, доктринах, программах и планах развития территорий, стратегических планах, стратегиях и планах развития соответствующей отрасли, проектах целевых программ и концепций;
• информацию о деятельности консультативно-совещательных органов (советов, комиссий), в которых обладатель информации является рабочим органом;
• информацию об использовании средств республиканского и местного бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан;
• информационные сообщения об участии обладателя информации в целевых и иных программах, международном сотрудничестве;
• информационные сообщения о результатах проверок, проведенных государственным органом, его территориальными органами, органом местного самоуправления, подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в государственном органе, его территориальных органах, органе местного самоуправления, подведомственных организациях;
• отчеты и доклады о проделанной работе;
• итоги оценки эффективности деятельности центральных и местных исполнительных органов по реализации государственной политики;
• результаты общественного мониторинга качества оказания государственных услуг;
2) перечень структурных подразделений обладателя информации и его подведомственных организаций, их задачи и функции, а также сведения об их руководителях;
3) перечень территориальных органов обладателя информации (при их наличии), их задачи и функции, а также сведения об их руководителях;
4) нормативные правовые акты, регламентирующие компетенцию, полномочия, задачи и функции обладателя информации;
5) информацию о нормотворческой деятельности обладателя информации:
• перечень нормативных правовых актов, принятых обладателем информации;
• нормативные правовые акты, принятые обладателем информации и введенные в действие в полном соответствии с подписанными подлинниками;
• тексты разрабатываемых обладателем информации проектов нормативных правовых актов, а также пояснительные записки, сравнительные таблицы, заключения научных экспертиз и экспертные заключения субъектов частного предпринимательства;
• проекты разрабатываемых обладателем информации стандартов государственных услуг, а также отчеты о завершении их публичного обсуждения;
6) информацию об информационных ресурсах и услугах:
• сведения о средствах массовой информации, учрежденных обладателем информации (при наличии);
• банки данных, реестры, регистры, кадастры, находящиеся в ведении обладателя информации;
• перечни общедоступных электронных информационных ресурсов и электронных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам;
• сведения о проводимых государственных закупках в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;
7) статистическую информацию:
• ведомственные статистические базы данных;
• информацию, характеризующую состояние и динамику развития отрасли (сферы) в части, относящейся к компетенции обладателя информации;
8) аналитические доклады и обзоры информационного характера о деятельности обладателя информации;
9) заключения, экспертные оценки, рекомендации и другие аналитические материалы международных организаций по вопросам деятельности обладателей информации;
10) информацию о порядке работы обладателя информации:
• порядок осуществления обладателем информации разрешительных действий (лицензирование, аккредитация, регистрация и другие) (при наличии таких полномочий);
• образцы заявлений и запросов, принимаемых обладателем информации к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
11) информацию о проведении конкурсов, тендеров:
• сведения об открытых конкурсных торгах (аукционах, тендерах), экспертизах и других мероприятиях и условия их проведения;
• условия участия в них физических и юридических лиц;
• протоколы проведенных открытых конкурсных торгов (аукционов, тендеров);
12) порядок приема физических лиц и представителей юридических лиц;
13) порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц;
14) стенограммы и (или) протоколы открытых заседаний коллегиальных органов;
15) данные об опросах населения, обобщение и анализ запросов на получение информации;
16) наличие сервиса “Вопрос-ответ”;
17) интерактивные опросы граждан;
18) ленту новостей;
19) почтовые адреса, адреса электронной почты, телефоны справочных служб обладателей информации, их структурных подразделений, территориальных органов и подведомственных организаций;
20) информацию неоднократно (два и более раза в течение трех последовательных календарных месяцев) запрашиваемую пользователями информации;
21) иную информацию, обязанность размещения которой установлена законодательством Республики Казахстан, или информацию, размещение которой обладатель информации считает необходимым.
4. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи, государственные органы в пределах своей компетенции также должны размещать на интернет-ресурсах:
1) информацию в сфере бюджетных средств:
• проекты республиканского и местных бюджетов;
• бюджетную отчетность;
• консолидированную финансовую отчетность;
• результаты государственного аудита и финансового контроля;
2) информацию об объявленных конкурсах на занятие вакантных должностей административной государственной службы;
3) правовые акты, за исключением правовых актов, регулирующих кадровые и финансовые вопросы, вопросы организации внутриведомственной работы;
4) стандарты и регламенты государственных услуг;
5) информацию о полученных и использованных грантах, предоставленных иностранным государством, международной или иностранной организацией и (или) фондом.
5. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи, Центральный государственный орган управления архивами и документацией размещает на своем интернет-ресурсе Свод (Каталог) данных о составе и содержании документов Национального архивного фонда.
6. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи на интернет-ресурсах судов Республики Казахстан, также должны размещаться:
1) судебные акты, за исключением не подлежащих размещению в открытом доступе;
2) графики рассмотрения судебных дел с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан.
7. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи, на интернет-ресурсах местных исполнительных органов района, города областного значения, города республиканского значения, столицы также должны размещаться:
1) правовые акты, за исключением правовых актов, регулирующих кадровые и финансовые вопросы;
2 стандарты и регламенты государственных услуг;
3) отчеты руководителей исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета;
4) информация о полученных и использованных грантах, предоставленных иностранным государством, международной или иностранной организацией и (или) фондом;
5) информация об объявленных конкурсах на занятие вакантных должностей административной государственной службы.
8. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи, на интернет-ресурсах органов местного самоуправления также должны размещаться:
1) отчет о результатах проведенного мониторинга за использованием бюджетных средств, выделенных на решение вопросов местного значения, и доходных источниках местного самоуправления;
2) время, место созыва схода местного сообщества, собрания местного сообщества и обсуждаемые вопросы;
3) протоколы схода местного сообщества или собрания местного сообщества, а также принятые на них решения.
9. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи, на интернет-ресурсах субъектов квазигосударственного сектора также должны размещаться:
1) сведения об объявленных вакантных должностях;
2) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей;
3) номера телефонов для получения информации о вакантных должностях.
10. На интернет-ресурсах получателей бюджетных средств размещается информация, касающаяся использования средств, выделенных из государственного бюджета, и не отнесенная к информации с ограниченным доступом.
11. На интернет-ресурсах субъектов рынка, занимающих монопольное положение, размещаются нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы ценообразования
на товары, производимые и реализуемые субъектами рынка, занимающими монопольное положение, а также цены на производимые (реализуемые) ими товары (работы, услуги).
12. Обладатель информации, не имеющий технической возможности размещать информацию на собственном интернет-ресурсе, размещает ее на интернет-ресурсе местного исполнительного органа.
13. Актуализация ленты новостей на интернет-ресурсе обладателя информации должна осуществляться ежедневно, актуализация иных разделов осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня получения или создания информации.
14. Информация на интернет-ресурсе должна предоставляться на казахском и русском языках. Интернет-ресурс обладателя информации может иметь версии на других языках.
15. Информация с ограниченным доступом не подлежит размещению на интернет-ресурсе обладателя информации.
16. Бесплатный доступ к нормативным правовым актам через интернет обеспечивается также посредством веб-портала “электронного правительства” в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 17. Размещение информации на веб-портале “электронного правительства”

1. Пользователи информации могут получать и использовать информацию, размещаемую на компонентах веб-портала “электронного правительства” в соответствии с настоящим Законом, а также участвовать в ее обсуждении при условии регистрации на веб-портале “электронного правительства”.
2. На интернет-портале открытых данных обладателями информации, указанными в подпункте 1) статьи 8 настоящего Закона, размещаются открытые данные.
Уполномоченный орган в сфере информатизации вправе запрашивать открытые данные у обладателей информации для размещения на интернет-портале открытых данных по результатам опроса общественного мнения на веб-портале “электронного правительства” о потребностях населения Республики Казахстан в открытых данных.
Обладатели информации вправе также размещать информацию на интернет-портале открытых данных по собственной инициативе.
Размещение информации на интернет-портале открытых данных осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере информатизации.
3. На интернет-портале открытых бюджетов обладателями информации, указанными в подпункте 1) статьи 8 настоящего Закона, размещается бюджетная отчетность, консолидированная финансовая отчетность, результаты государственного аудита и финансового контроля, а также проводится публичное обсуждение проектов бюджетных программ и отчетов о реализации бюджетных программ.
Размещение информации на интернет-портале открытых бюджетов осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.
4. На интернет-портале открытых нормативных правовых актов государственными органами-разработчиками проектов нормативных правовых актов до направления на согласование в заинтересованные государственные органы для публичного обсуждения размещаются проекты концепций законопроектов и нормативных правовых актов вместе с пояснительными записками и сравнительными таблицами к ним (в случаях внесения изменений и (или) дополнений в законодательные акты). Отчеты по результатам публичного обсуждения также размещаются на интернет-портале открытых нормативных правовых актов.
Размещение информации на интернет-портале открытых нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. На интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов обладателями информации, указанными в подпункте 1) статьи 8 настоящего Закона, в пределах своей компетенции размещаются информация об оценке деятельности государственных органов, отчеты о достижении целевых индикаторов стратегических планов и программ развития территорий, а также проводится публичное обсуждение деятельности государственных органов.
Размещение информации на интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

Статья 18. Обжалование незаконного ограничения права на доступ к информации

1. Незаконное ограничение права на доступ к информации может быть обжаловано в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.
2. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, а также на решения государственных органов подается вышестоящему должностному лицу или органу либо в суд не позднее трех месяцев, когда гражданину стало известно о совершении действия или принятии решения соответствующим должностным лицом или органом. Пропущенный для обжалования срок не является основанием для государственного органа или должностного лица либо суда к отказу в принятии жалобы. Причины пропуска срока выясняются при рассмотрении жалобы по существу и могут являться одним из оснований к отказу в удовлетворении жалобы.

Статья 19. Комиссия по вопросам доступа к информации

В целях учета и защиты общественных интересов в области доступа к информации, а также удовлетворения потребностей пользователей информации при уполномоченном органе, определяемом Правительством Республики Казахстан, создается консультативно-совещательный орган – Комиссия по вопросам доступа к информации.
Деятельность Комиссии по вопросам доступа к информации осуществляется на основе прозрачности и открытости при обсуждении и решении вопросов, входящих в ее компетенцию.
Положение о порядке деятельности Комиссии по вопросам доступа к информации утверждается Правительством Республики Казахстан.

Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о доступе к информации

Нарушение законодательства Республики Казахстан о доступе к информации влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 21. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 3) статьи 10 и пункта 5 статьи 17, которые вводятся в действие с 1 января 2017 года.

Яндекс.Метрика