Құқықтық заңнама

СТАНДАРТТАР

Құжаттың нөмірі

Атауы

Сілтеме

 Кітапханалық стандарттаржүктеу
ГОСТ Р 7.0.52-2010Библиографиялық деректерді алмасуға арналған формат. Құжаттың іздеу бейнесіжүктеу
ГОСТ Р 7.0.10-2010Метадеректердің элементтерінің жинағы. Дублин ядросыжүктеу
ГОСТ Р 7.0.1-2003Баспалар. Авторлық құқық қорғау белгісі. Жалпы талаптар мен Общие требования и рәсімдеу ережелеріжүктеу
ГОСТ ИСО 8601-2001Мезгіл мен уақыт қою. Жалпы талаптаржүктеу
ГОСТ Р 7.0.11-2011Диссертация және диссертацияның авторефераты. Құрамы мен құрастыру ережелеріжүктеу
ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76)Реферат және аңдатпа. Жалпы талаптаржүктеу
ГОСТ 7.90-2007АКБСЖ. Әмбебап ондық жіктеу. Құрылымы, жүргізу және индекстеу ережелеріжүктеу
ГОСТ 7.82-2001АКБСЖ. Библиографиялық жазба. Электрондық ресурстардың библиографиялық сипаттамасы. Жалпы талаптар мен құрастыру ережелеріжүктеу
ГОСТ 7.83-2001АКБСЖ. Электронды басылымдар. Негізгі түрлері және басылымдық мәліметтержүктеу
ГОСТ Р 7.0.83-2013Электронды баспалар. Негізгі түрлер және шығыс мәлімдержүктеу
ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-1994)Техникалық есептің халқаралық стандартты нөміржүктеу
ГОСТ 7.84-2002Баспалар. Қаптар мен түптеу. Жалпы талаптар мен рәсімдеу ережелеріжүктеу
ГОСТ 7.88-2003Атауын және жарияланымдар атауындағы сөздерді қысқарту ережелеріжүктеу
ГОСТ 7.81-2001АКБСЖ. Сүрелі периодикалық, периодикалық емес баспалардың статистикалық есебі. Негізгі ережелержүктеу
ГОСТ 7.76-96Құжаттар қорының толықтырмасы. Библиографиялау. Каталогтау. Терминдер мен анықтамаларжүктеу
ГОСТ 7.80-2000Библиографиялық Жазба. Тақырыбы. Жалпы талаптар мен жасау ережелеріжүктеу
ГОСТ 7.77-98Ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекетаралық рубрикаторы. Құрылымы, пайдалану және жүргізу ережесіжүктеу
ГОСТ 7.78-99Баспалар. Көмекші көрсеткішжүктеу
ГОСТ 7.76-96Құжаттар қорын жинақтау. Библиографиялау. Каталогтау. Терминдер мен анықтамаларжүктеу
ГОСТ 7.75-97Тілдер атауларының кодтарыжүктеу
ГОСТ 7.73-96Ақпаратты іздеу мен таратуы. Терминдер мен анықтауларыжүктеу
ГОСТ 7.72-96Құжаттардың физикалық формасының кодтарыжүктеу
ГОСТ 7.67-2003 (ИСО 3166-1:1997)Мемлекеттер атуларының кодтарыжүктеу
ГОСТ 7.61-96Баспалар. Мемлекеттік (ұлттық) библиографикалық көрсеткіштер. Общие требованияжүктеу
ГОСТ 7.70-2003Дерекқорлар мен машиналық-оқу информационды ауқымдардың сипаттамасы. Құрамы мен сипаттама белгілеріжүктеу
ГОСТ 7.69-95АКБСЖ. Аудиовизуалды құжаттар. Негізгі терминдер мен анықтамаларыжүктеу
ГОСТ 7.68-95 СИБИДАКБСЖ. Фоно- және видеоқұжаттар. Архивты сақтау жалпы техникалық талаптарыжүктеу
ГОСТ 7.60-2003АКБСЖ. Жалпы түрлер. Терминдер және анықтамаларыжүктеу
ГОСТ 7.66-92 (ИСО 5963-85)Құжаттарды индекстеу. Координатты индекстеу жалпы талаптарыжүктеу
ГОСТ 7.59-2003АКБСЖ. Құжаттарды индекстеу. Систематизациялау мен пәндеудің жалпы ережелеріжүктеу
ГОСТ 7.55-99АКБСЖ. Негізгі ережелержүктеу
ГОСТ 7.53-2001Баспалар. Халықаралық кітап нумерациялау стандартыжүктеу
ГОСТ 7.51-98Каталогтар мен картотекаларға арналған карточкалар. Баспаданың каталогизациясыжүктеу
ГОСТ 7.5-98Журналдыр, жинақтар, информационды баспалар. Жарияланатын мәліметтердің баспа рәсімдеуіжүктеу
ГОСТ 7.48-2002Документтерді сақтау. Негізгі талаптар мен анықтауларжүктеу
ГОСТ 7.4-95Баспа. Шығатын мәліметтержүктеу
ГОСТ 7.25-2001АКБСЖ. Ақпараттық іздеу біртілді тезаурусжүктеу
ГОСТ 7.24-2007Тезаурус көптілді информационды-іздеу. Құрым, Құрылымы және құрылысының негізгі талаптарыжүктеу
ГОСТ 7.23-96АКБСЖ. Кітапханалық статистикажүктеу
ГОСТ 7.20-2000АКБСЖ. Кітапханалық статистикажүктеу
ГОСТ 7.19-2001АКБСЖ. Деректер алмасу форматы. Жазба мазмұныжүктеу
ГОСТ 7.11-2004АКБСЖ (ИСО 832-1994) СИБИД. Библиографиялық жазба. Еуропалық шет тілдер сөз және сөз тіркестерінің қысқартылуыжүктеу
ГОСТ 7.12-1993АКБСЖ. Библиографиялық жазба. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правилажүктеу
ГОСТ Р 7.0.5-2008Библиографиялық сілтеме. Жалпы талаптар мен жасау ережелеріжүктеу
ГОСТ 7.1-2003Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі (АКБСЖ). Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Жалпы талаптар мен жасау ережелеріжүктеу
ГОСТ 7.0-99Ақпараттық-кітапханалық қызмет, библиография. Терминдер мен анықтамаларжүктеу
ГОСТ Р 7.0.91-2015Информациялық іздеуге арналған тезаурустарыжүктеу
ГОСТ 7.89-2005АКБСЖ. Авторлық және баспа түпнұсқа. Жалпы талаптаржүктеу
ГОСТ 7.87-2003 АКБСЖ. Кітап ескерткіштеріжүктеу

ҚР СТ 1237-2004

ҚР Мемлекеттік стандарты. Ақпарат, кітапхана және баспа ісі бойынша стандарттар жүйесі.

Мұрағаттық сақтау ісіне қойылатын жалпы техникалық талаптар

http://online.zakon.kz

 

 

ЖАЛПЫ МЕМЛЕКЕТТІК СИПАТТАҒЫ ЗАҢНАМАЛЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢҒА ТӘУЕЛДІ НЕГІЗГІ АКТІЛЕР

Мәдениет туралы Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 15 желтоқсандағы N 207 Заңы.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000207_

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет және тарихи-мәдени мұра мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 28 қазандағы № 368-V ҚРЗ

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000368

"Білім беру қызметімен айналысуға лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 сәуірдегі № 204 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 22 мамырда № 11120 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011120

Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысы.http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000499

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ НОРМАЛАР

ТМД елдері-қатысушыларына арналған Модельдік Кітапханалық кодекс.

Жаңа редакция: ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің парламентаралық ассамблеясының  жиырма екінші пленарлық отырысында қабылданды. (2003 жылғы 15 қарашадағы № 22-12 қаулысы).

http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1166061

 

ИФЛА/ЮНЕСКО-ның Көпшілік кітапханасы Манифесі  

ИФЛА/ЮНЕСКО-ның Көпшілік кітапханасы Манифесі