ҚҰРМЕТТЫ СТУДЕНТТЕР, СІЗДЕРДІҢ НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА!

Осы төмендегі кітаптар әл-Фараби кітапханасының сайтында http://elibrary.kaznu.kz орналасқан,  ЭЛЕКТРОНДЫ КІТАПХАНАДАН  оқи аласыздар:

Қыраубаева, А. М. Ғасырлар мұрасы [Текст] : XIII-XIV ғасырлардағы түркі тілді әдеб. / А. М. Қыраубаева. - Алматы : Мектеп, 1988. - 160 б.

Хасенов, Ә. Әмеди. Тіл білімі [Текст] : учебное пособие / Хасенов, Әмеди. - Алматы : Санат, 1996. - 414,[2] б.

Қоңыратбаев, Ә. Қ. Қазақ эпосы және түркология [Текст] : монография / Қаз. ССР ҒА, М. О. Әуезов атын. әдеб. және өнер ин-ты. - Алматы : Ғылым, 1987. - 364,[1] б.

Мектеп-тегі, Аманқос Құлтанұлы. Көсемсөздің көсемі [Текст] : [моногр.] / Аманқос Құлтанұлы Мектеп-тегі ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015. - 384, [2] б.

Нұрғали, Р. Рымғали. Әдебиет теориясы [Текст] : [нұсқалық] / Р. Нұрғали. - Астана : Фолиант, 2003. - 340,[3] б.

Омарбеков, Т. Талас. Қазақ түркілерінің этникалық тарихы (б.э.б. 1 мыңжылдық - б.з. IX ғасыры) [Текст] : оқу құралы / әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2013. - 329,[1] б.

Қашқари, М. Түрік тілінің сөздігі [мәтін] : (Диуани лұғат-ит-түрік): 3 томдық шығармалар жинағы / ауд. А. Егеубай. - Алматы : Хант, 1997. 1 т. / ауд. А. Егеубай. - 590, [2] б.

Сыздықова, Р. Рәбиға. Сөз сазы [Текст] : (сөзді дұрыс айту нормалары) / Р. Рәбиға. Сыздықова. - Алматы : Санат, 1995. - 117,[3] б.

Смағұлова, Г. Н. Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық-мәдени аспектілері [Текст] : монография / ҚР Ғылым м-гі, ҒА, А. Байтұрсынұлы атын. тіл білімі ин-ты. - Алматы : Ғылым, 1998.

Гарбовский, Н. К. Теория перевода [Текст] : учеб. / Н. К. Гарбовский. - М. : Изд-во МГУ, 2004. - 542,[2] с.

Смағұлова, Г. Н. Фразеологизмдердің варианттылығы [Текст] : монография / Г. Н. Смағұлова. - Алматы : Санат, 1996.

Сыздықова, Р. Рәбиға. Абай шығармаларының тілі [Текст] : (лексикасы мен грамматикасы) / Қаз. ССР ҒА, Тіл білімі ин-ты. - Алматы : Ғылым, 1968.

Сыздықова, Р. Рәбиға. Абайдың сөз өрнегі [Текст] : (моногр.) / Р. Рәбиға. Сыздықова. - Алматы : Санат, 1995. - 207,[1] б.