New humanitarian knowledge. 100 new textbooks in the Kazakh language

The President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in his article «Course towards the future: Modernization of Kazakhstan’s identity» stated that we need not only engineers and doctors, but also the professionals in the humanitarian field, who deeply understand the modern time and the future. The President instructed to create the necessary conditions for modern education in history, political science, philology and philosophy, psychology, pedagogy, economics, as well as cultural science and sociology.
The project «New Humanitarian Knowledge. 100 New Textbooks in the Kazakh Language» was taken as 
a key guidance in fulfilling this task.
Within the framework of this project in a few years, the best world university textbooks will be translated from different languages into Kazakh language and our students will get the chance to study based on the best practice. Read more https://100kitap.kz/en/about
To date, the first 18 textbooks translated into the Kazakh language are presented in electronic format on the Al-Farabi library's website.

ПСИХОЛОГИЯ

159.9:001.895(091)(035.3)
Ш 92
Шульц, Дуэйн.

          Қазіргі психология тарихы [Мәтін] = A History оf Modern Psychology : [монография] / Д. Шульц, С. Э. Шульц ; ауд. Б. Қ. Ақын [және т.б.]. - 11-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 447, [1] б. : сур. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-12-7 : Б. ж.

Читать

316.6(075.8)
М 13
Майерс, Дэвид Г.

         Әлеуметтік психология [Мәтін] = Social Psychology : [оқулық] / Д. Г. Майерс, Ж. М. Туенж ; ауд. Г. Қ. Айқынбаева [және т.б.]. - 12-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 559, [1] б. : сур. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-08-0 : Б. ж.

Читать

159.922.2(075.8)
А 80
Аронсон, Эллиот.
         Көпке ұмтылған жалғыз [Мәтін] = The Social Animal : әлеуметтік психологияға кіріспе : [оқулық] / Э. Аронсон ; ауд. Д. Д. Дүйсенбеков [және т. б.]. - 11-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2018. - 407, [2] б. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым). - ISBN 978-601-7349-09-7 : Б. ж.

Читать

     

СОЦИОЛОГИЯ

316(075.8)
Р 51
Ритцер, Джордж.

        Әлеуметтану теориясы [Мәтін] = Sociological Theory : [оқулық] / Дж. Ритцер, Дж. Степницки ; ауд. Г. О. Әбдікерова [және т. б.]. - 10-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2018. - 829, [1] б. : сур. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: 758-829 б. - 10000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-17-2 : Б. ж.

Читать

316(075.8)
Б 80
Бринкерхоф, Дэвид.
         Әлеуметтану негіздері [Мәтін] = Essentials of Sociology : [оқулық] / Д. Бринкерхоф, Р. Уейтс, С. Ортега ; ауд. М. И. Амандосова [және т.б.]. - 9-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 454, [12] б. : сур. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-15-8 : Б. ж.

Читать

     

ФИЛОСОФИЯ

14(4-15)(035.3)
К 30
Кенни, Энтони
         Батыс философиясының жаңа тарихы [Мәтін] : [монография] / Э. Кенни ; [ауд.: А. С. Аяпбекова, Н. Т. Базарбай, А. Рыскиева]. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2018. - ISBN 978-601-7943-00-4. 1-т. : Антика философиясы = Ancient Philosophy. - 407, [1] б. : сур. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: 398-405 б. - 10000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-01-1 : Б. ж.

Читать

14(4-15)(035.3)
К 30
Кенни, Энтони
         
Батыс философиясының жаңа тарихы = A New History of Western Philosophy [Мәтін] : [монография] / Э. Кенни ; ауд.: А. Алдабердіқызы, Ш. Ш. Әлменова, Д. М. Қалиев. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - ISBN 978-601-7943-00-4. 2-т. : Орта ғасыр философиясы = Medieval Philosophy. - 400 б. : сур. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: 392 б. - 10000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-02-8 : Б. ж.

Читать

1(091)(035.3)
Д 38
Джонстон, Дерек.
          Философияның қысқаша тарихы [Мәтін] = A Brief History of Philosophy :  Сократтан Дерридаға дейін : [монография] / Д. Джонстон ; ауд.: Г. З. Әбдірасылова, Г. Ж. Нұрышева. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 212, [2] б. : сур. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: 211-212 б. - 10000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-05-9 : Б. ж.

Читать

14(091)(035.3)
Х 39
Хесс, Реми
        
Философияның таңдаулы 25 кітабы [Мәтін] : монография / Р. Хесс; ауд.: Ә. Құранбек, А. А. Рыскиева. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 359 б. - 10000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-04-2 : 3000.00 тг.

Читать

159.9(035.3)
К 45
Кови, Стивен Р.

         Жасампаз жандардың 7 дағдысы: тұлғаны дамытудың тегеурінді тетіктері[Мәтін] : монография / С. Р. Кови ; жоба жетекшісі Р. Кенжеханұлы ; ауд. Ғ. Төлеғұл [және т.б.] ; жауапты ред. Ә. Жапақ. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2018. - 350, [2] б. - 5000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-27-1

Читать

     

ДІНТАНУ

2(091)(035.3)
А 79
Армстронг, Карен.

          Иудаизм, христиандық пен исламдағы 4000 жылдық ізденіс [Мәтін] = A History of God The 4000-year Quest of Judaism, Christianity and Islam :  Құдайтану баяны : [монография] / К. Армстронг ; ауд. Д. Кенжетай [және т.б.]. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 421, [10] б. : карталар. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-06-6 : Б. ж.

Читать

     

КӘСІПКЕРЛІК

334|20|(035.3)
К 86
Куратко, Дональд Ф.
        Кәсіпкерлік [Мәтін] = Entrepreneurship : теория, процесс, практика : [монография] / Д. Ф. Куратко ; ауд. М. Қыстаубаева [және т.б.]. - 10-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 479, [1] б. : сур. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-13-4 : Б. ж.

Читать

     

МЕДИА

070:654.19:174(035.3)
М 39

         Медиа этика [Мәтін] = Media Ethics at Work : жас мамандардың тәжірибесінен / ред.: Л. Э. Пек, Г. С. Рил ; ауд.: Б. Мұқанов, Б. Сәбит, Б. Қадылбек. - 2-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 304 б. - 10000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-18-9 : Б. ж.

Читать

     

МЕНЕДЖМЕНТ

338.24(075.8)
Г 83
Гриффин, Рикки У.

          Менеджмент [Мәтін] = Management : [оқулық] / Р. У. Гриффин ; ауд. Г. А. Абдуллина [және т.б.]. - 12-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 766, [2] б. : сур. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-14-1 : Б. ж.

Читать

     

ЭКОНОМИКА

330(075.8)
М 95
Мэнкью, Н. Грегори.

         Экономикс [Мәтін] = Economics : [оқулық] / Н. Г. Мэнкью, М. П. Тейлор ; ауд. Л. Ә. Бимендиева [және т.б.]. - 4-халықаралық бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 833, [1] б. : сур. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-10-3 : Б. ж.

Читать

     

АНТРОПОЛОГИЯ

141.319.8(075.8)
Б 25
Барнард, Алан.

         Антропология тарихы мен теориясы [Мәтін] = History and Theory in Anthropology : [оқулық] / А. Барнард ; ауд. Ж. Жұмашова. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 240 б. : схемалар. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-16-5 : Б. ж.

Читать

     

ЛИНГВИСТИКА

81'27:303.446.23(035.3)
Т 36
Тер-Минасова, С. Г.
        Тіл және мәдениетаралық коммуникация [Мәтін] = Язык и межкультурная коммуникация : [монография] / С. Г. Тер-Минасова ; ауд.: Х. Ордабекова, Ш. Бағиева. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 317, [2] б. : сур. - (Рухани жаңғыру). - 10 000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-07-3 : Б. ж.

Читать

81(035.3)
Ф 87
Фромкин, Виктория.
          Тіл біліміне кіріспе [Мәтін] = An Introduction to Language : [монография] / В. Фромкин, Р. Родман, Н. Хайамс ; ауд.: М. Жаңабекова, Б. Мизамхан, Ұ. Ісләмова. - 10-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 586, [2] б. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: бөлім соңында. - 10 000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-11-0 : Б. ж.

Читать

     

ИННОВАЦИЯ

338.4:004(035.3)
Ш 35
Шваб, Клаус. 
       
Төртінші индустриялық революция [Мәтін] = The Fourth Industrial Revolution : [монография] / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 198, [2] б. : сур. - (Рухани жаңғыру). - 10 000 (таралым). - ISBN 978-601-7943-03-5 : Б. ж.

Читать